Mediatorji

Litva

V Litvi ni centraliziranega telesa za mediacijo. Ko se bo v nacionalni sistem prenesla Direktiva 2008/52/ES, se bo delo na tem področju začelo.

Vsebino zagotavlja
Litva

Kako najti mediatorja v Litvi

V Litvi je možna sodna in izvensodna mediacija. Storitve izvensodne mediacije običajno zagotavljajo odvetniki.

Sodna mediacija je postopek reševanja sporov, katerega namen je pomagati strankam v civilnih zadevah, da na miren način rešijo spor s posredovanjem enega ali več mediatorjev (posrednikov).

Sodno mediacijo izvajajo mediatorji. To so posebej usposobljeni sodniki, sodni uradniki ali druge ustrezno kvalificirane osebe, katerih imena so navedena na seznamu sodnih mediatorjev. Sodni svet je na sestanku 28. januarja 2011 sprejel stališče, da se lahko sodna mediacija v civilnih postopkih uporablja na vseh litovskih sodiščih in da mora biti ta storitev na voljo ne glede na regijo.

Sodna mediacija je brezplačna storitev. Poleg tega se z odločitvijo za reševanje civilnega spora z uporabo sodne mediacije prihrani veliko časa in napora, ki bi ju sicer zahteval sodni postopek. Prihrani pa se tudi denar, saj se lahko povrne 75 % sodnih taks, kadar se sodna mediacija konča s sporazumno rešitvijo.

Predlog za predložitev civilne zadeve v sodno mediacijo lahko da predsedujoči sodnik. Željo, da se to stori, lahko izrazi vsaka stranka v postopku. Pri predložitvi spora v sodno mediacijo sodnik strankama pojasni koncept postopka sodne mediacije. O imenovanju ali zamenjavi mediatorja odloča predsednik sodišča, vodja oddelka za civilne zadeve ali sodnik, ki ga onadva imenujeta. Po potrebi se lahko imenujeta dva mediatorja. Pri imenovanju mediatorja je treba upoštevati mnenje strank pri vložitvi zahteve oziroma soglašanju s predložitvijo zadeve v sodno mediacijo.

V sodni mediaciji lahko sodelujejo le stranke v postopku, tretje osebe in njihovi zastopniki. Na zahtevo ali s soglasjem katere koli stranke lahko sodelujejo tudi druge osebe, katerih udeležba lahko prispeva k rešitvi spora. O postopkih sodne mediacije se ne vodi zapisnik.

Postopek sodne mediacije se lahko konča, če stranki dosežeta dogovor o sporazumni rešitvi spora in podpišeta sodno poravnavo, ki jo nato odobri predsedujoči sodnik.

Zadnja posodobitev: 21/10/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.