Mediátori

Lotyšsko

Autor obsahu
Lotyšsko

Zoznam certifikovaných mediátorov s kontaktnými údajmi mediátorov sa nachádza na webovom sídle Rady certifikovaných mediátorov. Mediátora si môžte vybrať podľa:

  • oblasti činnosti,
  • regiónu, v ktorom sa činnosť vykonáva,
  • jazyka.

Odkazy

Rada certifikovaných mediátorov

Posledná aktualizácia: 05/04/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.