Medlare

Polen

Här får du hjälp att hitta en medlare i Polen.

Innehåll inlagt av
Polen

Hur söker man efter medlare i Polen?

Förteckningar eller register över institutioner och personer som är behöriga att medla upprättas av regionala domstolar och finns på deras webbplatser. Ordföranden för den behöriga regionala domstolen lägger till medlare på förteckningen eller stryker dem därifrån. Bland medlarna finns personer som är upptagna på förteckningar som upprättats av icke-statliga organisationer (i enlighet med deras lagstadgade uppdrag) och utbildningsanstalter.

Medlare är i regel specialiserade på en viss typ av frågor: tvistemål (handelsrättsliga tvister, familjerådgivning, arbetsrätt osv.), brottmål eller fall där minderåriga är inblandade.

Bland medlare i civilrättsliga frågor finns ständiga medlare som har lagts till i den förteckning som ordföranden för den behöriga regionala domstolen upprättar.

På grund av den rättsliga ordningen finns det inget enskilt centralt register över medlare.

Grundläggande information om regler, förfaranden och praktiska frågor när det gäller medling i Polen finns på sidan om medling på Justitieministeriets webbplats.

Är tillgången till registren över medlare kostnadsfri?

Ja, tillgången till registren över medlare är kostnadsfri.

Hur söker man efter medlare i Polen?

Du bör använda de förteckningar som upprättats av de regionala domstolarnas ordförande eller vända dig till medlarorganisationerna eller enskilda medlare. Information och kontaktuppgifter finns vanligen på de behöriga domstolarnas, organisationernas eller medlarnas webbplatser.

Senaste uppdatering: 10/12/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.