Medlare

Portugal

I det här avsnittet får du råd om hur du går till väga för att hitta en medlare i Portugal.

Innehåll inlagt av
Portugal

Medlare som arbetar vid någon av de offentliga medlingstjänsterna eller vid småmålsdomstolar ((julgados de paz) måste vara uppförda i förteckningarna över personer som är auktoriserade för detta ändamål. Uppförandet i förteckningarna regleras i ministerförordning (Portaria) nr 282/2010 av den 25 maj 2010 och ministerförordning nr 283/2010 av den 19 oktober 2010.

Generaldirektoratet för rättsliga frågor (Direção-Geral da Política de Justiça), som lyder under justitieministeriet, ansvarar för regleringen av offentlig medling. Även om generaldirektoratet för rättsliga frågor inte tillhandahåller information om hur man hittar en medlare, offentliggör det de ovannämnda förtecknarna över medlare, som du har tillgång till via följande länkar:

Förteckning över medlare på familjerättens område

Förteckning över medlare på arbetsrättens område

Förteckning över medlare på straffrättens område

Förteckning över medlare vid småmålsdomstolarna (Julgados de Paz)

Senaste uppdatering: 09/12/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.