Mediátori

Španielsko

Táto časť vám pomôže nájsť mediátora v Španielsku.

Autor obsahu
Španielsko

Kde nájdem informácie o mediácii?

Register mediátorov a mediačných inštitúcií (Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación) je počítačová databáza, ktorá je prístupná bezplatne na webovom sídle ministerstva spravodlivosti. Slúži ako verejný register profesionálnych mediátorov a mediačných inštitúcií a uľahčuje prístup občanov k mediácii na účely riešenia sporov.

Využite vyhľadávacie nástroje:

Mediátori a mediačné inštitúcie však nemajú povinnosť registrovať sa v registri mediátorov a mediačných inštitúcií. Mediátora možno nájsť aj priamo prostredníctvom mediačných inštitúcií vrátane profesijných komôr a komôr obchodu, priemyslu, služieb a námornej dopravy, z ktorých mnohé zriadili mediačné centrá, ktoré v príslušnom prípade poskytnú vhodného mediátora. Prístup k mediácii uľahčujú aj mediačné združenia, ktoré sa špecializujú na rodinné, občianskoprávne, obchodné alebo všeobecné záležitosti.

V prípadoch, keď súdy v určitej záležitosti nariadia mediáciu, majú prostriedky na postúpenie veci mediačným inštitúciám vo svojej oblasti pôsobnosti. Aj prostredníctvom týchto inštitúcií môžu účastníci konania nájsť vhodného mediátora.

Mediácia

Mediácia je prostriedok riešenia sporov, pri ktorom sa bez ohľadu na jeho presný názov dvaja alebo viacerí účastníci konania dobrovoľne snažia sami dosiahnuť dohodu pod vedením mediátora, ktorý vystupuje nestranne a neutrálne.

Mediátor

Mediátori môžu byť fyzické osoby, ktoré si plne uplatňujú svoje občianske práva, za predpokladu, že tomu nebránia právne predpisy, ktoré sa na nich vzťahujú pri výkone ich povolania.

Právnické osoby poskytujúce mediačné služby, či sú to profesijné spoločnosti, alebo iné subjekty stanovené zákonom, musia určiť ako mediátora fyzickú osobu, ktorá spĺňa právne požiadavky.

Požiadavky na výkon činnosti mediátora

Mediátor musí mať oficiálne vysokoškolské vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitnú odbornú prípravu zameranú na vykonávanie mediácie, ktorú absolvoval v rámci jedného alebo viacerých osobitných kurzov vedených oficiálne akreditovanými inštitúciami, pričom toto vzdelanie bude platné pre výkon mediácie kdekoľvek v rámci krajiny. V Španielsku sa od mediátorov vyžaduje, aby absolvovali túto osobitnú odbornú prípravu v dĺžke aspoň 100 hodín, ktorú si musia ďalej rozvíjať prostredníctvom priebežnej odbornej prípravy.

Mediátori si musia uzatvoriť poistenie alebo rovnocennú záruku na krytie občianskoprávnej zodpovednosti v súvislosti s ich zásahmi do sporov, v ktorých zabezpečujú mediáciu.

Insolvenčný mediátor (mediador concursal)

Insolvenční mediátori sú fyzické osoby, ktoré spĺňajú požiadavky na výkon činnosti mediátora a požiadavky na výkon činnosti správcu stanovené v článku 27 ods. 1 zákona o platobnej neschopnosti č. 22/2003 z 9. júla 2003 a môžu byť na výkon tejto funkcie určené notármi alebo registrátormi spoločností v dohodách o mimosúdnom vyrovnaní uvedených v hlave X uvedeného zákona. Insolvenčnými mediátormi môžu byť aj právnické osoby za predpokladu, že v konkurznej mediácii vystupujú prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá spĺňa uvedené podmienky. Títo mediátori sa budú vyberať postupne spomedzi mediátorov uvedených v oficiálnom zozname na portáli úradného vestníka, ktorý sa zostavuje na základe informácií poskytnutých registrom mediátorov a mediačnými inštitúciami. Obchodníci môžu požiadať komory obchodu, priemyslu, služieb a námornej dopravy o vymenovanie mediačného výboru, ktorý musí zahŕňať insolvenčného mediátora a pomôže im pri vyjednávaní o dohode o mimosúdnom vyrovnaní.

Mediačná inštitúcia

Mediačné inštitúcie sú španielske alebo zahraničné verejné alebo súkromné subjekty a verejnoprávne spoločnosti, ktorých účelom je okrem iného podporovať mediáciu, umožňovať prístup k nej a jej spravovanie vrátane menovania mediátorov, ktoré sa musí uskutočňovať transparentne. Ak ich účel zahŕňa aj rozhodcovské konania, prijmú opatrenia s cieľom zabezpečiť oddelenie týchto dvoch činností.

Mediačná inštitúcia nebude môcť poskytovať službu mediácie priamo. Znamená to, že samotná inštitúcia nie je mediátorom, jej úlohou je však sprístupniť totožnosť mediátorov v príslušnej oblasti pôsobnosti a poskytnúť informácie o ich odbornej príprave, špecializácii a skúsenostiach, čím pomôže účastníkom konania zvoliť si mediátora, ktorý im dokáže najlepšie pomôcť.

Posledná aktualizácia: 26/02/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.