Politika justičního vzdělávání v EU

Odborná příprava justičních pracovníků v oblasti práva EU je základním nástrojem k zajištění správného a účinného uplatňování práva EU, k posílení vzájemné důvěry mezi pracovníky v oblasti justice v přeshraničních řízeních a k podpoře uplatňování hodnot a zásad EU, jako je právní stát. Jejím cílem je umožnit všem justičním pracovníkům (soudcům, státním zástupcům, soudním úředníkům, právníkům, notářům, soudním vykonavatelům, probačním úředníkům, zaměstnancům věznic atd.) sledovat úlohu práva EU v jejich každodenní praxi, zajistit plný účinek tohoto práva a zabezpečit dodržování práv a povinností vyplývajících z práva EU ve vnitrostátních a přeshraničních soudních řízeních.

Zobrazit víceZobrazit méně

Evropské justiční vzdělávání je zásadní pro všechny právnické profese, jako jsou např. soudní zaměstnanci, právníci, advokáti, exekutoři, notáři a mediátoři, zvláště pak pro soudce a státní zástupce.

Lisabonská smlouva dala Evropské unii (dále jen „EU“) pravomoc zajišťovat podporu soudní spolupráce v občanských a trestních věcech prostřednictvím „dalšího vzdělávání soudců a soudních zaměstnanců“. Od té doby justiční vzdělávání v oblasti práva EU zlepšilo správné a jednotné uplatňování práva EU a vybudovalo vzájemnou důvěru v přeshraničním soudním řízení, což přispělo k rozvoji prostoru práva EU.

V roce 2011 zveřejnila Evropská komise sdělení nazvané „Budování důvěry v celoevropskou justici – nový rozměr evropského justičního vzdělávání, jehož platnost skončila v roce 2020. Cílem tohoto sdělení bylo dodat evropskému justičnímu vzdělávání nový rozměr a do roku 2020 vyškolit polovinu (800 000) všech justičních pracovníků v EU. Díky silnému společnému odhodlání Komise, členských států, poskytovatelů odborné přípravy na vnitrostátní i unijní úrovni, jakož i jednotlivých justičních pracovníků bylo tohoto cíle dosaženo již v roce 2017, tedy dva roky před plánovaným termínem.

V roce 2019 přijala Komise hodnocení evropské strategie v oblasti justičního vzdělávání 2011–2020. Toto hodnocení ukázalo se, že strategie pomohla zvýšit počet vzdělávacích činností, ale také podpořila nové druhy činností, jako jsou výměnné programy. Pomohla zlepšit odbornou přípravu v oblasti práva EU pro několik kategorií justičních pracovníků, zejména pro soudce a státní zástupce. Rovněž vybudovala kapacity sítí, jako je Evropská síť pro justiční vzdělávání (EJTN), a posílila sítě a poskytovatele odborné přípravy na úrovni EU.

Z výroční statistické zprávy o evropském justičním vzdělávání za rok 2020 vyplývá, že v roce 2019 zůstal počet vyškolených justičních pracovníků na pozoruhodně vysoké úrovni, přičemž více než 182 000 justičních pracovníků absolvovalo odbornou přípravu v oblasti práva EU. Přetrvávají však rozdíly v míře účasti na odborné přípravě v jednotlivých členských státech a v různých profesích v oblasti justice.

Na základě získaných poznatků a nového vývoje od přijetí strategie evropského justičního vzdělávání na období 2011– 2020 předložila Evropská komise komplexní balíček opatření v oblasti justičního vzdělávání, jehož cílem je podpořit ještě více soudních systémů a justičních pracovníků a přizpůsobit vzdělávání výzvám 21. století a neustálému vývoji práva EU:

Nová strategie, která je ústředním prvkem balíčku vzdělávání, stanoví nové ambiciózní cíle a nové priority v oblasti vzdělávání:

