Medlare

Estland

Det här avsnittet hjälper dig att hitta en medlare i Estland.

Innehåll inlagt av
Estland

För närvarande finns ingen central webbplats eller databas om medlare i Estland. Enligt lagen om förlikning får vem som helst som uppfyller kraven i lagen fungera som förlikningsman. Det finns ingen statlig tillsyn av förlikningsmännens verksamhet.

Enligt lagen om förlikning kan följande personer ha uppdrag som förlikningsman:

  1. En fysisk person som fått i uppdrag av parterna att medla och hjälpa till att lösa tvisten. Förlikningsmannen kan agera genom en juridisk person som denne är anställd av eller har ett annat avtalsförhållande till.
  2. En advokat – en förteckning över medlemmarna i Estlands advokatsamfund finns på samfundets webbplats.
  3. En notarie – en förteckning över notariekontor finns på Notariekammarens webbplats.
  4. Ett statligt eller kommunalt förlikningsorgan enligt vad som fastställts i lagen om förlikning.

Vissa upphovsrättsrelaterade tvister (jfr upphovsrättslagen) löses av en kommitté där en grupp upphovsrättsexperter agerar som förlikningsmän. Denna kommitté sorterar under justitieministeriet.

Trots att lagen om justitiekanslerns ämbete inte omnämner begreppet ”ombudsman” utför justitiekanslern i praktiken även en ombudsmans uppgifter, t.ex. att övervaka att offentliga organ agerar på ett sätt som inte strider mot de grundläggande rättigheterna och friheterna eller mot principerna för god förvaltning. Justitiekanslern har också en övervakande roll gentemot lokala myndigheter och offentligrättsliga och privaträttsliga juridiska personer som utför uppgifter som hör till offentlig förvaltning. Sedan 2011 har justitiekanslern även agerat som barnombudsman enligt artikel 4 i konventionen om barnets rättigheter. Mer om detta finns att läsa på justitiekanslerns webbplats.

Kollektiva arbetsmarknadskonflikter hanteras av riksförlikningsmannen. Läs mer på denna webbplats.

Du kan också kontakta följande icke-statliga organisationer:

  • Estlands förening för barnens välbefinnande är en icke vinstdrivande förening som stöder barns rättigheter. Till verksamheten hör rådgivning till föräldrar som vill separera eller skiljas. Föreningen uppmuntrar föräldrar att använda förlikningsmännens tjänster för att skydda barnens intressen. Föreningen har också arrangerat kurser om medling för familjer.
  • De estniska försäkringsbolagens sammanslutning har inrättat ett organ för förlikning i försäkringsärenden för att lösa försäkringstvister utanför domstol. I formell mening är detta en förlikningsman och inte ett förlikningsorgan i den mening som avses i lagen om förlikning.
  • Estlands fordonsförsäkringsbyrå har inrättat ett organ för förlikning i ärenden som gäller fordonsförsäkringar för att lösa försäkringstvister utanför domstol. I formell mening är detta en förlikningsman och inte ett förlikningsorgan i den mening som avses i lagen om förlikning.
  • I Estland företräds familjemedlare för närvarande av Estlands samfund för medlare och av Medlingsinstitutet.
Senaste uppdatering: 09/12/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.