Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku španielčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Mediátori

Španielsko

Táto časť portálu vám pomôže nájsť mediátora v Španielsku.

Autor obsahu
Španielsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Ako nájsť mediátora v Španielsku

Podľa zákona 5/2012 o mediácii v občianskoprávnych a obchodnoprávnych veciach mediátori musia mať oficiálne vysokoškolské vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitnú odbornú prípravu zameranú na vykonávanie mediácie, ktorú absolvovali v rámci jedného alebo viacerých osobitných kurzov vedených oficiálne akreditovanými inštitúciami. Toto vzdelanie musí byť platné v celom Španielsku.

V právnych predpisoch a vykonávacích ustanoveniach niektorých autonómnych oblastí je stanovená požadovaná odborná príprava v oblasti rodinnej mediácie. Mediátori musia mať spravidla aspoň vysokoškolský diplom a musia absolvovať 100 – 300 hodín odbornej prípravy zameranej na praktické vykonávanie mediácie.

Osobitnú odbornú prípravu v oblasti mediácie zvyčajne poskytujú ústavy univerzít a profesijné združenia, napríklad združenia psychológov či advokátov.

Jednotný register mediátorov neexistuje. Existuje niekoľko spôsobov, ako nájsť špecializovaných mediátorov:

  • V trestnoprávnych veciach musia strany požiadať o určenie mediátora súd.
  • V pracovnoprávnych veciach je niekedy možné vybrať si mediátora zo zoznamu mediátorov príslušného orgánu.
  • V rodinnoprávnych veciach určuje mediátorov príslušná agentúra spolu so súdom, ale strany sa môžu obrátiť aj na iného kvalifikovaného mediátora.
  • Rodinného mediátora možno osloviť prostredníctvom rôznych profesijných združení, ktoré vedú príslušný register alebo zoznam (advokátske komory a profesijné združenia psychológov, sociálnych pracovníkov a školiteľov).

Autonómne oblasti doteraz od združení vyžadovali, aby viedli tieto zoznamy.

Je prístup k databáze mediátorov bezplatný?

Neexistuje žiadny celoštátny register. Prístup k zoznamom profesijných združení je v každom prípade bezplatný.

Ako nájsť mediátora v Španielsku

Môžete sa obrátiť na príslušné profesijné združenie, ktoré vám poskytne informácie o registrovaných mediátoroch.

Posledná aktualizácia: 11/03/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.