 • Nová strategie stanoví nové operativní cíle přizpůsobené potřebám různých profesí v oblasti justice.
 • Zaměřuje se na širší cílovou skupinu a novou zeměpisnou oblast působnosti s cílem řešit nové výzvy v souladu s potřebami justičních pracovníků.
 • Justiční vzdělávání by mělo ještě více podporovat společnou kulturu právního státu, uplatňovat základní práva, zintenzivnit digitalizaci justice a jít nad rámec právního vzdělávání a podporovat rozvoj odborných dovedností a zároveň zajišťovat, aby byly rychle zpřístupněny nové nabídky v oblasti vzdělávání v reakci na nové potřeby vzdělávání.
 • Prioritou je odborná příprava soudců a státních zástupců, strategie se však týká všech justičních pracovníků: soudních úředníků, právníků, notářů, soudních vykonavatelů, mediátorů, soudních tlumočníků a překladatelů, soudních znalců a v určitých situacích i zaměstnanců věznic a probačních úředníků. Zaostává zejména vzdělávání soudních úředníků a právníků, což je třeba řešit. Novou cílovou skupinu představují zaměstnanci věznic a probační úředníci, které předchozí strategie nezahrnovala.
 • Strategie se zaměřuje na justiční pracovníky v EU, podporuje však i země západního Balkánu s vyhlídkou na členství v EU a mimoevropské země, zejména v Africe a Latinské Americe, pokud jde o posilování demokracie, lidských práv a právního státu.
 • Evropská komise bude podporovat vysoce kvalitní projekty přeshraničního vzdělávání v oblasti práva EU pomocí jednotlivých dostupných fondů EU, jako jsou budoucí programy v oblasti spravedlnosti a občanství, rovnosti, práv a hodnot.

Dosažení těchto nových cílů je společnou odpovědností všech zúčastněných stran. Členské státy, rady soudnictví, vnitrostátní a evropské instituce justičního vzdělávání a justiční pracovníci na vnitrostátní a evropské úrovni se musí zavázat, že zahrnou právo EU a jeho provádění do systémů vzdělávání na národní a místní úrovni a že zvýší počet vzdělávacích aktivit v oblasti práva EU a počet osob, které se jich zúčastní.

Přijatá opatření

Komise bude i nadále pevně odhodlána podporovat justiční vzdělávání s cílem zajistit pokračování dosažených výsledků a řešit nové výzvy v souladu s potřebami justičních pracovníků. Evropské justiční vzdělávání je zastřešujícím tématem a nástrojem, který zajišťuje řádné provádění nástrojů politiky EU v oblasti spravedlnosti. Mělo by být zohledněno ve většině iniciativ v oblasti přeshraniční spolupráce EU, jakož i v souvislosti s iniciativami v oblasti právního státu.

Informace o finanční podpoře EU určené na projekty evropského justičního vzdělávání lze nalézt na internetových stránkách Generálního ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele, Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž, Generálního ředitelství pro migraci a vnitřní věci a Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF).

Jako doplněk nové strategie Komise zahájila provoz Evropské vzdělávací platformy (ETP). ETP je nástroj vyhledávání, který umožňuje justičním pracovníkům nalézt vzdělávací kurzy týkající se práva EU, jež jsou pořádány v EU, a vzdělávací materiály pro samostatné vzdělávání. Justiční pracovníci budou moci vyhledávat vzdělávací kurzy v oblasti práva EU a získávat aktualizované informace o probíhajících vzdělávacích činnostech v různých jazycích. První zkušební fáze platformy ETP byla spuštěna v roce 2021 za účasti čtyř uznávaných poskytovatelů justičního vzdělávání na úrovni EU, kterými jsou: Evropská síť pro justiční vzdělávání (EJTN), Akademie evropského práva (ERA), Evropský institut veřejné správy (EIPA) a Evropský univerzitní institut (EUI). Komise k platformě přispívá prostřednictvím aktualizovaných a okamžitě využitelných vzdělávacích materiálů nebo příruček, které vznikly zejména díky finanční podpoře z EU.

Posouzení stávající situace

Komise zveřejňuje výroční zprávu v anglickém jazyce o účasti právníků v Evropské unii na vzdělávání v oblasti práva EU:

Od roku 2013 Komise podporuje AIAKOS, dvoutýdenní výměnný program pro nové soudce a státní zástupce, který řídí Evropská síť pro justiční vzdělávání (EJTN). Provedla také doprovodná opatření v podobě dalšího rozvoje podpůrné úlohy portálu evropské e-justice a vypracováním praktických pokynů, například na téma vzdělávacích metod či hodnotících postupů.

