Mediators

If you decide to use mediation you would meet with a mediator – an independent, neutral third party – who can help you talk things through and reach agreement.

Mediators are trained to help people resolve disputes. A mediator will meet the two sides, will identify the issues which cannot be agreed and will help to reach agreement. Mediators are neutral and will not take sides in any dispute. Mediators are not advisers and will not give advice on individual positions and will usually recommend that legal advice is sought alongside the mediation process.

Mediation can be particularly helpful in cross-border family disputes and parental child abduction cases. In such situations, parents are encouraged to take responsibility for the decisions concerning their family and to resolve conflicts independent of the judicial system. Mediation can therefore create a constructive atmosphere for discussions and ensure fair dealings between parents which also take account of the best interest of the child.

To obtain detailed information on finding a mediator (e.g. how to access mediation services, what the charges are and guidance on mediators) please select one of the flags listed on the right hand side.

To find a mediator specialised in cross-border family mediation follow the link: http://www.crossbordermediator.eu/

To read more about mediation please visit the relevant section.

To read more about cross-border family mediation please visit the relevant section.

Last update: 06/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

Hitta en medlare - Belgien

I detta avsnitt finns information om hur man hittar en medlare i Belgien.

Hur söker man efter medlare i Belgien?

För att hitta en medlare i Belgien kan du gå till den här webbplatsen:

Justitieministeriets webbplats för Länken öppnas i ett nytt fönstermedling – ett alternativ till rättegång.

Där hittar du följande information:

 • Vad är medling?
 • Medlaren.
 • Hur en medling går till.
 • Efter medlingen.
 • Kostnader för medling.
 • Länk till en broschyr om medling (PDF).
 • Adresser och länkar.

På webbplatsen finns också en avdelning för professionella medlare. Där finns följande information:

 • Kriterier för auktorisering av medlare.
 • Direktiv för inlämning av ansökan om auktorisering som medlare enligt lagen av den 21 februari 2005.
 • En förteckning över ansökningar om auktorisering som medlare.
 • Grundläggande medlarutbildning och fortbildning.
 • Uppförandekoden för auktoriserade medlare.
 • Handläggning av klagomål.

Är tillgången till databasen kostnadsfri?

Ja. Det kostar ingenting att söka i databasen.

Att söka medlare i Belgien

Du kan hitta en medlare i Belgien i Länken öppnas i ett nytt fönstermedlarmatrikeln där du kan söka enligt följande sökkriterier:

 • Domkrets.
 • Yrke.
 • Rättsligt område.
 • Språk.
 • Namn.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterBelgiska justitieministeriet

Länken öppnas i ett nytt fönsterMedling, ett alternativ till rättegång

Länken öppnas i ett nytt fönsterMedlarmatrikel

 

Senaste uppdatering: 07/08/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Hitta en medlare - Bulgarien

I detta avsnitt anges hur man hittar medlare i Bulgarien.

Hur hittar man en medlare i Bulgarien

Länken öppnas i ett nytt fönsterJustitieministeriet hanterar det Länken öppnas i ett nytt fönsterSamlade Registret över Medlare.

Registret innehåller följande information:

 • Personliga uppgifter för personer som är registrerade medlare – utbildning, språkkunskaper och andra kvalifikationer inom medling.
 • Kontaktuppgifter för medlare – kontorsadress, telefonnummer och e-postadress.

Justitieministeriet har också ett register över organisationer som godkänts som tillhandahållare av Länken öppnas i ett nytt fönsterutbildning för medlare.

Införande av uppgifter i registret regleras av

 • lagen om medling, och
 • förordning nr 2 av den 15 mars 2007 (utfärdad av justitieministeriet), som anger villkor och förfarande för godkännande av organisationer som tillhandahåller utbildning för medlare, kraven för utbildning, förfarande för införande, borttagande och avregistrering av medlare från det samlade registret samt procedur- och etikregler för hur medlare ska uppträda.

Är tillgången till det bulgariska registret över medlare kostnadsfri?

Tillgången till Bulgariens samlade register över medlare är kostnadsfri från justitieministeriets webbplats. Personer och organisationer som vill ingå i registret över organisationer som tillhandahåller utbildning i medling måste betala en avgift.

Hur söker man efter medlare i Bulgarien?

