Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku maltčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Mediátori

Malta

Malta nedisponuje oficiálnou databázou súdnych prekladateľov a tlmočníkov.

Autor obsahu
Malta
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Ako nájsť mediátora na Malte?

Maltské mediačné centrum poskytuje stranám zoznam centrom riadne certifikovaných mediátorov. V prípade dobrovoľnej mediácie, ako aj v prípade, že vec bola centru postúpená súdom alebo zo zákona, si sporiace sa strany vyberajú mediátora zo zoznamu certifikovaných mediátorov s podmienkou, že vybraná osoba je prijateľná pre všetky strany. Ak sa sporiace sa strany nedohodnú na výbere obojstranne prijateľného mediátora, centrum vymenuje za mediátora osobu, ktorej meno je v zozname certifikovaných mediátorov na rade.

Pri mediácii vo veciach rodinného práva si strany buď môžu zvoliť vzájomnou dohodou ľubovoľného mediátora zo zoznamu osôb vymenovaných na tento účel ministrom spravodlivosti, pričom v tomto prípade znášajú trovy mediácie samy, alebo im mediátora určí súd, podľa poradia zo zoznamu osôb, ktoré minister spravodlivosti vymenoval, aby konali ako súdne vymenovaní mediátori. V takom prípade znášajú trovy mediácie občianskoprávne súdy.

Elektronický register mediátorov zatiaľ neexistuje. V prípade otázok však môžete kontaktovať mediačné centrum prostredníctvom jeho tajomníka na adrese Malta Mediation Centre, Palazzo Laparelli, South Street, Valletta VLT 1100.

Tajomníka môžete takisto kontaktovať telefonicky na telefónnom čísle +356 21231833 alebo e-mailom: info@mediationmalta.org.mt

Posledná aktualizácia: 04/05/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.