Medlare

Rumänien

Detta avsnitt hjälper dig att hitta en medlare i Rumänien.

Innehåll inlagt av
Rumänien

Hur hittar man en medlare i Rumänien

I enlighet med artikel 12 i lag 192/2006 registreras auktoriserade medlare i en medlardatabas som upprättas och uppdateras av medlarrådet och med jämna mellanrum offentliggörs i Rumäniens officiella tidning (del 1).

Medlardatabasen kan även nås via medlarrådets officiella webbplats.

Följande uppgifter finns på medlarrådets webbplats:

Informationen på medlarrådets webbplats har varit tillgänglig sedan den 2 november 2006.

Medlardatabasen innehåller även följande information:

  • Vilken icke-statlig organisation medlarna är medlem i.
  • Vilken medlarutbildning de har.
  • Vilka utländska språk de kan medla på.
  • Kontaktuppgifter.

Om du är intresserad av att lösa en tvist med hjälp av medling kan du kontakta en medlare. Förteckningen över medlare anslås i domstolarna och på justitieministeriets webbplats.

Den uppdateras med jämna mellanrum av medlarrådet som i sin tur informerar domstolarna, nationella och lokala myndigheter samt justitieministeriet om uppdateringarna.

Är tillgången till databasen över medlare kostnadsfri?

Ja

Hur söker man efter medlare i Rumänien?

Du kan söka efter en medlare med hjälp av följande sökkriterier:

  • Första bokstaven i medlarens namn.
  • Det distrikt där huvudkontoret finns.
Senaste uppdatering: 10/06/2013

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.