Mediátori

Malta

V tejto časti portálu vám pomôžeme nájsť mediátora na Malte.

Autor obsahu
Malta

Ako nájsť mediátora na Malte

Maltské mediačné centrum poskytuje stranám zoznam mediátorov, ktorých centrum riadne akreditovalo. Či už ide o dobrovoľnú mediáciu alebo mediáciu v centre nariadenú súdom alebo zákonom, mediátora si vyberajú strany sporu zo zoznamu akreditovaných mediátorov za predpokladu, že vybratá osoba vyhovuje všetkým stranám. Ak sa strany nezhodnú na mediátorovi, ktorý je pre všetkých prijateľný, centrum vymenuje mediátora, ktorého meno je ďalšie na zozname schválených mediátorov.

Pri rodinnej mediácii si môžu strany na základe vzájomného súhlasu vybrať mediátora samé zo zoznamu osôb vymenovaných ministrom spravodlivosti na tento účel (v takom prípade znášajú náklady na mediáciu samé), prípadne mediátora určí súd na základe rozpisu zo zoznamu osôb vymenovaných ministrom spravodlivosti, ktoré majú konať ako súdom vymenovaní mediátori (v takom prípade odmenu mediátorov platí úrad tajomníka občianskych súdov a tribunálov).

V súčasnosti neexistuje žiadny elektronický register. Ak však chcete získať ďalšie informácie, môžete si pozrieť príslušnú stránku centra na webovom sídle alebo môžete centrum kontaktovať prostredníctvom tajomníka na adrese Malta Mediation Centre, 158 Triq il-Merkanti, Valletta, VLT 1176.

Tajomníka môžete kontaktovať na telefónnom čísle +356 23279220 alebo na adrese info@mediation.mt.

Posledná aktualizácia: 28/04/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.