Mediatorji

Španija

Ta razdelek vam pomaga najti mediatorja v Španiji.

Vsebino zagotavlja
Španija

Kje najti informacije o mediaciji?

Seznam mediatorjev in institucij za mediacijo (Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación) je računalniška zbirka podatkov, ki je brezplačno dostopna na spletišču ministrstva za pravosodje. Kot javni seznam poklicnih mediatorjev in institucij za mediacijo olajšuje dostop državljanov do mediacije za reševanje sporov.

Dostop do brskalnikov:

Vendar vpis na seznam mediatorjev in institucij za mediacijo za mediatorje ali institucije ni obvezen. Mediatorja je mogoče najti tudi neposredno prek institucij za mediacijo, vključno s strokovnimi združenji ter gospodarskimi, industrijskimi, storitvenimi in pomorskimi zbornicami, od katerih so številne ustanovile centre za mediacijo, ki zagotavljajo ustrezne mediatorje v zadevnem primeru. Dostop do mediacije olajšujejo tudi združenja za mediacijo, specializirana za družinske, civilne, gospodarske ali splošne zadeve.

V primerih, ko sodišča zadevo napotijo na mediacijo, imajo sodišča na voljo kanale za napotitev na institucije za mediacijo v okviru njihovih pristojnosti. Tudi te institucije bodo strankam omogočile, da najdejo ustreznega mediatorja.

Mediacija

Mediacija je način reševanja sporov, ne glede na njegovo poimenovanje, pri katerem dve ali več strank prostovoljno poskušajo doseči dogovor s posredovanjem mediatorja, ki deluje nepristransko in nevtralno.

Mediatorji

Mediatorji so lahko fizične osebe, ki v celoti uveljavljajo svoje državljanske pravice, pod pogojem, da zakonodaja, ki se zanje lahko uporablja pri opravljanju njihovega poklica, temu ne nasprotuje.

Pravne osebe, ki opravljajo storitve mediacije, ne glede na to, ali so poklicna podjetja ali katera koli druga oblika, določena z zakonom, morajo za mediatorja imenovati fizično osebo, ki izpolnjuje pravne zahteve.

Zahteve za mediatorje

Mediator mora imeti uradno univerzitetno diplomo ali nadaljevalno poklicno usposabljanje in posebno usposabljanje za opravljanje mediacije, pridobljeno z enim ali več posebnimi tečaji, ki jih poučujejo ustrezno pooblaščene ustanove in ki bodo veljavni za izvajanje dejavnosti mediacije kjer koli v državi. V Španiji morajo mediatorji opraviti vsaj 100 ur tega posebnega usposabljanja, ki ga je treba posodabljati s stalnim usposabljanjem.

Mediatorji morajo skleniti zavarovanje ali enakovredno jamstvo za civilno odgovornost, ki izhaja iz njihovega posredovanja v sporih.

Stečajni posredniki (mediador concursal)

Stečajni posredniki so fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za mediatorje in zahteve iz člena 27(1) zakona o insolventnosti št. 22/2003 z dne 9. julija 2003 za stečajnega posrednika, pri čemer jih lahko kot take imenujejo notarji ali sodni tajniki v zunajsodnih dogovorih o plačilu iz naslova X navedenega zakona. Stečajni posredniki so lahko tudi pravne osebe, če delujejo v stečajni mediaciji prek fizične osebe, ki izpolnjuje zgoraj navedene pogoje. Ti mediatorji bodo imenovani zaporedoma izmed tistih, ki so vključeni v uradni seznam portala uradnega lista, ki je sestavljen na podlagi informacij iz seznama mediatorjev in institucij za mediacijo. Trgovci se lahko obrnejo tudi na gospodarsko, industrijsko, storitveno in pomorsko zbornico, da ta za njih imenuje odbor za mediacijo, ki mora vključevati stečajnega posrednika in jim pomaga pri pogajanjih o izvensodnem postopku za sklenitev sporazuma o plačilu.

Institucija za mediacijo

Institucije za mediacijo so španski ali tuji javni ali zasebni subjekti in družbe javnega prava, katerih namen je spodbujanje mediacije ter omogočanje dostopa do mediacije in njenega upravljanja, vključno z imenovanjem mediatorjev, kar je treba opraviti pregledno. Če njihovo področje delovanja vključuje tudi arbitražo, morajo sprejeti ukrepe, s katerimi bodo zagotovile, da bosta obe dejavnosti ločeni.

Institucija za mediacijo ne bo mogla neposredno zagotavljati storitev mediacije. To pomeni, da sama institucija ni mediator, temveč mora razkriti identiteto mediatorjev v okviru njihovih pristojnosti in zagotoviti informacije o njihovem usposabljanju, specializaciji in izkušnjah, s čimer strankam pomaga pri izbiri mediatorja, ki jim lahko najbolje pomaga.

Zadnja posodobitev: 26/02/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.