På justitieministeriets webbplats finns en fullständig förteckning över personer som utbildats och bemyndigats att agera som medlare i Republiken Bulgarien. Man kan söka efter medlare utifrån hemvist eller medlingsområde (exempelvis handels-, företags- eller familjerelaterad medling).

Kontaktuppgifter, såsom telefonnummer och e-postadress, finns att tillgå. Man kan kontakta personalen vid registret över medlare om man behöver ytterligare information.

Senaste uppdatering: 09/03/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tjeckiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Hitta en medlare - Tjeckien

Här får du hjälp att hitta en medlare i Tjeckien.

Hur hittar man en medlare i Tjeckien

Det går att hitta kontaktuppgifter för medlare som arbetar i Tjeckien på olika webbplatser genom sökning på termen “medling” (mediace). En förteckning över medlare i tjeckiska medlarförbundet finns på förbundets webbplats. En förteckning över medlare och advokater finns på tjeckiska advokatsamfundets webbplats, och kontaktuppgifter kan också hittas på den webbplats om tillhör tjeckiska förbundet för skiljedoms- och medlingsförfaranden.

Kontaktuppgifter till tjeckiska skyddstillsyns- och medlingstjänsten som arbetar inom den aktuella distriktsdomstolens domkrets finns på denna tjänsts webbplats. En förteckning över medlare som registrerats i enlighet med lag nr 202/2012 om medlare och som förs av justitieministeriet, kommer att publiceras inom kort.

Är tillgången till medlarregistret kostnadsfri?

Ja, medlarregistret är kostnadsfritt.

Hur söker man efter medlare i Tjeckien

Det går att hitta kontaktuppgifter för medlare som arbetar i Tjeckien på olika webbplatser genom sökning på termen ”medling ” (mediace).

Senaste uppdatering: 16/09/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Hitta en medlare - Danmark

Ingen information finns tillgänglig om hur man hittar en medlare i Danmark.

Senaste uppdatering: 07/08/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Hitta en medlare - Tyskland

Här får du hjälp att hitta en medlare i Tyskland.

Hur hittar man en medlare i Tyskland?

Det finns ett antal yrkesorganisationer som hjälper dig som behöver anlita en medlare.

Länkar till en del av de större organisationerna finns i listan, som inte är uttömmande:

Är tillgången till databasen över medlare kostnadsfri?

Ja.

Hur söker man efter en medlare i Tyskland?

Det går att söka efter medlare på namn, etableringsort, ämnesområde eller postnummer.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterFederala förbundet för medling i familjefrågor

Länken öppnas i ett nytt fönsterFederala medlingsförbundet

Länken öppnas i ett nytt fönsterFederala förbundet för medling i ekonomi- och arbetsfrågor

Länken öppnas i ett nytt fönsterMedlingscentralen

Länken öppnas i ett nytt fönsterTyska advokatsamfundet

Senaste uppdatering: 29/08/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på estniska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

Hitta en medlare - Estland

Det här avsnittet hjälper dig att hitta en medlare i Estland.

För närvarande finns ingen central webbplats eller databas om medlare i Estland.  Enligt lagen om förlikning får vem som helst som uppfyller kraven i lagen fungera som förlikningsman. Det finns ingen statlig tillsyn av förlikningsmännens verksamhet.

Enligt lagen om förlikningsmän kan följande personer ha uppdrag som förlikningsman:

 1. En fysisk person som fått i uppdrag av parterna att medla och hjälpa till att lösa tvisten. Medlaren kan agera genom en juridisk person som personen är anställd av eller har ett annat avtalsförhållande till:
 2. Ett juridiskt ombud –– en förteckning över medlemmarna i Estlands advokatsamfund finns på deras Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplats.
 3. En notarie –– en förteckning över notariekontor finns på Notariekammarens Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplats.
 4. Ett statligt eller kommunalt förlikningsorgan enligt vad som fastställts i lagen om förlikning.

Vissa upphovsrättsrelaterade tvister (jfr. Länken öppnas i ett nytt fönsterupphovsrättslagen) löses av en kommitté där en grupp upphovsrättsexperter agerar som förlikningsmän. Denna kommitté sorterar under justitieministeriet.

