Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på estniska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.
Swipe to change

Medlare

Estland

Det här avsnittet hjälper dig att hitta en medlare i Estland.

Innehåll inlagt av
Estland

För närvarande finns ingen central webbplats eller databas om medlare i Estland.  Enligt lagen om förlikning får vem som helst som uppfyller kraven i lagen fungera som förlikningsman. Det finns ingen statlig tillsyn av förlikningsmännens verksamhet.

Enligt lagen om förlikningsmän kan följande personer ha uppdrag som förlikningsman:

  1. En fysisk person som fått i uppdrag av parterna att medla och hjälpa till att lösa tvisten. Medlaren kan agera genom en juridisk person som personen är anställd av eller har ett annat avtalsförhållande till:
  2. Ett juridiskt ombud –– en förteckning över medlemmarna i Estlands advokatsamfund finns på deras webbplats.
  3. En notarie –– en förteckning över notariekontor finns på Notariekammarens webbplats.
  4. Ett statligt eller kommunalt förlikningsorgan enligt vad som fastställts i lagen om förlikning.

Vissa upphovsrättsrelaterade tvister (jfr. upphovsrättslagen) löses av en kommitté där en grupp upphovsrättsexperter agerar som förlikningsmän. Denna kommitté sorterar under justitieministeriet.

Även om lagen om justitiekanslerns ämbete inte hänvisar till begreppet "ombudsman" utför justitiekanslern i praktiken även en ombudsmans uppgifter, t.ex. att övervaka att offentliga organ agerar på ett sätt som inte strider mot de grundläggande rättigheterna och friheterna eller mot principerna för god förvaltning. Justitiekanslern har också en övervakande roll gentemot lokala myndigheter och offentligrättsliga och privaträttsliga juridiska personer som utför uppgifter som hör till offentlig förvaltning. Från och med 2011 fungerar justitiekanslern också som barnombudsman enligt artikel 4 i konventionen om barnets rättigheter. Mer om detta finns att läsa på justitiekanslerns webbplats.

Kollektiva arbetsmarknadskonflikter hanteras av riksförlikningsmannen. Läs mer på denna webbplats.

Du kan också kontakta följande icke-statliga organisationer:

  • Estlands samfund för medlare lämnar information på både estniska och engelska. Kontaktperson är Anneli Liivamägi.
  • Estlands förening för barnens välbefinnande är en icke vinstdrivande förening som stöder barns rättigheter. Till verksamheten hör rådgivning till föräldrar som vill separera eller skiljas. Föreningen uppmuntrar föräldrar att använda förlikningsmännens tjänster för att skydda barnens intressen. Föreningen har också arrangerat kurser om medling för familjer.
  • Estlands försäkringssammanslutning har inrättat en medlare på försäkringsområdet, som ska handha tvister mellan försäkringstagare och försäkringsbolag eller försäkringsförmedlare.
Senaste uppdatering: 17/04/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.