Mediátori

Litva

V Litve nie je žiadny centrálny orgán zodpovedný za mediáciu. V tejto oblasti sa začne pracovať po zavedení smernice 2008/52/ES.

Autor obsahu
Litva

Ako nájsť mediátora v Litve

V Litve je možná súdna aj mimosúdna mediácia. Mimosúdnu mediáciu zvyčajne zabezpečujú právnici.

Súdna mediácia je postup riešenia sporov za účasti jedného alebo viacerých mediátorov (sprostredkovateľov), ktorí stranám občianskoprávnych sporov pomáhajú vyriešiť spory zmierlivo.

Súdnu mediáciu vykonávajú mediátori. Ide o špeciálne preškolených sudcov, súdnych asistentov alebo iné vhodne kvalifikované osoby, ktorých mená sú uvedené V zozname súdnych mediátorov. Súdna rada sa na svojom zasadnutí 28. januára 2011 dohodla, že súdnu mediáciu v občianskoprávnych konaniach možno uplatňovať na všetkých litovských súdoch a že by táto služba mala byť k dispozícii bez ohľadu na región.

Súdna mediácia je služba poskytovaná zdarma. Oproti súdnemu riešeniu prináša súdna mediácia aj značnú úsporu z hľadiska času a práce. Ušetria sa aj peniaze, pretože v prípadoch, keď súdna mediácia končí zmierom, vracia sa 75 % súdnych poplatkov.

Návrh riešiť občianskoprávnu vec prostredníctvom súdnej mediácie môže vysloviť predseda súdu. Želanie riešiť vec týmto spôsobom môže vyjadriť ktorýkoľvek účastník sporu. Pri postupovaní sporu k súdnej mediácii sudca vysvetlí stranám sporu koncepciu procesu súdnej mediácie. O menovaní či nahradení mediátora rozhoduje predseda súdu, vedúci oddelenia pre občianskoprávne veci daného súdu alebo nimi menovaný sudca. V prípade, že je to nevyhnutné, možno menovať dvoch mediátorov. Pri menovaní mediátora sa musí zohľadniť stanovisko strán, ktoré žiadajú o postúpenie sporu k súdnej mediácii alebo ktoré s postúpením veci k mediácii súhlasia.


Na súdnej mediácii sa môžu zúčastniť iba účastníci riadenia, tretie strany a ich zástupcovia. K žiadosti alebo súhlasu strán možno takisto doplniť mená ďalších osôb, ich účasť môže pomôcť riešeniu sporu. Priebeh súdnej mediácie sa neprotokoluje.

Súdna mediácia môže byť ukončená, pokiaľ strany sporu dosiahnu dohodu vo veci sporu a podpíšu súdny zmier, ktorý následne schváli predsedajúci sudca.

Posledná aktualizácia: 07/04/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.