Medlare

Litauen

Det finns inget centralt medlingsorgan i Litauen. Så fort direktiv 2008/52/EG har genomförts kommer man att påbörja arbete på detta område.

Innehåll inlagt av
Litauen

Hur man hittar en medlare i Litauen

I Litauen förekommer såväl domstolsmedling som medling utanför domstol. Tjänster avseende medling utanför domstol tillhandahålls vanligtvis av advokater.

Medling i domstol är ett tvistlösningsförfarande som syftar till att hjälpa parterna i tvistemål att lösa sin tvist i godo genom medverkan från en eller flera medlare.

Medling i domstol utförs av särskilda medlare. Dessa är särskilt utbildade domare, rättsbiträden eller andra lämpliga och kvalificerade personer vars namn har tagits upp på förteckningen över domstolsmedlare. Vid sitt möte den 28 januari 2011 enades domstolsrådet om att domstolsmedling i tvistemål kunde användas i alla Litauens domstolar och att denna tjänst skulle vara tillgänglig oavsett region.

Domstolsmedling är en tjänst som tillhandahålls kostnadsfritt. Den som väljer att lösa en tvist med hjälp av domstolsmedling kan också spara mycket tid och arbete. Även ekonomiskt kan det innebära besparingar, eftersom 75 % av domstolsavgifterna återbetalas om en domstolsmedling leder till en uppgörelse i godo.

Domstolens ordförande kan föreslå domstolsmedling i ett tvistemål. Var och en av parterna i förfarandet kan uttrycka önskemål om domstolsmedling. När en tvist hänskjuts till domstolsmedling förklarar domaren för parterna vad domstolsmedling innebär. Beslut om att utse eller byta ut medlare fattas av domstolens ordförande, chefen för domstolens tvistemålsavdelning eller en domare som utsetts av dessa. Om så krävs kan två medlare utses. I samband med att en medlare utses ska hänsyn tas till parternas ståndpunkt när de begär eller samtycker till domstolsmedling.


Endast parterna i förfarandet och tredje parter samt deras ombud får delta i domstolsmedling. Även andra personer vars medverkan kan bidra till att lösa tvisten har möjlighet att lägga sitt namn till endera partens begäran eller samtycke. Domstolsmedling protokollförs inte.

Domstolsmedling avslutas om parterna når en överenskommelse om den tvistiga frågan och undertecknar ett förlikningsavtal, som därefter godkänns av domstolens ordförande.

Senaste uppdatering: 07/04/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.