V letech 2013–2014 Komise realizovala pilotní projekt evropského justičního vzdělávání navržený Evropským parlamentem s cílem zjistit osvědčené postupy pro vzdělávání právníků v oblasti práva EU. Výsledky jsou zveřejněny zde:

 • Studie o stavu vzdělávání soudních zaměstnanců v oblasti práva EU a podpoře spolupráce mezi poskytovateli vzdělávání soudních zaměstnanců na úrovni EU, jejímž vypracováním bylo pověřeno konsorcium tvořené těmito subjekty: Evropské centrum pro soudce a právníky, Justice Coopération Internationale (JCI, Francie), Centro de Estudios Juridicos (Španělsko), Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury (Polsko) a saské Staatsministerium der Justiz und für Europa (Německo):
  Studie je k dispozici v angličtině  PDF (1379 Kb) en. Shrnutí obsahu je k dispozici v angličtině  PDF (909 Kb) en a ve francouzštině  PDF (893 Kb) fr. Doporučení studie týkající se zlepšení vzdělávání soudních zaměstnanců jsou rovněž dostupná v angličtině  PDF (938 Kb) en a ve francouzštině  PDF (950 Kb) fr.
  Shrnutí hlavních úkolů a úloh soudních zaměstnanců v EU je uvedeno v této tabulce  PDF (383 Kb) en. Podrobný popis úkolů soudních zaměstnanců v každém členském státě bude v nejbližší době zveřejněn na stránkách portálu věnovaných jednotlivým státům.
  Popis systémů vzdělávání soudních zaměstnanců na vnitrostátní úrovni bude zveřejněn v části portálu věnované vzdělávání právníků v členských státech.

Souvislosti

V roce 2006 předložila Evropská komise Evropskému parlamentu a Radě sdělení o vzdělávání právníků v Evropské unii.

V roce 2008 bylo přijato usnesení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě o dalším vzdělávání soudců, státních zástupců a soudních zaměstnanců v Evropské unii.

V roce 2009 zveřejnil Evropský parlament studii o posílení justičního vzdělávání v Evropské unii  PDF (553 Kb) fr, která je dostupná ve francouzštině.

Vstup Lisabonské smlouvy v platnost v prosinci 2009 přinesl právní základ pro rozvoj aktivit v oblasti justičního vzdělávání v Evropě. Články 81 a 82 považují „podporu dalšího vzdělávání soudců a soudních zaměstnanců“ za jedno z opatření nutných k posílení justiční spolupráce v občanských, obchodních i trestních věcech.

V prosinci 2009 Rada přijala Stockholmský program, který se zabývá otázkou justičního vzdělávání v Evropě v souvislosti se všemi právnickými profesemi.

V akčním plánu provádění Stockholmského programu a ve zprávě o občanství EU z roku 2010 Komise prohlásila evropské justiční vzdělávání za prioritu. Rovněž Evropský parlament soustavně zdůrazňoval, že náležité justiční vzdělávání významně přispívá k lepšímu fungování vnitřního trhu a usnadňuje občanům výkon jejich práv.

Na konci roku 2010 Komise zahájila konzultaci se zúčastněnými stranami včetně členských států, členů Justičního fóra a evropských sítí a struktur vzdělávání a jejich členů. Shrnutí poznatků z konzultace je k dispozici zde  PDF (192 Kb) en.

Dne 13. září 2011 Evropská komise schválila sdělení nazvané „Budování důvěry v celoevropskou justici – nový rozměr evropského justičního vzdělávání“.

Ve svých závěrech o evropském justičním vzdělávání z 27. a 28. října 2011 (k dispozici v angličtině) podpořila Rada pro spravedlnost a vnitřní věci každoroční sdílení informací s Komisí, které by se týkaly dostupného vzdělávání v oblasti práva EU a počtu vyškolených právníků, a požádala Komisi, aby zvážila předkládání výročních zpráv o evropském justičním vzdělávání.