Även om lagen om justitiekanslerns ämbete inte hänvisar till begreppet "ombudsman" utför justitiekanslern i praktiken även en ombudsmans uppgifter, t.ex. att övervaka att offentliga organ agerar på ett sätt som inte strider mot de grundläggande rättigheterna och friheterna eller mot principerna för god förvaltning. Justitiekanslern har också en övervakande roll gentemot lokala myndigheter och offentligrättsliga och privaträttsliga juridiska personer som utför uppgifter som hör till offentlig förvaltning. Från och med 2011 fungerar justitiekanslern också som barnombudsman enligt artikel 4 i konventionen om barnets rättigheter. Mer om detta finns att läsa på justitiekanslerns Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplats.

Kollektiva arbetsmarknadskonflikter hanteras av riksförlikningsmannen. Läs mer på denna Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplats.

Du kan också kontakta följande icke-statliga organisationer:

 • Länken öppnas i ett nytt fönsterEstlands samfund för medlare lämnar information på både estniska och engelska. Kontaktperson är Länken öppnas i ett nytt fönsterAnneli Liivamägi.
 • Länken öppnas i ett nytt fönsterEstlands förening för barnens välbefinnande är en icke vinstdrivande förening som stöder barns rättigheter. Till verksamheten hör rådgivning till föräldrar som vill separera eller skiljas. Föreningen uppmuntrar föräldrar att använda förlikningsmännens tjänster för att skydda barnens intressen. Föreningen har också arrangerat kurser om medling för familjer.
 • Länken öppnas i ett nytt fönsterEstlands försäkringssammanslutning har inrättat en medlare på försäkringsområdet, som ska handha tvister mellan försäkringstagare och försäkringsbolag eller försäkringsförmedlare.
Senaste uppdatering: 17/04/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Hitta en medlare - Irland

I Irland finns ingen central databas för medlingstjänster, men via följande privata organisationer går det att kontakta medlare inom en rad juridiska områden:

Se ”Medling i Irland”Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.citizensinformation.ie/en/search/?q=mediation

Senaste uppdatering: 17/12/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på grekiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Hitta en medlare - Grekland

Här får du hjälp med att hitta en medlare i Grekland.

Hur hittar man en medlare i Grekland?

Information om hur man hittar en medlare återfinns i avsnittet om medling i Grekland.

Som anges där finns det förteckningar över godkända medlare och utbildningsorgan för medlare på den webbplats som tillhandahålls av Länken öppnas i ett nytt fönsterjustitieministeriet.

Länken öppnas i ett nytt fönsterkonsumentombudsmannens webbplats finns information om alternativ lösning av konsumenttvister.

Är tillgången till databasen över medlare kostnadsfri?

Ja, tillgången till nämnda webbplatser är kostnadsfri.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterJustitieministeriet

Länken öppnas i ett nytt fönsterKonsumentombudsmannen

Länken öppnas i ett nytt fönsterArbetsmarknadsministeriet

Länken öppnas i ett nytt fönsterGreklands centrum för medling och skiljedom

Senaste uppdatering: 18/07/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på spanska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Hitta en medlare - Spanien

I det här avsnittet får du hjälp med att hitta medlare i Spanien.

Hur hittar man en medlare i Spanien?

I lag 5/2012 om medling i tvistemål och handelsmål fastställs det att medlaren ska ha en akademisk examen eller en högre yrkesutbildning, och ha särskild medlingsutbildning. Man ska ha genomgått en eller flera särskilda kurser som ges av behöriga lärosäten som i sin tur ska vara godkända för medling i hela landet.

Några autonoma regioner kräver i sina lagar och utvecklingsförordningar en obligatorisk utbildning för att arbeta med medling på det familjerättsliga området. Normalt krävs akademisk grundexamen och utöver det en särskild medlingsutbildning med praktiskt inriktade kurser som omfattar mellan 100 till 300 timmar.

Särskilda medlingsutbildningar anordnas normalt vid universitet och av yrkesorganisationer, exempelvis psykologförbund och advokatsamfund.

Det finns inte något centralt register över medlare. Specialiserade medlare kan hittas på olika sätt:

 • Inom det straffrättsliga området måste parterna be domstolen att utse en medlare.
 • Inom det arbetsrättsliga området kan en medlare väljas ut från en lista över medlare som finns hos det berörda organet.
 • Inom det familjerättsliga området utses en medlare av det organ som samarbetar med domstolen, men parterna kan också vända sig till en behörig medlare.
 • Familjemedlare kan kontaktas via olika yrkesorganisationer som har ett register eller en förteckning. Det gäller exempelvis advokatsamfund, psykologförbund, socionomförbund och lärarorganisationer.

