Medlare

Italien

Innehåll inlagt av
Italien

För närvarande finns det ingen offentlig lista över medlare.

Justitieministeriet offentliggör regelbundet en lista över de medlingsorgan som olika medlare tillhör.

Om du vill veta vilka medlare som tillhör vilken medlingsorganisation kan du hitta information om detta på justitieministeretswebbplats. Justitieministeriet är den myndighet som utöver tillsyn över medlingsorganisationerna.(https://www.giustizia.it/giustizia).

Senaste uppdatering: 24/02/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.