EU-retspraksis

Den Europæiske Unions (EU) love skal anvendes af alle domstole i medlemsstaterne (uanset om det er en national, regional eller lokal domstol), og EU-Domstolen sikrer, at EU-retten fortolkes og anvendes på samme måde i alle medlemsstaterne. EU's retspraksis udvikles således primært af EU-Domstolen.

Den Europæiske Unions Domstol består af to retsinstanser: Domstolen og Retten (oprettet i 1988).

Domstolen udgør EU's højeste ret og er sammen med medlemsstaternes domstole ansvarlig for, at EU's lovgivning fortolkes og anvendes ensartet. Den er en flersproget institution, da alle officielle EU-sprog kan være sproget i en retssag. Domstolen skal sikre, at retspraksis formidles til alle medlemsstater.

Siden de to domstole under EU-Domstolen blev oprettet, har de afsagt omkring 38 000 domme.

Der har siden 1997 været adgang til retspraksis på alle officielle EU-sprog via Domstolens websted. Domstolens database indeholder domme, udtalelser fra Domstolen samt generaladvokatens forslag til afgørelser og kendelser fra EU-domstolene i uforkortet udgave. Der kan søges i databasen efter sagsnummer, dato, sagens parter, søgeord i teksten osv. Desuden indeholder databasen sammendrag af afgørelser, information om afgørelser, der ikke er offentliggjort i samlingen af afgørelser og meddelelser i Den Europæiske Unions Tidende.

Andre relevante databaser over retspraksis er:

  • EUR-Lex, EU's juridiske database: EU's retspraksis på alle officielle EU-sprog, herunder retspraksis fra tiden før 17. juni 1997.
  • JURIFAST, der administreres af Sammenslutningen af Statsråd og Forvaltningsdomstole i Den Europæiske Union (ACA Europe) og indeholder præjudicielle afgørelser afsagt af EU-Domstolen samt de relevante præjudicielle spørgsmål fra medlemsstaternes domstole (sprogene i denne database er engelsk og fransk).
  • JURE, en database oprettet af Europa-Kommissionen, som indeholder retspraksis vedrørende civil- og handelssager og anerkendelse og fuldbyrdelse af domme afsagt i en anden stat end den, hvor dommen er afsagt. Dette omfatter retspraksis vedrørende relevante internationale konventioner (f.eks. Bruxelles-konventionen fra 1968 og Lugano-konventionen fra 1988) samt retspraksis fra EU og medlemsstaterne).
Sidste opdatering: 17/11/2021

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.