Hittills har det varit de autonoma regionerna som har givit yrkesorganisationerna i uppdrag att föra dessa förteckningar.

Är tillgången till databasen över medlare kostnadsfri i Spanien?

Det finns inget centralt register men tillgången till organisationernas förteckningar är gratis.

Så här hittar du en medlare i Spanien

Man kan vända sig till den berörda yrkesorganisationen för att få information om registrerade medlare.

Senaste uppdatering: 11/03/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

Hitta en medlare - Frankrike

För närvarande finns det inte någon databas över medlare i Frankrike.

Senaste uppdatering: 17/09/2015

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Hitta en medlare - Italien

För närvarande finns det ingen offentlig lista över medlare.

Justitieministeriet offentliggör regelbundet en lista över de medlingsorgan som olika medlare tillhör.

Om du vill veta vilka medlare som tillhör vilken medlingsorganisation kan du hitta information om detta på justitieministeretswebbplats. Justitieministeriet är den myndighet som utöver tillsyn över medlingsorganisationerna.(Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.giustizia.it/).

Senaste uppdatering: 24/02/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Hitta en medlare - Cypern

Hur hittar man en medlare i Cypern

Besök Medling i Cypern.

Senaste uppdatering: 23/07/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på lettiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Hitta en medlare - Lettland

Se medlarorganisationernas webbplats för Länken öppnas i ett nytt fönsterkontaktuppgifter till icke-statliga medlingsorganisationer i Lettland.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterMedling i Lettland

Senaste uppdatering: 15/06/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Hitta en medlare - Litauen

Det finns inget centralt medlingsorgan i Litauen. Så fort direktiv 2008/52/EG har genomförts kommer man att påbörja arbete på detta område.

Hur man hittar en medlare i Litauen

I Litauen förekommer såväl domstolsmedling som medling utanför domstol. Tjänster avseende medling utanför domstol tillhandahålls vanligtvis av advokater.

Medling i domstol är ett tvistlösningsförfarande som syftar till att hjälpa parterna i tvistemål att lösa sin tvist i godo genom medverkan från en eller flera medlare.

Medling i domstol utförs av särskilda medlare. Dessa är särskilt utbildade domare, rättsbiträden eller andra lämpliga och kvalificerade personer vars namn har tagits upp på Länken öppnas i ett nytt fönsterförteckningen över domstolsmedlare. Vid sitt möte den 28 januari 2011 enades domstolsrådet om att domstolsmedling i tvistemål kunde användas i alla Litauens Länken öppnas i ett nytt fönsterdomstolar och att denna tjänst skulle vara tillgänglig oavsett region.

Domstolsmedling är en tjänst som tillhandahålls kostnadsfritt. Den som väljer att lösa en tvist med hjälp av domstolsmedling kan också spara mycket tid och arbete. Även ekonomiskt kan det innebära besparingar, eftersom 75 % av domstolsavgifterna återbetalas om en domstolsmedling leder till en uppgörelse i godo.

Domstolens ordförande kan föreslå domstolsmedling i ett tvistemål. Var och en av parterna i förfarandet kan uttrycka önskemål om domstolsmedling. När en tvist hänskjuts till domstolsmedling förklarar domaren för parterna vad domstolsmedling innebär. Beslut om att utse eller byta ut medlare fattas av domstolens ordförande, chefen för domstolens tvistemålsavdelning eller en domare som utsetts av dessa. Om så krävs kan två medlare utses. I samband med att en medlare utses ska hänsyn tas till parternas ståndpunkt när de begär eller samtycker till domstolsmedling.


Endast parterna i förfarandet och tredje parter samt deras ombud får delta i domstolsmedling. Även andra personer vars medverkan kan bidra till att lösa tvisten har möjlighet att lägga sitt namn till endera partens begäran eller samtycke. Domstolsmedling protokollförs inte.

Domstolsmedling avslutas om parterna når en överenskommelse om den tvistiga frågan och undertecknar ett förlikningsavtal, som därefter godkänns av domstolens ordförande.

Senaste uppdatering: 21/10/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

Hitta en medlare - Luxemburg

Det här avsnittet hjälper dig att hitta en medlare i Luxemburg.

Hur hittar man en medlare i Luxemburg?

