Medlare

Polen

Innehåll inlagt av
Polen

Hur söker man efter medlare i Polen?

Förteckningar över institutioner och personer som är behöriga att genomföra medlingsförfaranden (förteckningar över permanenta medlare) förs av de regionala domstolarnas ordförande och finns på domstolarnas webbplatser. Medlare läggs till och stryks från förteckningen av ordföranden för relevant regional domstol.

I regel är medlare specialiserade på en viss typ av medling: civilrättslig medling (handelsrättslig medling, familjerådgivning, arbetsrätt osv.), medling i brottmål eller i fall som rör minderåriga osv.

På grund av den rättsliga ordningen finns det inget enskilt centralt register över medlare. Justitieministeriet genomför just nu ett projekt med namnet ”Främja alternativa tvistlösningsmetoder genom att förbättra medlares kompetens, inrätta ett nationellt register över medlare och bedriva informationsverksamhet”. Ett av syftena med projektet är att skapa ett nationellt register över medlare – en allmänt tillgänglig databas över medlare som är verksamma i Polen.

Grundläggande information om regler, förfaranden och praktiska frågor när det gäller medling i Polen finns på sidan om medling på justitieministeriets webbplats samt på webbplatsen för projektet som nämns ovan.

Är tillgången till registren över medlare kostnadsfri?

Ja, tillgången till registren över medlare är kostnadsfri.

Hur söker man efter medlare i Polen?

Du bör använda de förteckningar över permanenta medlare som upprättats av de regionala domstolarnas ordförande eller vända dig till medlarorganisationerna eller enskilda medlare. Information och kontaktuppgifter finns vanligen på de behöriga domstolarnas, organisationernas eller medlarnas webbplatser.

Senaste uppdatering: 16/05/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.