Glosáře a překlady

Tento oddíl přináší stručný přehled existujících glosářů a vícejazyčných „tezaurů“ na evropské úrovni.

„Glosář“ je abecední seznam termínů v určité oblasti znalostí doprovázený definicemi těchto termínů (pojmů). V případě dvojjazyčného glosáře jsou termíny v jednom jazyce definovány v druhém jazyce nebo jsou vysvětleny pomocí slov stejného nebo podobného významu v jiném jazyce. Glosář může být chápán v tom smyslu, že obsahuje vysvětlení konceptů vztahujících se k určitému oboru studia nebo oblasti činnosti. V oblasti práva se může termín „glosář“ vztahovat ke dvěma různým nástrojům: na straně jedné se používá pro seznam výrazů s překladem poskytnutým pro každou zemi, na straně druhé se používá také pro seznam terminologických definic.

Glosáře

IATE

IATE (Interaktivní terminologie pro Evropu) je vícejazyčná terminologická databáze používaná pro překlady v rámci evropských institucí.

Je tvořena vyhledávačem výrazů a frází používaných ve všech oblastech činnosti Evropské unie. Vyžaduje poměrně profesionální znalost cílového jazyka, aby mohla být náležitě používána. Jedná se o velmi užitečný nástroj pro profesionální překladatele, který však není příliš vhodný pro širokou veřejnost, justiční orgány nebo právní odborníky. Překlady výrazů a frází vkládají sami překladatelé, aby vytvořili nové odkazy nebo doplnili ty stávající. Návrhy překladů jsou uvedeny pro několik, nikoliv však všechny úřední jazyky Evropské unie.

Nahlížení do této databáze není zpoplatněno.

Slovník synonym

Slovníky EU

Stránka slovníky EU poskytuje přístup ke slovníkům spravovaným orgány a institucemi EU. Patří mezi ně normalizované slovníky, schémata, ontologie, datové modely atd. V rámci iniciativy EU pro veřejně přístupné údaje nabízí stránka slovníky EU bezplatný veřejný přístup k veškerému svému obsahu.

Tento tezaurus existuje ve 23 úředních jazycích Evropské unie.

VÍCEJAZYČNÝ KOMPARATIVNÍ PRÁVNÍ SLOVNÍK (VJM)

VJM je souborem vícejazyčných terminologických záznamů obsažených ve vícero vnitrostátních právních řádech (24 jazyků a 30 právních systémů), který je výsledkem komplexního výzkumu týkajícího se srovnávacího práva provedeného právníky lingvisty Soudního dvora Evropské unie.

Terminologické záznamy VJM jsou opatřeny velmi podrobným popisem, jako jsou definice (upravené pro každý právní systém), poznámky týkající se srovnávacího práva, právní odkazy (právní předpisy, judikatura a akademická právní pojednání ohledně vnitrostátního, unijního a mezinárodního práva), různé popisy konceptů (ve stejném jazyce a někdy různě podle právních systémů), jasné vyznačení původu pojmu (funkční ekvivalent nebo formulace — perifráze), upozornění („falešní přátelé“ (false friends) v právní terminologii, nebezpečí záměny, obsoletní termíny), pojmové mapy umožňující ihned seznat sémantický vztah mezi pojmy atd.

V současnosti VJM obsahuje okolo 1 400 terminologických záznamů: 250 v oblasti cizineckého práva (práva cizinců), 450 v oblasti rodinného práva, 420 v oblasti trestního práva (zhruba polovina záznamů z trestního práva je předmětem přezkumu) a kolem 280 záznamů z jiných oblastí. Všechny záznamy jsou přístupné prostřednictvím terminologické databáze IATE.

Tento slovník může používat kdokoliv (občané, právní odborníci, studenti, lingvisté, terminologové, překladatelé), kteří chtějí pochopit konkrétní koncept. Může jít rovněž o užitečný nástroj pro účely překládání a koncipování textu.

Více informací o projektu:

Pokud chcete získat více informací, kontaktujte tým, který má projekt na starosti u Soudního dvora Evropské unie.

Poslední aktualizace: 30/12/2020

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.