Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Medlare

Irland

Innehåll inlagt av
Irland

I Irland finns ingen central databas för medlingstjänster, men via följande privata organisationer går det att kontakta medlare inom en rad juridiska områden:

Se ”Medling i Irland”http://www.citizensinformation.ie/en/search/?q=mediation

Senaste uppdatering: 17/12/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.