ELi kohtupraktika

Euroopa Liidu (ELi) õigust peavad kohaldama kõik liikmesriikide kohtud sõltumata astmest, kuid Euroopa Liidu Kohus tagab, et ELi õigust tõlgendataks ja kohaldataks kõikides liikmesriikides ühtmoodi. Seepärast kujundab ELi kohtupraktikat peamiselt Euroopa Liidu Kohus.

Euroopa Liidu Kohus koosneb kahest kohtust: Euroopa Kohtust ja Üldkohtust (loodud 1988).

Kohus esindab Euroopa Liidu kohtuvõimu ning jälgib koostöös liikmesriikide kohtutega, et Euroopa Liidu õigust kohaldataks ja tõlgendataks ühetaoliselt. Tegemist on mitmekeelse institutsiooniga, sest Euroopa Liidu iga ametlik keel võib olla kohtumenetluse keel. Kohus peab tagama, et tema kohtupraktika leviks kõikides liikmesriikides.

Alates kohtu asutamisest on Euroopa Liidu Kohtu kaks kohut teinud umbes 38 000 kohtuotsust.

Kohtupraktika alates 1997. aastast on kohtu veebisaidil kättesaadav kõikides ELi ametlikes keeltes. Andmebaasis on otsuste, kohtu arvamuste, kohtujuristide arvamuste ja ELi kohtute määruste terviktekstid. Andmebaasi otsinguvorm võimaldab otsida kohtuasja numbri, kuupäeva, poolte nimede, tekstis leiduvate sõnade jne järgi. Lisaks sisaldab andmebaas otsuste kokkuvõtteid ning teavet kohtulahendite kogumikus ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamata otsuste kohta.

Muud kohtuasjade andmebaasid on järgmised:

  • EUR-Lex – Euroopa Liidu õigusaktide andmebaas, mis sisaldab ELi kohtupraktikat kõikides ELi ametlikes keeltes, sealhulgas enne 17. juunit 1997 avaldatud kohtulahendeid;
  • JURIFAST – Euroopa Liidu Riiginõukogude ja Kõrgemate Halduskohtute Assotsiatsiooni (ACA Europe) andmebaas, mis sisaldab Euroopa Liidu Kohtu eelotsuseid ja liikmesriikide kohtute vastavaid eelotsusetaotlusi (andmebaas inglise ja prantsuse keeles);
  • JURE – Euroopa Komisjoni loodud andmebaas, mis sisaldab kohtupraktikat tsiviil- ja kaubandusasjades ning ühes liikmesriigis tehtud otsuste tunnustamise ja täitmise kohta teises liikmesriigis. Selles andmebaasis on kohtupraktika asjaomaste rahvusvaheliste konventsioonide kohta (st 1968. aasta Brüsseli konventsioon, 1988. aasta Lugano konventsioon) ning ELi ja liikmesriikide kohtupraktika.
Viimati uuendatud: 17/11/2021

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.