Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

EU's politik for uddannelse af retlige aktører

Undervisning i EU-ret er vigtig for alle retsvæsenets aktører, dog i særlig grad for dommere og anklagere, således at de kan blive kvalificerede til at implementere EU-lovgivningen. Tillid og forståelse mellem retsvæsenets aktører vil sikre, at enkeltpersoners og virksomheders rettigheder efterleves på en klar og sammenhængende måde.

Vis mereVis mindre

Undervisning i EU-ret er vigtig for alle retsvæsenets aktører, såsom medarbejdere ved retterne, advokater, anklagere, fogeder, notarer, retsmæglere og i særlig grad dommere og anklagere.

Fælles indsats for at styrke EU-uddannelsen af retsvæsenets aktører

På baggrund af de nye ansvarsområder, der er tillagt Den Europæiske Union ved Lissabontraktaten, og med henblik på at gennemføre de mål, der er nævnt i Stockholmprogrammet med hensyn til uddannelse af retsvæsenets aktører, offentliggjorde Europa-Kommissionen en Meddelelse om "opbygning af tillid til retsvæsenet overalt i EU – et nyt aspekt af uddannelsen af retsvæsenets aktører i EU" i september 2011. Formålet med meddelelsen var at give uddannelsen af retsvæsenets aktører i EU en ny dimension og at give endnu flere af retsvæsenets aktører adgang til uddannelse i EU-ret af høj kvalitet.

Tre fjerdedele af de adspurgte dommere og anklagere mente, at antallet af sager, der vedrører EU-ret, var steget i årenes løb. Det er derfor blevet nødvendigt at forbedre og øge uddannelsen på EU-plan. Næsten halvdelen af de adspurgte dommere og anklagere behandler EU-retlige spørgsmål mindst en gang hver tredje måned. Af den grund mener 65 % af dommerne og anklagerne, at kendskab til EU-ret og gennemførelsen heraf er relevant for deres arbejde (resultatet af en rundspørge blandt de enkelte dommere, anklagere og ansatte ved retsinstanserne i EU-medlemsstaterne om deres erfaring med uddannelse af retsvæsenets aktører: Europa-Parlamentets undersøgelse " Judicial training in the EU Member States", 2011).

Det er Kommissionens mål at give 700 000 af retsvæsenets aktører, dvs. halvdelen af de praktiserende jurister i Den Europæiske Union, mulighed for at deltage i EU-uddannelsesforanstaltninger senest i 2020 ved brug af alle de ressourcer, der er til rådighed på lokalt plan, nationalt plan og EU-plan, i overensstemmelse med målene i Stockholmprogrammet.

Det er alle de interesserede parters fælles ansvar at nå dette mål. Medlemsstaterne, domstolsadministrationerne, nationale og EU-uddannelsesinstitutioner for retsvæsenets aktører og de juridiske erhverv på nationalt og EU-plan skal forpligte sig til at integrere EU-retten og implementeringen heraf i de nationale og lokale uddannelser og til at øge antallet af foranstaltninger til uddannelse af retsvæsenets aktører i EU-ret og antallet af deltagere.

Tiltag

Europa-Kommissionen opfordrer medlemsstaterne og de juridiske erhverv til at sikre, at retsvæsenets aktører får mindst en uges uddannelse i gældende EU-ret og -retsakter i løbet af deres karriere.

Europa-Kommissionen forpligter sig til at øge den finansiering, der er til rådighed til EU-uddannelse af retsvæsenets aktører med henblik på at støtte projekter af høj kvalitet med større betydning for EU. Formålet med projekterne er at uddanne retsvæsenets aktører i EU-ret, herunder udvikling af e-læring. Inden for den nye flerårige finansielle ramme for 2014-20 prioriteres EU-uddannelse af retsvæsenets aktører højt med henblik på at støtte uddannelse af over 20 000 af retsvæsenets aktører om året senest i 2020.

