Medlare

Kroatien

Innehåll inlagt av
Kroatien

Justitieministeriet för ett register över medlare enligt lagen om medlare (Kroatiens officiella kungörelseorgan Narodne novine nr 18/11) och reglerna för registret över medlare och normer för ackreditering av medlingsorgan och medlare (Narodne novine nr 59/11).

Hitta en medlare

Medlingsförfaranden utanför domstol har under många år genomförts mycket framgångsrikt av den kroatiska handelskammarens medlingscentrum, den kroatiska handels- och hantverkskammaren och den kroatiska arbetsgivarföreningen samt av Kroatiens medlingsförening, det kroatiska advokatsamfundet, Kroatiens försäkringsstyrelse och kontoret för socialt partnerskap i Kroatiens regering. Medling med en utsedd medlare kan dock också ske utanför de ovannämnda centrumen.

Senaste uppdatering: 18/04/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.