Medlare

Luxemburg

Det här avsnittet hjälper dig att hitta en medlare i Luxemburg.

Innehåll inlagt av
Luxemburg

Hur hittar man en medlare i Luxemburg?

Följande privata organisationer för medling har register över medlare:

Är tillgången till medlingsdatabaserna kostnadsfri?

Ja, tillgången till medlingsdatabaserna är kostnadsfri.

Hur söker man efter medlare i Luxemburg?

Du kan söka i följande privata organisationers förteckningar över medlare:

Länkar

Luxemburgs förening för medling och auktoriserade medlare (ALMA asbl)

Centrum för privaträttslig medling (CMCC)

Centrum för medling (asbl)

Centrum för social medling och familjemedling

Justitieministeriet

Senaste uppdatering: 08/12/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.