Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på bulgariska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Medlare

Bulgarien

I detta avsnitt anges hur man hittar medlare i Bulgarien.

Innehåll inlagt av
Bulgarien
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Hur hittar man en medlare i Bulgarien

Justitieministeriet hanterar det Samlade Registret över Medlare.

Registret innehåller följande information:

  • Personliga uppgifter för personer som är registrerade medlare – utbildning, språkkunskaper och andra kvalifikationer inom medling.
  • Kontaktuppgifter för medlare – kontorsadress, telefonnummer och e-postadress.

Justitieministeriet har också ett register över organisationer som godkänts som tillhandahållare av utbildning för medlare.

Införande av uppgifter i registret regleras av

  • lagen om medling, och
  • förordning nr 2 av den 15 mars 2007 (utfärdad av justitieministeriet), som anger villkor och förfarande för godkännande av organisationer som tillhandahåller utbildning för medlare, kraven för utbildning, förfarande för införande, borttagande och avregistrering av medlare från det samlade registret samt procedur- och etikregler för hur medlare ska uppträda.

Är tillgången till det bulgariska registret över medlare kostnadsfri?

Tillgången till Bulgariens samlade register över medlare är kostnadsfri från justitieministeriets webbplats. Personer och organisationer som vill ingå i registret över organisationer som tillhandahåller utbildning i medling måste betala en avgift.

Hur söker man efter medlare i Bulgarien?

På justitieministeriets webbplats finns en fullständig förteckning över personer som utbildats och bemyndigats att agera som medlare i Republiken Bulgarien. Man kan söka efter medlare utifrån hemvist eller medlingsområde (exempelvis handels-, företags- eller familjerelaterad medling).

Kontaktuppgifter, såsom telefonnummer och e-postadress, finns att tillgå. Man kan kontakta personalen vid registret över medlare om man behöver ytterligare information.

Senaste uppdatering: 09/03/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.