Medlare

Bulgarien

I detta avsnitt förklaras hur man hittar medlare i Bulgarien.

Innehåll inlagt av
Bulgarien

Hur hittar man en medlare i Bulgarien?

Justitieministeriet driver det samlade registret över medlare.

Registret innehåller följande information:

  • Personliga uppgifter för registrerade medlare – utbildning, språkkunskaper och andra kvalifikationer inom medling.
  • Kontaktuppgifter för medlare – kontorsadress, telefonnummer och e-postadress.

Justitieministeriet har också en förteckning över organisationer som godkänts som utbildningsanordnare för medlare.

Införande av uppgifter i registret och i förteckningen över organisationer bygger på följande bestämmelser:

  • Lagen om medling.
  • Förordning nr 2 av den 15 mars 2007 (utfärdad av justitieministeriet), om villkor och förfarande för godkännande av utbildningsanordnare för medlare, kraven för utbildning, förfarande för införande, borttagande och avregistrering av medlare från det samlade registret samt procedur- och etikregler för hur medlare ska uppträda.

Är tillgången till det bulgariska registret över medlare kostnadsfri?

Tillgången till Bulgariens samlade register över medlare är kostnadsfri från justitieministeriets webbplats. Personer och organisationer som vill ingå i registret över organisationer som tillhandahåller medlingsutbildning måste betala en avgift.

Hur söker man efter medlare i Bulgarien?

På justitieministeriets webbplats finns en fullständig förteckning över personer som utbildats och bemyndigats att agera som medlare i Bulgarien. Man kan söka efter medlare utifrån utbildningsorganisation, utbildning, språkkunskaper och ytterligare specifikationer enligt medlingsområde (exempelvis handels-, företags- eller familjerelaterad medling).

Kontaktuppgifter, såsom telefonnummer och e-postadress, finns att tillgå. Man kan kontakta personalen vid registret över medlare om man behöver ytterligare information.

Senaste uppdatering: 29/06/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.