Sudska praksa EU-a

Iako pravo Europske unije (EU) moraju primjenjivati svi sudovi u državama članicama (bilo da se radi o nacionalnim, regionalnim ili lokalnim sudovima), Sud Europske unije osigurava da se pravo EU-a tumači i primjenjuje na jednak način u svim državama članicama. Stoga sudska praksa EU-a većinom potječe od Suda Europske unije.

Sud Europske unije sastoji se od dvaju sudova: SudaOpćeg suda (osnovanog 1988.).

Sud je pravosudno tijelo Europske unije koje, u suradnji sa sudovima država članica, osigurava primjenu i jednako tumačenje prava Europske unije. Budući da svaki službeni jezik Europske unije može biti jezik predmeta, Sud je višejezična institucija. Sud mora osiguravati da se njegova sudska praksa dostavlja svim državama članicama.

Od svojeg osnutka dvije su sastavnice Suda Europske unije donijele ukupno oko 38 000 presuda.

Od 1997. sudska praksa dostupna je na svim službenim jezicima EU-a na internetskim stranicama Suda. Baza podataka sadržava potpune tekstove presuda, mišljenja Suda, mišljenja pravobranitelja i naloge sudova u EU-u. Baza podataka može se pretraživati po broju predmeta, datumu, imenima stranaka, ključnim riječima u tekstu itd. Nadalje, baza podataka sadržava sažetke odluka te informacije o odlukama koje nisu objavljene u sudskim izvješćima i obavijestima u Službenom listu Europske unije.

Druge relevantne baze podataka o sudskoj praksi:

  • EUR-Lex, pravna baza podataka Europske unije: sudska praksa na svim službenim jezicima EU-a, uključujući sudsku praksu od prije 17. lipnja 1997.
  • JURIFAST, baza podataka Udruženja državnih vijeća i vrhovnih upravnih sudova Europske unije (ACA Europe), koja sadržava prethodne odluke Suda Europske unije i relevantna prethodna pitanja sudova država članica (dostupna na engleskom i francuskom jeziku).
  • JURE, baza podataka koju je izradila Europska komisija, koja sadržava sudsku praksu o nadležnosti u građanskim i trgovačkim stvarima te o priznavanju i provedbi sudskih odluka u državama članicama osim one u kojoj je odluka donesena. Baza obuhvaća sudsku praksu u vezi s mjerodavnim međunarodnim konvencijama (tj. Briselskom konvencijom iz 1968. i Luganskom konvencijom iz 1988.) te sudsku praksu EU-a i država članica.
Posljednji put ažurirano: 17/11/2021

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.