Νομολογία ΕΕ

Παρόλο που το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) εφαρμόζεται υποχρεωτικά από όλα τα δικαστήρια των κρατών μελών (εθνικά, περιφερειακά ή τοπικά), το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διασφαλίζει την τήρηση και την ομοιομορφία της ερμηνείας και της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ σε όλα τα κράτη μέλη. Έτσι, η νομολογία της ΕΕ αναπτύσσεται κυρίως από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελείται από δύο επιμέρους δικαστήρια: Το Δικαστήριο και το Γενικό Δικαστήριο (που δημιουργήθηκε το 1988).

Το Δικαστήριο αποτελεί τη δικαστική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, σε συνεργασία με τα δικαστήρια των κρατών μελών, διασφαλίζει την εφαρμογή και την ομοιόμορφη ερμηνεία του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για πολύγλωσσο θεσμικό όργανο, καθώς καθεμία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να αποτελέσει γλώσσα διαδικασίας. Το Δικαστήριο οφείλει να διασφαλίζει ότι η νομολογία του γίνεται γνωστή σε όλα τα κράτη μέλη.

Από την ίδρυσή τους, τα δύο επιμέρους δικαστήρια του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν εκδώσει περίπου 38 000 αποφάσεις.

Από το 1997, η νομολογία είναι προσβάσιμη σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ μέσω του ιστότοπου του δικαστηρίου. Η βάση δεδομένων του περιλαμβάνει το πλήρες κείμενο των δικαστικών αποφάσεων και των γνωμοδοτήσεων του Δικαστηρίου, των προτάσεων του Γενικού Εισαγγελέα και των διατάξεων των δικαστηρίων της ΕΕ. Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση στη βάση δεδομένων χρησιμοποιώντας τον αριθμό της υπόθεσης, την ημερομηνία, τα ονόματα των διαδίκων, λέξεις αναφοράς στο κείμενο κ.τ.λ. Επιπλέον, η βάση δεδομένων περιέχει περιλήψεις των αποφάσεων, πληροφορίες σχετικά με αποφάσεις που δεν έχουν δημοσιευθεί στη συλλογή νομολογίας του δικαστηρίου και ανακοινώσεις στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άλλες βάσεις δεδομένων που σχετίζονται με τη νομολογία είναι οι ακόλουθες:

  • EUR-Lex: η νομική βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: νομολογία της ΕΕ σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της νομολογίας της περιόδου πριν από τις 17/06/1997.
  • JURIFAST της Ένωσης των Συμβουλίων Επικρατείας και των Ανώτατων Διοικητικών Δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ACA Europe): περιλαμβάνει προδικαστικές αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τα αντίστοιχα προδικαστικά ερωτήματα των δικαστηρίων των κρατών μελών (η εν λόγω βάση δεδομένων λειτουργεί στην αγγλική και τη γαλλική γλώσσα).
  • JURE : βάση δεδομένων που δημιούργησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιλαμβάνει νομολογία σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, καθώς και με την αναγνώριση και την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων σε κράτος διαφορετικό από το κράτος έκδοσής τους. Στη βάση αυτή συμπεριλαμβάνεται νομολογία σχετικά με συναφείς διεθνείς συμβάσεις (π.χ. Σύμβαση των Βρυξελλών του 1968, Σύμβαση του Λουγκάνο του 1988) καθώς και νομολογία της ΕΕ και των κρατών μελών.
Τελευταία επικαιροποίηση: 17/11/2021

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.