På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Medlare

England och Wales

Här får du hjälp att hitta en medlare i England och Wales.

Innehåll inlagt av
England och Wales

Hur hittar man en medlare i England och Wales?

Nationellt medlingsregister

Du kan få hjälp att hitta en medlare på civilrättens område via  online-registret över medlare på civilrättens område (Civil Mediation Online Directory – Find a Civil Mediator), som ger information om

  • medling,
  • tjänster,
  • avgifter.

Civil Mediation Online Directory förvaltas av justitieministeriet. Medlarna i registret är godkända av rådet för medling på civilrättens område (Civil Mediation Council).

Registret över medlare på familjerättens område

Syftet med online-registret över medlare på familjerättens område (Family Mediation online Directory) är att underlätta för parter att kontakta lokala medlare. Parter som är berättigade till rättshjälp (bekostad av det offentliga) kan också kontakta Community Legal Advice helpline (rådgivningstjänst för rättshjälpsfrågor) för närmare upplysningar om hur man hittar en lokal medlare. Du kan ta kontakt med denna rådgivningstjänst genom att ringa: 0845 345 4345, använda Minicom (för hörselskadade): 0845 609 6677 eller SMS:a ”legalaid” och ditt namn till 80010.  Du kan också använda dig av online-tjänsten Community Legal Advice online advisor service.

Är tillgången till databasen över medlare kostnadsfri?

Ja, tillgången till online-registret över medlare på civilrättens område och online-registret över medlare på familjerättens område är gratis.

Länkar

Οnline-registret över medlare på civilrättens område, Οnline-registret över medlare på familjerättens område, Undersök om du är berättigad till rättshjälpCommunity Legal Advice,

Senaste uppdatering: 20/04/2015

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.