Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.
Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Mediátori

Severné Írsko

Írsko nedisponuje databázou mediátorov.

Autor obsahu
Severné Írsko

Všeobecné informácie o mediačnej činnosti nájdete na stránke „Mediácia v Írsku“.

Osobná ujma

Mediácia je upravená v zákone o občianskoprávnej zodpovednosti a súdoch z roku 2004 (oddiely 15 a 16). Oddiel 15 zavádza pojem mediačná porada. Súd môže nariadiť, aby sa strany v spore vo veci o osobnej ujme stretli s cieľom pozhovárať sa a pokúsiť sa urovnať spor. Ak niektorá zo strán neuposlúchne takéto uznesenie súdu, môže súd uložiť príslušnej strane, aby uhradila následné trovy.

Na účely tohto oddielu môže byť mediátorom v takomto spore za určitých okolností osoba vymenovaná orgánom ustanoveným na základe uznesenia ministra spravodlivosti.

Viac informácií nájdete v zákone o občianskoprávnej zodpovednosti a súdoch z roku 2004 (orgány ustanovené v zmysle oddielu 15) uznesenie z roku 2005 a zákone o občianskoprávnej zodpovednosti a súdoch z roku 2004 (orgány ustanovené v zmysle oddielu 15) (Č. 2) UZNESENIE Z ROKU 2005.

Posledná aktualizácia: 16/01/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.