Medlare

Spanien

I det här avsnittet får du hjälp med att hitta en medlare i Spanien.

Innehåll inlagt av
Spanien

Var hittar jag information om medling?

Registret över medlare och medlingsinstitut (Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación) är en datoriserad databas tillgänglig kostnadsfritt på justitieministeriets webbplats. Det är ett offentligt register över professionella medlare och medlingsinstitut som underlättar medborgarnas tillgång till medling för tvistlösning.

Öppna webbläsarna:

Att registrera sig i registret över medlare och medlingsinstitut är dock inte obligatoriskt för medlare och institut. Det går också att hitta medlare direkt genom medlingsinstituten, t.ex. yrkesorganisationer, handels-, industri-, tjänste- och sjöfartskammare, varav många har inrättat medlingscenter som kan tillhandahålla lämplig medlare för det aktuella ärendet. Tillgången till medlare underlättas också av medlingsorganisationer specialiserade på familje- och privaträttsliga mål eller allmänna mål.

I de fall som domstolarna hänskjuter ett ärende till medling har domstolarna kanaler för hänvisning till medlingsinstituten inom respektive ansvarsområde. Även dessa institut kan hjälpa parterna att hitta en lämplig medlare.

Medling

Medling är ett sätt att lösa tvister, oavsett benämning, där två eller flera parter frivilligt försöker nå en överenskommelse med ingripande av en medlare som agerar opartiskt och neutralt.

Medlare

Medlare kan vara fysiska personer som till fullo åtnjuter medborgerliga rättigheter, förutsatt att det inte hindras av den lagstiftning som de kan omfattas av när de utövar sitt yrke.

Juridiska personer som tillhandahåller medlingstjänster, oavsett om de är företag eller andra typer av lagenliga juridiska personer, måste som medlare utse en fysisk person som uppfyller lagkraven.

Krav för att bli medlare

Medlaren måste ha en universitetsexamen eller högre yrkesutbildning och specifik utbildning för att utöva medling, förvärvad genom en eller flera specialkurser hos lämpligt ackrediterade institutioner och som gäller för att utöva medling var som helst i landet. I Spanien måste medlare ha genomgått minst 100 timmar av denna specialutbildning, som kontinuerligt måste aktualiseras genom fortbildning.

Medlare måste teckna en försäkring eller en motsvarande garanti som täcker det civilrättsliga ansvar som uppstår genom deras inblandning i de konflikter där de medlar.

Medlare i konkursärenden (mediador concursal)

Medlare i konkursärenden är fysiska personer som uppfyller kraven för att bli medlare samt de kravs som fastställs i artikel 27.1 i insolvenslagen 22/2003 av den 9 juli 2003 för insolvensförvaltare och som kan utses av notarier eller registratorer vid överenskommelser om förlikning utanför domstol som det hänvisas till i avdelning X i samma lag. Juridiska personer kan också medla vid konkurser förutsatt att de medlar genom en fysisk person som uppfyller ovannämnda villkor. Dessa medlare utses i ordningsföljd från den officiella lista som finns på den spanska statens officiella kungörelseorgans portal och som grundar sig på den information som tillhandahålls av registret över medlare och medlingsinstitut. Näringsidkare får också hos handels-, industri-, tjänste- och sjöfartskammare ansöka om att utse en medlingspanel som måste bestå av en medlare vid konkurser och hjälper dem att förhandla fram en överenskommelse om förlikning utanför domstolen.

Medlingsinstitut

Medlingsinstitut är spanska eller utländska offentliga eller privata enheter och offentligrättsliga organ vars syfte är att främja medling och tillgängliggöra och administrera medling, samt utnämna medlare, vilket måste ske på ett öppet sätt. Om skiljeförfarande ingår i deras uppgift ser de till att de båda aktiviteterna hålls åtskilda.

Medlingsinstitutet kan inte direkt tillhandahålla några medlingstjänster. Det innebär att själva institutet inte fungerar som medlare, utan kan lämna information om medlarna inom ansvarsområdet och om deras utbildning, specialitet och erfarenhet, och därigenom hjälpa parterna att välja den medlare som bäst kan bistå dem.

Senaste uppdatering: 26/02/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.