Följande privata organisationer för medling har register över medlare:

Är tillgången till databasen över medlare kostnadsfri?

Ja, tillgången till registret över medlare är kostnadsfri.

Hur söker man efter medlare i Luxemburg?

Förteckningen över medlare hanteras av följande privata organisationer:

Länkar

Senaste uppdatering: 20/12/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Hitta en medlare - Ungern

I detta avsnitt får du hjälp att hitta en medlare i Ungern.

Hur hittar man en medlare i Ungern

Du hittar Länken öppnas i ett nytt fönsterregistret över medlare (közvetítők adatbázisa) på justitie- och brottsbekämpningsministeriets (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) webbplats.

Användarna har tillgång till följande allmänna uppgifter:

 • Allmän information om medlingsverksamheten.
 • Information om medlarna.
 • Information om juridiska personer med anställda medlare.
 • Medlarnas adresser, kvalifikationer, språkkunskaper, specialområden och det län som de är verksamma i.

På webbplatsen finns även registreringsblanketter för medlare och juridiska personer med anställda medlare.

Är tillgången till databasen över medlare kostnadsfri?

Ja, du har gratis och obegränsad tillgång till databasen.

Hur söker man efter medlare i Ungern

Webbplatsen innehåller en förteckning över medlare och en förteckning över juridiska personer med anställda medlare. Du kan söka efter medlare via namn, språkkunskaper och det län som de är verksamma i. Du kan söka efter juridiska personer med anställda medlare via namn, län och förkortning.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterWebbplats för det ungerska registret över medlare (A magyar közvetítők adatbázisának honlapja)

Senaste uppdatering: 28/12/2016

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på maltesiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Hitta en medlare - Malta

Här får du hjälp att hitta en medlare på Malta.

Så hittar du en medlare på Malta

Maltas medlingscentrum ger parterna en lista över medlare som har ackrediterats av centrumet. Oavsett om medlingen inleds frivilligt eller föreskrivs av en domstol eller i lag, ska de tvistande parterna välja en medlare från listan, under förutsättning att alla parter godkänner valet. Om parterna inte är överens, utser centrumet i stället nästa person på listan.

Vid familjemedling får parterna antingen välja en medlare i samförstånd (från en lista över personer som utsetts till medlare av justitieministeriet) och själva stå för kostnaden, eller låta domstolen utse en medlare från justitieministeriets lista över personer som utses av domstolen. I så fall är det domstolen som står för kostnaderna.

Det finns ännu inget elektroniskt register över medlare. Du kan i stället kontakta centrumet på följande adress: Malta Mediation Centre, Palazzo Laparelli, South Street, Valletta VLT 1100.

Du kan också ringa registratorn på tfn +356 21231833 eller skicka e-post till Länken öppnas i ett nytt fönsterinfo@mediationmalta.org.mt

Senaste uppdatering: 04/05/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på nederländska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Hitta en medlare - Nederländerna

Här får du hjälp att hitta en medlare i Nederländerna.

Hur hittar man en medlare i Nederländerna

Länken öppnas i ett nytt fönsterNederländska medlingsinstitutet (NMI) administrerar en offentligt tillgänglig databas som innehåller uppgifter om alla behöriga medlare. Institutet tillhandahåller också oberoende information och kvalitetssäkring när det gäller medling och medlare i landet.

De medlare som är registrerade av NMI har den utbildning och kompetens som krävs för att arbeta som medlare enligt NMI:s medlingsregler och har åtagit sig att följa NMI:s kvalitetssäkringssystem.

NMI-registret är tillgängligt närhelst det passar dig bäst.

Är tillgången till medlarregistret kostnadsfri?

Ja, tillgången är kostnadsfri.

Hur söker man efter medlare i Nederländerna

I registret kan sökningar göras utifrån olika sökparametrar. Här kan du till exempel söka efter en medlare som har vissa expertkunskaper och arbetar inom ett visst område.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsternederländska medlingsinstitutet

Senaste uppdatering: 29/11/2012

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Hitta en medlare - Österrike

Det här avsnittet hjälper dig att hitta en medlare i Österrike.

Hur hittar man en medlare i Österrike?

Österrikes federala justitieministerium har en förteckning över registrerade medlare som uppfyller juridiska och formella krav.

Länken öppnas i ett nytt fönsterEn särskild webbplats har inrättats. Webbplatsen kan också nås från Länken öppnas i ett nytt fönsterJustitieministeriets webbplats.

