Mediátori

Portugalsko

Táto časť vám pomôže nájsť mediátora v Portugalsku.

Autor obsahu
Portugalsko

Mediátori sporov pracujúci v jednej z verejných mediačných služieb alebo na súdoch pre spory s nízkou hodnotou (julgados de paz – zmierovacie súdy) musia byť zapísaní do zoznamov odborníkov oprávnených na mediáciu. Zápis do zoznamov sa riadi ministerskou vykonávacou vyhláškou (Portaria) č. 282/2010 z 25. mája 2010 a ministerským vykonávacím výnosom č. 283/2010 z 19. októbra 2010.

Generálne riaditeľstvo pre politiku spravodlivosti (Direção-Geral da Política de Justiça – DGPJ), ktoré spadá pod ministerstvo spravodlivosti, je zodpovedné za úpravu verejnej mediácie. Aj keď generálne riaditeľstvo neposkytuje informácie o tom, ako vyhľadať mediátora, uverejňuje vyššie uvedené zoznamy mediátorov, ktoré možno nájsť tu:

Zoznam mediátorov v rodinných veciach

Zoznam mediátorov v pracovnoprávnych veciach

Zoznam mediátorov v trestných veciach

Zoznam mediátorov pri zmierovacích súdoch Julgados de Paz

Posledná aktualizácia: 18/07/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.