Medlare

Malta

Här får du hjälp att hitta en medlare på Malta.

Innehåll inlagt av
Malta

Så hittar du en medlare på Malta

Maltas medlingscentrum ger parterna en lista över medlare som har ackrediterats av centrumet. Oavsett om medlingen inleds frivilligt eller föreskrivs av domstol eller i lag, ska de tvistande parterna välja medlare från listan, under förutsättning att alla parter godkänner valet. Om parterna inte är överens, utser centrumet i stället nästa person på listan.

Vid familjemedling får parterna välja medlare i samförstånd från en lista över personer som förordnats till medlare av justitieministeriet (och i så fall själva stå för kostnaden), eller alternativt låta domstolen utse medlare från denna lista. I så fall är det domstolen som står för kostnaderna

Något elektroniskt register finns för närvarande inte. Den som vill ha mer information kan dock konsultera centrets webbplats eller kontakta centret via adress: the Registrar, Malta Mediation Centre, 158 Triq il-Merkanti, Valletta, VLT 1176.

Det går även att kontakta centret på tfn +356 23279220 eller per e-post info@mediation.mt.

Senaste uppdatering: 28/04/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.