V roce 2012 Evropský parlament navrhl pilotní projekt evropského justičního vzdělávání zaměřený na:

 • identifikaci osvědčených postupů pro vzdělávání soudců, státních zástupců a právních odborníků v oblasti vnitrostátních právních systémů a zvyklostí, jakož i v oblasti práva Unie,
 • určení nejúčinnějších způsobů poskytování vzdělávání v oblasti práva EU a vnitrostátních právních systémů soudcům, státním zástupcům a právním odborníkům na místní úrovni a na podporu dialogu a koordinace mezi soudci a státními zástupci v EU,
 • podporu poskytovatelů justičního vzdělávání v EU, aby sdíleli své nápady týkající se osvědčených postupů a šířili je v celé EU, a
 • zlepšení spolupráce mezi Evropskou sítí pro justiční vzdělávání (EJTN) a institucemi justičního vzdělávání v jednotlivých státech. To bude zahrnovat poskytovatele vzdělávání jako Akademie evropského práva a profesní organizace na evropské úrovni, jako jsou např. Evropská síť rad pro justici, Síť předsedů nejvyšších soudů, Sdružení státních rad a nejvyšších správních soudů a Síť státních zástupců při nejvyšších soudech v EU.

V listopadu 2013 přednesla místopředsedkyně Redingová na semináři Evropského parlamentu projev v angličtině s názvem „Právní vzdělávání: základní nástroj evropské justiční excelence“.

V červnu 2016 bylo v rámci Evropské sítě pro justiční vzdělávání (EJTN) přijato devět zásad justičního vzdělávání, z nichž budou soudní orgány vycházet při zvažování svých vzdělávacích potřeb a jež poslouží poskytovatelům vzdělávání jako rámec pro plánování a realizaci vzdělávacích činností určených soudcům a státním zástupcům. Tyto zásady se týkají například práva na vzdělávání během pracovní doby, odpovědnosti za poskytování nezbytných zdrojů, povinného základního vzdělávání na počátku profesní dráhy, používání moderních vzdělávacích metod a zařazení technických a mimoprávních otázek mezi témata odborné přípravy. Dokument uvádějící tyto zásady a související informace je k dispozici v angličtině a ve francouzštině.

V roce 2019 přijala Komise hodnocení evropské strategie v oblasti justičního vzdělávání 2011–2020. Z hodnocení a výročních zpráv GŘ JUST za rok 2019, které obsahují statistiky a číselné údaje o účasti justičních pracovníků na odborné přípravě v oblasti práva EU, vyplývá, že cílů bylo celkově dosaženo efektivním způsobem. Z hodnocení vyplývá, že:

 • Hlavního cíle sdělení z roku 2011, tedy aby se v letech 2011 až 2020 polovina (800 000) všech justičních pracovníků v EU zúčastnila vzdělávání v oblasti práva EU, bylo dosaženo již v roce 2017, tedy dva roky před plánovaným termínem.
 • V průběhu let téměř všechny cílové kategorie odborníků z praxe v oblasti justice dosáhly ročního cíle 5 % vyškolených odborníků na jedno povolání.
 • Kromě toho, že tato strategie pomohla rozšířit počet vzdělávacích činností, podpořila i nové typy činností, jako jsou výměnné programy.
 • Cíl 1 200 soudních výměn ročně byl překonán a počet vzdělávacích aktivit se neustále zvyšoval.
 • Úspěch programu AÏAKOS představuje významný pokrok směrem k cíli, aby se všichni nově jmenovaní soudci a státní zástupci účastnili výměny pořádané vnitrostátními institucemi justičního vzdělávání.
 • Strategie vedla k téměř zdvojnásobení celkových finančních prostředků, které byly k dispozici na odbornou přípravu justičních pracovníků prostřednictvím programů EU.
 • Pomohla také vybudovat kapacity sítí, jako je Evropská síť pro justiční vzdělávání (EJTN) a posílila sítě a poskytovatele odborné přípravy na úrovni EU, jako je Akademie evropského práva (ERA) a Evropský institut veřejné správy (EIPA, Lucembursko).

Související studie

Posílení soudní spolupráce v Evropské unii  PDF (1694 Kb) fr, 2009, ve francouzštině

Justiční vzdělávání v členských státech EU, 2011, v angličtině

Seminář Evropského parlamentu „Vzdělávání právních odborníků: výuka evropského práva a soudnictví“: Část I – Vzdělávání v oblasti práva EU a přístup k němu: některé osvědčené postupy a Část II – Zlepšování vzájemné důvěry (v angličtině), 2013

Poslední aktualizace: 19/02/2024

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.