EU-rechtspraak

Terwijl het EU-recht moet worden toegepast door alle rechtbanken van de lidstaten (ongeacht of het om een nationale, regionale of lokale rechtbank gaat), zorgt het Hof van Justitie van de Europese Unie ervoor dat het EU-recht in alle lidstaten op dezelfde wijze wordt uitgelegd en toegepast. De EU-jurisprudentie wordt derhalve voornamelijk ontwikkeld door het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie omvat twee rechterlijke instanties: het Hof van Justitie en het Gerecht (opgericht in 1988).

Het Hof is de gerechtelijke autoriteit van de Europese Unie en zorgt samen met de rechtbanken en gerechtshoven van de lidstaten voor de toepassing en de uniforme uitlegging van het recht van de Europese Unie. Het is een meertalige instelling, omdat elk van de officiële talen van de EU de taal kan zijn waarin een zaak wordt behandeld. Het Hof moet ervoor zorgen dat zijn jurisprudentie wordt verspreid in alle lidstaten.

Sinds hun oprichting hebben de twee rechterlijke instanties van het Hof van Justitie van de Europese Unie ongeveer 38 000 arresten gewezen.

Sinds 1997 is de jurisprudentie toegankelijk in alle officiële talen van de EU via de website van het Hof. De databank van het Hof bevat de volledige tekst van arresten, adviezen van het Hof, conclusies van de advocaten-generaal en beschikkingen van de rechterlijke instanties van de EU. U kunt in de databank zoeken op basis van het zaaknummer, datum, naam van de partijen, referentiewoorden in de tekst enz. Bovendien bevat de databank samenvattingen van beslissingen, informatie over beslissingen die niet in de jurisprudentie zijn gepubliceerd en bekendmakingen in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Andere relevante databanken voor jurisprudentie zijn:

  • EUR-Lex, de juridische databank van de Europese Unie: EU-jurisprudentie in alle officiële talen van de EU, met inbegrip van jurisprudentie van vóór 17 juni 1997;
  • JURIFAST, de databank van de Vereniging van de Raden van State en van de Hoge Administratieve Rechtscolleges van de Europese Unie (ACA Europe): prejudiciële beslissingen van het Hof van Justitie, evenals de relevante prejudiciële vragen van de rechtbanken van de lidstaten (databank in het Engels en het Frans);
  • JURE, een databank van de Europese Commissie: jurisprudentie over burgerlijke en handelszaken en over de erkenning en uitvoering van vonnissen in een andere staat dan de staat waarin het vonnis is uitgesproken. Het gaat onder meer om jurisprudentie over relevante internationale verdragen (het Verdrag van Brussel van 1968, het Verdrag van Lugano van 1988) en jurisprudentie van de EU en van de lidstaten.
Laatste update: 17/11/2021

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.