Medlare

Tjeckien

Här får du hjälp att hitta en medlare i Tjeckien.

Innehåll inlagt av
Tjeckien

Hur hittar man en medlare i Tjeckien

Lagen om medling trädde i kraft 2012. Genom lagen inrättas en offentlig förteckning över medlare där alla personer som har tillstånd att fungera som medlare finns förtecknade. Förteckningen över medlare sköts av Tjeckiens justitieministerium.

Är tillgången till medlarregistret kostnadsfri?

Ja, tillgången till databasen över medlare är kostnadsfri.

Hur hittar man en medlare i Tjeckien?

Justitieministeriet sköter förteckningen över medlare som är registrerade i enlighet med lag nr 202/2012 om medling.

Senaste uppdatering: 09/12/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.