Der er oplysninger om EU's økonomiske støtte til projekter vedrørende EU-uddannelse af retsvæsenets aktører på webstederne for Generaldirektoratet for Retlige Anliggender og Forbrugere, Generaldirektoratet for Konkurrence, Generaldirektoratet for Migration og Indre Anliggender og Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF).

Kommissionen har siden 2013 støttet AIAKOS, der er et to ugers udvekslingsprogram for nye dommere og anklagere, der administreres af Det Europæiske Netværk for Uddannelse af Dommere og Anklagere (EJTN). Kommissionen vil også udvikle ledsageforanstaltninger og fremme den europæiske e-justice-portals betydning som en støtte hertil ved at opstille praktiske retningslinjer, om f.eks. uddannelsesmetoder og evalueringsprocesser.

Kommissionen tilskynder også til, at der indgås partnerskaber mellem det offentlige og det private med henblik på udvikling af innovative uddannelsesløsninger. Disse kan særligt hjælpe med at øge uddannelsen af retsvæsenets aktører i EU med hensyn til antallet af tilbudte aktiviteter og antallet af deltagere, der kan have gavn af dem.

Kommissionen har udviklet uddannelsesmoduler om gennemførelsen af enkelte EU-retsakter. Disse kan fås gratis, og underviserne kan tilpasse dem til den nationale kontekst og de forskellige målgrupper inden for rammerne af specialkurser. De findes under "undervisningsmateriale" på portalen.

Vurdering af den aktuelle situation

Kommissionen offentliggør hvert år en rapport på engelsk om retsvæsenets aktørers deltagelse i uddannelse i EU-ret:

Kommissionen gennemførte i 2013-2014 pilotprojektet om uddannelse af retsvæsenets aktører i EU, der var foreslået af Europa-Parlamentet med henblik på at påvise bedste praksis inden for uddannelse af retsvæsenets aktører i EU-ret. Resultaterne er offentliggjort her:

  • Undersøgelse af bedste praksis med hensyn til uddannelse af dommere og anklagere, der er tildelt Det Europæiske Netværk for Uddannelse af Dommere og Anklagere (EJTN):Rapporten foreligger på engelsk PDF (1619 Kb) en. Resuméet foreligger på engelsk PDF (593 Kb) en og fransk PDF (589 Kb) fr.
    Faktabladene om god praksis med hensyn til uddannelse er tilgængelige under "god praksis" på portalen. De vil hjælpe undervisere og uddannelsesudbydere inden for alle juridiske erhverv med at forbedre praksis for så vidt angår vurdering af uddannelsesbehov, uddannelsesmetoder eller evalueringer.

Context

Europa-Kommissionen fremlagde i 2006 en meddelelse for Europa-Parlamentet og Rådet om uddannelsen af retsvæsenets aktører i Den Europæiske Union.

I 2008 vedtog Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, en resolution om uddannelse af dommere, anklagere og andet personale i retsvæsenet i Den Europæiske Union.

I 2009 offentliggjorde Europa-Parlamentet en undersøgelse om styrkelse af uddannelsen af retsvæsenets aktører i Den Europæiske Union PDF (553 Kb) fr, på fransk.

Med Lissabontraktatens ikrafttræden i december 2009 blev der skabt et retsgrundlag for aktiviteter i forbindelse med uddannelse af retsvæsenets aktører i EU. I traktatens artikel 81 og 82 anføres "støtte til uddannelse af dommere samt andet personale i retsvæsenet" blandt de foranstaltninger, der er nødvendige for at styrke det civil- og handelsretlige samarbejde og samarbejdet i straffesager.

I december 2009 vedtog Rådet Stockholmprogrammet, som fokuserer på uddannelse af alle aktører i retsvæsenet.

