Обучение на експерти в областта на правосъдието

Обучението на практикуващи юристи по материално и процесуално право на ЕС е от значение за насърчаването на ефективно трансгранично сътрудничество.

Показване на повечеПоказване на по-малко

Съдиите и прокурорите, отговарящи за прилагането на правото на Съюза, се ползват с приоритет, но европейското съдебно обучение е от съществено значение и за други практикуващи юристи, като например съдебни служители, адвокати, съдебни изпълнители, нотариуси и медиатори.