Medlare

Finland

I det här avsnittet får du råd om hur du går till väga för att hitta en medlare i Finland.

Innehåll inlagt av
Finland

Hur hittar man en medlare i Finland?

I Finland är det institutet för hälsa och välfärd som handhar den officiella webbsidan för medling i brott- och tvistemål.

På denna webbplats hittar man information om medling i brottmål.

Här finns även en förteckning över medlingsbyråer.

Är tillgången till databasen över medlare kostnadsfri?

Ja, man har gratis tillgång till informationen på webbsidan medling i brott- och tvistemål.

Hur söker man efter en medlare i Finland?

Sökningar kan göras på webbplatsen för institutet för hälsa och välfärd.

Länkar

Institutet för hälsa och välfärd

Senaste uppdatering: 27/10/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.