I handlingsplanen for Stockholmprogrammet og rapporten fra 2010 om Unionsborgerskab angav Kommissionen, at uddannelse af alle aktører i retsvæsenet skulle prioriteres højt. Europa-Parlamentet har også til stadighed understreget, at grundig uddannelse af retsvæsenets aktører bidrager væsentligt til at forbedre det indre markeds funktion og gøre det lettere for borgerne at udøve deres rettigheder.

I slutningen af 2010 indledte Kommissionen en høring af de interesserede parter, herunder medlemsstaterne, medlemmer af Retsforummet og EU-uddannelsesnetværk og –strukturer på europæisk plan samt medlemmerne heraf. Et resumé af resultaterne og høringen findes her PDF (192 Kb) en.

Den 13. september 2011 vedtog Europa-Kommissionen meddelelsen "Opbygning af tillid til retsvæsenet overalt i EU – et nyt aspekt af uddannelsen af retsvæsenets aktører".

I konklusionerne af 27. og 28. oktober 2011 om uddannelse af retsvæsenets aktører i EU (forefindes på engelsk), tilskyndede Rådet for Retlige og Indre Anliggender til årlig udveksling af oplysninger med Kommissionen om uddannelse i EU-ret og antallet af uddannede praktiserende jurister og anmodede Kommissionen om at overveje at forelægge en årlig rapport om uddannelsen af retsvæsenets aktører i EU.

Europa-Parlamentet foreslog i 2012 et pilotprojekt om uddannelse af retsvæsenets aktører i EU med henblik på at bidrage til:

  • identificering af bedste praksis inden for uddannelse af dommere, anklagere og jurister om nationale retssystemer og -traditioner samt EU-ret
  • påvisning af de mest effektive måder at udbrede uddannelse i EU-ret og nationale retssystemer til dommere, anklagere og jurister på lokalt plan og fremme dialogen og koordineringen mellem dommere og anklagere i EU
  • tilskyndelse til udbydere af uddannelse af retsvæsenets aktører i EU til at udveksle idéer om bedste praksis og udbrede dem i EU, og
  • forbedring af samarbejdet mellem EJTN og de nationale udbydere af uddannelse af retsvæsenets aktører. Dette indebærer, at uddannelsesudbydere som Det Europæiske Retsakademi og de faglige sammenslutninger på europæisk plan, f.eks. Det Europæiske Netværk af Domstolsadministrationer, Network of the Presidents of the Supreme Judicial Courts, Association of the Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions og Network of the General Prosecutors of the Supreme Judicial Courts of the EU.

I november 2013 gav næstformand Viviane Reding en tale på engelsk ved Europa-Parlamentets workshop om "Legal training: an essential tool for European judicial excellence".

I juni 2016 indførte Det Europæiske Netværk for Uddannelse af Dommere og Anklagere (EJTN) ni undervisningsprincipper, der dels var tænkt som et grundlag for retsvæsenets aktørers vurdering af deres uddannelsesbehov, dels som en overordnet ramme for undervisningsudbydere ved deres planlægning og gennemførelse af undervisning af dommere og anklagere. Principperne vedrører ret til juridisk undervisning i arbejdstiden, et ansvar for at tilvejebringe de fornødne ressourcer, obligatorisk undervisning ved karrierens begyndelse, anvendelse af moderne undervisningsmetoder og inddragelse af teknikker og ikke-juridiske emner blandt de emner, der undervises i. En beskrivelse af disse principper og baggrunden herfor kan findes her på engelsk og på fransk.

Relaterede undersøgelser

Styrkelse af retligt samarbejde i EU PDF (1694 Kb) fr, 2009, på fransk

Uddannelse af retsvæsenets aktører i EU-medlemsstaterne, 2011, på engelsk

Europa-Parlamentets workshop "the training of legal practitioners: teaching EU law and judgecraft": Session I – Learning and Accessing EU Law: Some Best Practices og Session II – Improving Mutual Trust (på engelsk), 2013

Sidste opdatering: 01/02/2020

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.