Mediátori

Poľsko

Táto časť vám pomôže nájsť mediátora v Poľsku.

Autor obsahu
Poľsko

Ako nájsť mediátora v Poľsku

Zoznamy alebo registre inštitúcií a osôb oprávnených viesť mediačné konanie vedú krajské súdy a možno ich nájsť na ich webových stránkach. Údaje o mediátoroch, vrátane osôb zo zoznamov zostavených mimovládnymi organizáciami (v súlade s ich zákonnými úlohami) a vzdelávacími zariadeniami, sú do zoznamu pridávané a sú z neho odstraňované predsedom príslušného krajského súdu.

Mediátori sa spravidla špecializujú na konkrétne typy mediácie: mediácia v občianskoprávnych veciach (mediácia v obchodných, v rodinných, v pracovnoprávnych veciach atď.), mediácia v trestných veciach alebo vo veciach týkajúcich sa maloletých.

Medzi mediátorov v občianskych veciach patria stáli mediátori, ktorí boli pridaní do zoznamu vedeného predsedom príslušného krajského súdu.

Vzhľadom na platné právne predpisy neexistuje žiaden centrálne vedený register mediátorov.

Základné informácie o pravidlách, postupoch a praktických aspektoch mediácie v Poľsku možno nájsť v časti Mediácia na webovej lokalite ministerstva spravodlivosti.

Je prístup do zoznamov mediátorov bezplatný?

Áno, prístup do zoznamov mediátorov je bezplatný.

Ako nájsť mediátora v Poľsku

Mali by ste využiť zoznamy mediátorov vypracované predsedami krajských súdov alebo využiť služby mediačných centier alebo jednotlivých mediátorov. Informácie a kontaktné údaje sa zvyčajne nachádzajú na webových lokalitách príslušných súdov, centier alebo mediátorov.

Posledná aktualizácia: 10/12/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.