På webbplatsen finns

 • en förteckning över medlare,
 • en förteckning over organisationer som utbildar medlare och
 • en förteckning över utbildningar.

Är tillgången till databasen över medlare kostnadsfri?

Webbplatsen är tillgänglig för allmänheten och tillgången är kostnadsfri.

Hur hittar man en medlare i Österrike?

På webbplatsen kan förteckningar över medlare sorteras utifrån:

 • namn,
 • postnummer, och
 • delstat.

Medlare kan hittas med hjälp av följande sökkriterier

 • för- och efternamn,
 • postnummer,
 • delstat,
 • land,
 • sakområde.

Sökkriterierna kan också kombineras.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterMedlare i Österrike

Senaste uppdatering: 30/05/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på polska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

Hitta en medlare - Polen

Här får du hjälp att hitta en medlare i Polen.

Hur hittar man en medlare i Polen?

Förteckningar över medlare finns vid regiondomstolarna. Ordföranden för den berörda regiondomstolen lägger till medlare på förteckningen eller stryker dem därifrån. Bland medlarna finns personer som är upptagna på förteckningar som upprättats av utbildningsanstalter och icke-statliga organisationer i enlighet med deras stadgeenliga uppgifter. På grund av fördelningen av befogenheter mellan regionala och centrala myndigheter går det inte att få tillgång till den centrala förteckningen över medlare.

På justitieministeriets Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplats om medling, som administreras i samarbete med det sociala rådet för alternativ konflikt- och tvistlösning, finns grundläggande information om regler, förfaranden och praktiska aspekter på medlingen i Polen.

Är tillgången till databasen över medlare kostnadsfri?

Ja, tillgången till databasen över medlare är kostnadsfri.

Hur söker man efter medlare i Polen?

Man bör använda de förteckningar som upprättats av regiondomstolarnas ordförande eller vända sig till medlarorganisationerna eller enskilda medlare. Information och kontaktuppgifter finns vanligen på de berörda domstolarnas, organisationernas eller medlarnas webbplatser.

Senaste uppdatering: 17/09/2014

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på portugisiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Hitta en medlare - Portugal

I det här avsnittet får du råd om hur du går till väga för att hitta en medlare i Portugal.

Hur hittar man en medlare i Portugal?

Generaldirektoratet för rättspolitik informerar inte om hur man hittar en medlare. Enligt lag ska en medlare utses automatiskt vid offentlig medling. Denne väljs från en förteckning över medlare för att följa det aktuella ärendet.

På generaldirektoratets webbplats finns information om medling, skiljeförfaranden, institutionellt skiljeförfarande och fredsdomare.

Är tillgången till medlardatabasen kostnadsfri?

Ja, tillgången är kostnadsfri.

Databasens arkiv

På generaldirektoratets webbplats finns information från och med oktober 2008.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterGeneraldirektoratet för rättspolitik

Senaste uppdatering: 09/08/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Hitta en medlare - Rumänien

Detta avsnitt hjälper dig att hitta en medlare i Rumänien.

Hur hittar man en medlare i Rumänien

I enlighet med artikel 12 i lag 192/2006 registreras auktoriserade medlare i en medlardatabas som upprättas och uppdateras av medlarrådet och med jämna mellanrum offentliggörs i Rumäniens officiella tidning (del 1).

Medlardatabasen kan även nås via Länken öppnas i ett nytt fönstermedlarrådets officiella webbplats.

Följande uppgifter finns på medlarrådets webbplats:

Informationen på medlarrådets webbplats har varit tillgänglig sedan den 2 november 2006.

Länken öppnas i ett nytt fönsterMedlardatabasen innehåller även följande information:

 • Vilken icke-statlig organisation medlarna är medlem i.
 • Vilken medlarutbildning de har.
 • Vilka utländska språk de kan medla på.
 • Kontaktuppgifter.

Om du är intresserad av att lösa en tvist med hjälp av medling kan du kontakta en medlare. Förteckningen över medlare anslås i domstolarna och på justitieministeriets webbplats.

Den uppdateras med jämna mellanrum av medlarrådet som i sin tur informerar domstolarna, nationella och lokala myndigheter samt justitieministeriet om uppdateringarna.

Är tillgången till databasen över medlare kostnadsfri?

