Medlare

Slovenien

Med hjälp av denna sida kan du hitta medlare i Slovenien.

Innehåll inlagt av
Slovenien

Hur man hittar en medlare i Slovenien

Justitieministeriet för ett centralt register över medlare som arbetar inom domstolarnas medlingsprogram i enlighet med lagen om tvistlösning utanför domstol (Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov). Förteckningar över medlare som arbetar för olika icke-statliga organisationer hittar man på dessas webbplatser. T.ex.

Är tillgången till medlardatabasen kostnadsfri?

Ja, den är kostnadsfri.

Hur ska man leta efter medlare i Slovenien

Leta efter medlare på följande webbplatser:

Senaste uppdatering: 09/12/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.