Judikatura EU

Zatímco kterýkoli soud členských států (tedy celostátní, regionální nebo místní soud) má uplatňovat právo Evropské unie (EU), Soudní dvůr Evropské unie zajišťuje, aby výklad a provádění práva EU byly ve všech členských státech jednotné. Judikaturu EU tudíž rozvíjí především Soudní dvůr Evropské unie.

Soudní dvůr Evropské unie sestává ze dvou soudů: Soudního dvoraTribunálu (zřízeného v roce 1988).

Soudní dvůr představuje justiční orgán Evropské unie, který ve spolupráci se soudy a tribunály členských států zaručuje jednotné uplatňování a výklad práva Evropské unie. Soudní dvůr je mnohojazyčnou institucí, jelikož každý z úředních jazyků Evropské unie může být jednacím jazykem věci. Povinností Soudního dvora je zajistit, že jeho judikatura se rozšíří do všech členských států.

Od založení Soudního dvora Evropské unie vynesly jeho dva soudy přibližně 38 000 rozhodnutí.

Od roku 1997 je judikatura dostupná ve všech úředních jazycích EU prostřednictvím internetových stránek Soudního dvora Evropské unie. V jeho databázi lze nalézt úplné znění rozsudků, posudků Soudního dvora, stanovisek generálních advokátů a usnesení soudů EU. V databázi můžete vyhledávat podle čísla věci, data, jména účastníků řízení, slov v textu atd. Kromě toho databáze obsahuje stručný obsah rozhodnutí, informace o rozhodnutích, která nebyla zveřejněna ve Sbírce rozhodnutí, a oznámení v Úředním věstníku Evropské unie

Další významné databáze judikatury:

  • EUR-Lex, databáze práva Evropské unie, která obsahuje judikaturu EU ve všech úředních jazycích, včetně judikatury z období před 17. červnem 1997.
  • JURIFAST, databáze spravovaná Sdružením státních rad a nejvyšších soudů Evropské unie (ACA Europe), která obsahuje rozhodnutí o předběžné otázce Soudního dvora Evropské unie a příslušné předběžné otázky soudů členských států (tato databáze je dostupná v angličtině a francouzštině).
  • JURE, databáze vytvořená Evropskou komisí, která obsahuje judikaturu o příslušnosti soudů v občanských a obchodních věcech a o uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v jiném státě, než ve kterém byla rozhodnutí vynesena. Tato databáze zahrnuje judikaturu o významných mezinárodních úmluvách (tj. Bruselské úmluvě z roku 1968, Luganské úmluvě z roku 1988) a dále judikaturu EU a judikaturu členských států.
Poslední aktualizace: 17/11/2021

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.