Ja

Hur söker man efter medlare i Rumänien?

Du kan söka efter en Länken öppnas i ett nytt fönstermedlare med hjälp av följande sökkriterier:

 • Första bokstaven i medlarens namn.
 • Det distrikt där huvudkontoret finns.
Senaste uppdatering: 10/06/2013

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på slovenska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Hitta en medlare - Slovenien

Här får du hjälp att hitta en medlare i Slovenien.

Hur hittar man en medlare i Slovenien

Justitieministeriet förvaltar ett Länken öppnas i ett nytt fönsterCentralregister över medlare som arbetar inom domstolarnas medlingsprogram, i enlighet med lagen om alternativ tvistlösning. Förteckningar över medlare inom olika icke-statliga organisationer hittar man på dessas webbplatser. Länkar:

Är tillgången till databasen över medlare kostnadsfri?

Ja, tillgången till databasen är kostnadsfri.

Hur söker man efter medlare i Slovenien

Du kan hitta en medlare i Slovenien på följande webbplatser:

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönstermedling i Slovenien, Länken öppnas i ett nytt fönstermedling i Slovenien

Senaste uppdatering: 23/03/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Hitta en medlare - Slovakien

Här får du hjälp att hitta en medlare i Slovakien.

Hur hittar man en medlare i Slovakien?

Den slovakiska databasen över medlare ägs och handhas av justitieministeriet och är bara tillgänglig på slovakiska.

Är tillgången till databasen över medlare kostnadsfri?

Ja, tillgången till information om medlare och nedladdning av information är kostnadsfri.

Hur söker man efter medlare i Slovakien?

Gå till Länken öppnas i ett nytt fönsterjustitieministeriets webbplats.

Senaste uppdatering: 18/05/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på finska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Hitta en medlare - Finland

I det här avsnittet får du råd om hur du går till väga för att hitta en medlare i Finland.

Hur hittar man en medlare i Finland?

Finska Institutet för hälsa och välfärd har en officiell webbsida om medling: Länken öppnas i ett nytt fönsterMedling i brott- och tvistemål.

På webbplatsen finns information om medling (medling i brottmål).

Även en Länken öppnas i ett nytt fönsterförteckning över medlingsbyråer finns på webbplatsen.

Är tillgången till medlingsdatabaserna kostnadsfri?

Ja, tillgång till och hämtning av information från webbplatsen Länken öppnas i ett nytt fönsterMedling i brott- och tvistemål är kostnadsfri.

Hur söker man efter medlare i Finland?

Du kan söka medlare på webbplatsen för Institutet för hälsa och välfärd.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterInstitutet för hälsa och välfärd

Senaste uppdatering: 03/08/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Hitta en medlare - Sverige

Hur hittar man en medlare i Sverige?

På Sveriges Domstolars webbplats finns en förteckning som sammanställts av Domstolsverket över personer som har förklarat sig villiga att medla vid domstol i mål där parterna kan förlikas om saken. På webbplatsen finns också annan information om medling.

Är tillgången till medlingsdatabaserna kostnadsfri?

Ja.

Hur söker man efter medlare i Sverige?

Du kan söka efter medlare på webbplatsen för Länken öppnas i ett nytt fönsterSveriges Domstolar.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterSveriges Domstolar

Senaste uppdatering: 12/11/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Hitta en medlare - England och Wales

Här får du hjälp att hitta en medlare i England och Wales.

Hur hittar man en medlare i England och Wales?

Nationellt medlingsregister

Du kan få hjälp att hitta en medlare på civilrättens område via  Länken öppnas i ett nytt fönsteronline-registret över medlare på civilrättens område (Civil Mediation Online Directory – Find a Civil Mediator), som ger information om

 • medling,
 • tjänster,
 • avgifter.

Civil Mediation Online Directory förvaltas av justitieministeriet. Medlarna i registret är godkända av rådet för medling på civilrättens område (Civil Mediation Council).

