Γλωσσάρια και μεταφράσεις

Η παρούσα ενότητα παρέχει σύντομη επισκόπηση των διαθέσιμων γλωσσαρίων και πολύγλωσσων «θησαυρών» σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Γλωσσάριο» ονομάζεται ο αλφαβητικός κατάλογος όρων κάποιου συγκεκριμένου γνωστικού τομέα που συνοδεύεται από τους ορισμούς των εν λόγω όρων. Στην περίπτωση δίγλωσσου γλωσσαρίου, οι όροι στη μία γλώσσα ορίζονται σε μία δεύτερη γλώσσα ή επεξηγούνται από συνώνυμες ή οιονεί συνώνυμες λέξεις σε μία άλλη γλώσσα. Ένα γλωσσάριo μπορεί να γίνει αντιληπτό ως συλλογή επεξηγήσεων εννοιών που συνδέονται με ένα συγκεκριμένο τομέα μελέτης ή δράσης. Στον νομικό τομέα, ο όρος «γλωσσάριo» μπορεί να αναφέρεται σε δύο διαφορετικά εργαλεία: αφενός, μπορεί να αναφέρεται σε κατάλογο εκφράσεων με μεταφραστικές αποδόσεις τους για κάθε χώρα, ενώ, αφετέρου, μπορεί επίσης να αναφέρεται σε κατάλογο ορισμών ειδικών όρων.

Γλωσσάρια

IATE

IATE (InterActive Terminology for Europe – Διαδραστική ορολογία για την Ευρώπη) είναι πολύγλωσση βάση δεδομένων ορολογίας που χρησιμοποιείται για μεταφράσεις στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών οργάνων.

Αποτελείται από μία μηχανή αναζήτησης εκφράσεων και φράσεων που χρησιμοποιούνται σε όλους τους τομείς δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τη σωστή χρήση της απαιτείται γνώση της γλώσσας-στόχου σε επαγγελματικό επίπεδο. Πρόκειται για πολύ χρήσιμο εργαλείο για τους επαγγελματίες μεταφραστές, αν και δεν είναι απολύτως κατάλληλο για το ευρύ κοινό, τις δικαστικές αρχές ή τους επαγγελματίες του νομικού κλάδου. Για τους σκοπούς της εν λόγω βάσης δεδομένων, οι ίδιοι οι μεταφραστές εισάγουν τις αποδόσεις εκφράσεων και φράσεων για να δημιουργήσουν νέα δελτία ή να συμπληρώσουν ήδη υπάρχοντα. Μεταφραστικές προτάσεις παρέχονται σε αρκετές, αλλά όχι σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πρόσβαση στην εν λόγω βάση δεδομένων παρέχεται δωρεάν.

Λεξικό συνωνύμων

Λεξιλόγια της ΕΕ

Ο ιστότοπος λεξιλογίων της ΕΕ παρέχει πρόσβαση σε λεξιλόγια που τελούν υπό τη διαχείριση των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ. Περιλαμβάνονται ελεγχόμενα λεξιλόγια, σχήματα, οντολογίες, μοντέλα δεδομένων κ.λπ. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας ανοικτών δεδομένων της ΕΕ, ο ιστότοπος λεξιλογίων της ΕΕ παρέχει δωρεάν πρόσβαση στο κοινό στο σύνολο του περιεχομένου του.

Ο θησαυρός αυτός είναι διαθέσιμος σε 23 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ (VJM)

Το VJM είναι μια συλλογή πολυγλωσσικών δελτίων ορολογικών δεδομένων από διάφορες εσωτερικές έννομες τάξεις (24 γλώσσες και 30 έννομες τάξεις) που προκύπτουν από εμπεριστατωμένο ερευνητικό έργο στον τομέα του συγκριτικού δικαίου εκ μέρους των γλωσσομαθών νομικών του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα δελτία ορολογικών δεδομένων του VJM περιλαμβάνουν εξαιρετικά αναλυτικές πληροφορίες, όπως ορισμούς (προσαρμοσμένους σε κάθε έννομη τάξη), σημειώσεις συγκριτικού δικαίου, νομικές παραπομπές (νομοθεσία, νομολογία και νομική αρθρογραφία από εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς έννομες τάξεις), τις διάφορες ονομασίες που χρησιμοποιούνται για ορισμένη έννοια (στην ίδια γλώσσα και ενίοτε σε διαφορετικές γλώσσες, ανάλογα με την εκάστοτε έννομη τάξη), σαφή ένδειξη της προέλευσης του όρου (λειτουργικό ισοδύναμο ή διατύπωση — περίφραση), προειδοποιήσεις (για ψευδόφιλους νομικούς όρους, κίνδυνο συγχύσεως, παρωχημένους όρους), εννοιολογικά δένδρα που επιτρέπουν να συλλάβει κανείς με μια ματιά τις σημασιολογικές σχέσεις μεταξύ εννοιών κ.λπ.

Επί του παρόντος, το VJM περιέχει περίπου 1 400 ορολογικά δελτία: 250 στον τομέα του δικαίου της μετανάστευσης (δικαιώματα αλλοδαπών), 450 στον τομέα του οικογενειακού δικαίου, 420 στον τομέα του ποινικού δικαίου (περίπου τα μισά από τα δελτία στον τομέα του ποινικού δικαίου τελούν υπό επανεξέταση) και περίπου 280 δελτία σε άλλους τομείς. Όλα τα αρχεία δεδομένων είναι διαθέσιμα μέσω της ορολογικής βάσης IATE.

Το λεξιλόγιο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε (πολίτες, επαγγελματίες του νομικού κλάδου, σπουδαστές, γλωσσολόγους, ορολόγους, μεταφραστές) που επιθυμεί να κατανοήσει ορισμένη έννοια. Επίσης, μπορεί να χρησιμεύσει ως βοήθημα για τη μετάφραση ή τη σύνταξη κειμένων.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο:

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα που είναι υπεύθυνη για το έργο στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/12/2020

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.