Registret över medlare på familjerättens område

Syftet med Länken öppnas i ett nytt fönsteronline-registret över medlare på familjerättens område (Family Mediation online Directory) är att underlätta för parter att kontakta lokala medlare. Parter som är Länken öppnas i ett nytt fönsterberättigade till rättshjälp (bekostad av det offentliga) kan också kontakta Community Legal Advice helpline (rådgivningstjänst för rättshjälpsfrågor) för närmare upplysningar om hur man hittar en lokal medlare. Du kan ta kontakt med denna rådgivningstjänst genom att ringa: 0845 345 4345, använda Minicom (för hörselskadade): 0845 609 6677 eller SMS:a ”legalaid” och ditt namn till 80010.  Du kan också använda dig av online-tjänsten Länken öppnas i ett nytt fönsterCommunity Legal Advice online advisor service.

Är tillgången till databasen över medlare kostnadsfri?

Ja, tillgången till online-registret över medlare på civilrättens område och online-registret över medlare på familjerättens område är gratis.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterΟnline-registret över medlare på civilrättens område, Länken öppnas i ett nytt fönsterΟnline-registret över medlare på familjerättens område, Länken öppnas i ett nytt fönsterUndersök om du är berättigad till rättshjälpLänken öppnas i ett nytt fönsterCommunity Legal Advice,

Senaste uppdatering: 20/04/2015

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Hitta en medlare - Nordirland

Nordirland har för närvarande ingen medlardatabas.

Hur hittar man en medlare i Nordirland

Nordirland har ingen medlardatabas, men det finns viss information om medlare i den information om tvistlösning som tillhandahålls av Länken öppnas i ett nytt fönsterLaw Society of Northern Ireland.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterLaw Society of Northern Ireland

Senaste uppdatering: 16/01/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Hitta en medlare - Skottland

Här får du information om hur man hittar en medlare i Skottland.

Hur hittar man en medlare i Skottland

Scottish Mediation Network (det skotska medlingsnätverket – SMN) förvaltar Länken öppnas i ett nytt fönsterdet skotska medlingsregistret (SMR), ett oberoende register över medlare och medlingstjänster som uppfyller minimistandarderna för medling i Skottland. Dessa standarder fastställs av en oberoende standardiseringskommission och förutsätter en viss miniminivå när det gäller utbildning, erfarenhet och fortbildning.

Under rubriken Länken öppnas i ett nytt fönsterFind a Mediator på SMN:s webbplats ges gratis tillgång till information om personer som utövar olika former av medling. Uppgifterna på sidan uppdateras minst en gång om året av medlarna och inbegriper upplysningar om deras utbildning, fortbildning och specialområden.

Ett av målen med det skotska medlingsregistret är att ge garantier för den professionella kvaliteten hos de medlare som väljs ut, genom att intyga att de uppfyller minimikraven. Medlare som står med i registret har rätt att kalla sig Scottish Mediation Registered Mediator och använda SMR:s logotyp i anslutning till sitt namn.

SMN-kontoret förvaltar också Scottish Mediation Helpline, en tjänst som tillhandahåller råd och information om medling och hur man får tillgång till medling. Genom denna tjänst kan SMN även erbjuda medling genom en panel av SMR-medlare eller hänvisa personer till en lämplig medlingstjänst.

SMN stödjer och främjar även medling i samband med klagomål riktade mot hälso- och sjukvårdssystemet (NHS) i Skottland, ett arbete som finansieras av den skotska regeringen. Mer information om medling och hur man får tillgång till sådan återfinns på SMN:s hemsida.

Den skotska regeringen har även gett ut en broschyr om alternativ tvistlösning – Resolving Disputes without Going to Court där du får råd om medling och andra alternativa tvistlösningsmetoder. Du kan ladda ner broschyren från den Länken öppnas i ett nytt fönsterskotska regeringens webbplats.

Är tillgången till databasen över medlare kostnadsfri?

Ja, tillgången till information om medlare är gratis.

Du kan göra så här för att söka efter en medlare:

Gå till webbplatsen genom att klicka på länken till Länken öppnas i ett nytt fönsterScottish Mediation Register eller skriva in URL Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.scottishmediation.org.uk/find-a-mediator i din webbläsare och sedan följa instruktionerna för att hitta den bästa medlaren för dig och din situation.

Kontakta medlingsnätverket Scottish Mediation Network via deras webbplats, genom att skriva till dem på 18 York Place, Edinburgh EH1 3EP, UK eller genom att ringa på tfn +44 (0) 131 556 1221.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterScottish Mediation Network,Länken öppnas i ett nytt fönster Scottish Mediation RegisterLänken öppnas i ett nytt fönsterDen skotska regeringens publikation

Senaste uppdatering: 05/09/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.