Ευρωπαϊκή πολιτική για την κατάρτιση στον δικαστικό τομέα

Η κατάρτιση των επαγγελματιών του τομέα της δικαιοσύνης στο ενωσιακό δίκαιο αποτελεί βασικό εργαλείο για τη διασφάλιση της ορθής και αποτελεσματικής εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου, την προώθηση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των επαγγελματιών του τομέα της δικαιοσύνης σε διασυνοριακές διαδικασίες και την υποστήριξη της εφαρμογής των αξιών και των αρχών της ΕΕ, όπως το κράτος δικαίου. Στόχος της είναι να δώσει τη δυνατότητα σε όλους τους επαγγελματίες του τομέα της δικαιοσύνης (δικαστές, εισαγγελείς, δικαστικούς υπαλλήλους, δικηγόρους, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές, επιμελητές κοινωνικής αρωγής, σωφρονιστικό προσωπικό κ.λπ.) να δουν τον ρόλο του ενωσιακού δικαίου στην καθημερινή τους πρακτική, να εξασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή του και να διασφαλίσει τον σεβασμό των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από το ενωσιακό δίκαιο σε εθνικές και διασυνοριακές δικαστικές διαδικασίες.

Εμφάνιση περισσότερωνΕμφάνιση λιγότερων

Η ευρωπαϊκή δικαστική κατάρτιση έχει ουσιώδη σημασία για όλους τους ασκούντες νομικά επαγγέλματα, όπως για παράδειγμα τους δικαστικούς υπαλλήλους, τους δικηγόρους, τους νομικούς συμβούλους, τους δικαστικούς επιμελητές, τους συμβολαιογράφους και τους διαμεσολαβητές και, ιδίως, για τους δικαστές και τους εισαγγελείς.

Η Συνθήκη της Λισαβόνας ανέθεσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αρμοδιότητες για την υποστήριξη της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και ποινικές υποθέσεις μέσω της «κατάρτισης των δικαστών και των άλλων λειτουργών και υπαλλήλων του τομέα απονομής της δικαιοσύνης». Έκτοτε, η δικαστική κατάρτιση στο ενωσιακό δίκαιο έχει βελτιώσει την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου και έχει οικοδομήσει αμοιβαία εμπιστοσύνη στις διασυνοριακές δικαστικές διαδικασίες, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη του ενωσιακού χώρου δικαιοσύνης.

Το 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την ανακοίνωση με τίτλο «Εμπιστοσύνη στην πανευρωπαϊκή δικαιοσύνη — μια νέα διάσταση στην ευρωπαϊκή δικαστική κατάρτιση», η διάρκεια ισχύος της οποίας έληξε το 2020. Στόχος της ανακοίνωσης αυτής ήταν να δοθεί νέα διάσταση στην ευρωπαϊκή δικαστική κατάρτιση και να εκπαιδευτεί το ήμισυ (800 000) όλων των επαγγελματιών του τομέα της δικαιοσύνης στην ΕΕ έως το 2020. Χάρη στην ισχυρή κοινή δέσμευση της Επιτροπής, των κρατών μελών, των εθνικών και ενωσιακών παρόχων κατάρτισης, καθώς και των μεμονωμένων επαγγελματιών του τομέα της δικαιοσύνης, ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε ήδη το 2017, δύο χρόνια νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα.

Το 2019 η Επιτροπή ενέκρινε την αξιολόγηση της στρατηγικής για την ευρωπαϊκή δικαστική κατάρτιση 2011-2020. Η εν λόγω αξιολόγηση κατέδειξε ότι η στρατηγική συνέβαλε στην αύξηση του αριθμού των δραστηριοτήτων κατάρτισης, ενώ προώθησε επίσης νέους τύπους δραστηριοτήτων, όπως τα προγράμματα ανταλλαγών. Συνέβαλε στη βελτίωση της κατάρτισης στο ενωσιακό δίκαιο όσον αφορά διάφορες κατηγορίες επαγγελματιών του τομέα της δικαιοσύνης, ιδίως δικαστές και εισαγγελείς. Επιπλέον, διεύρυνε τις ικανότητες δικτύων όπως το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατάρτισης Δικαστικών (στο εξής: ΕΔΚΔ) και ενίσχυσε τα δίκτυα και τους παρόχους κατάρτισης σε ενωσιακό επίπεδο.

Η ετήσια στατιστική έκθεση του 2020 σχετικά με την ευρωπαϊκή δικαστική κατάρτιση καταδεικνύει ότι, το 2019, ο αριθμός των εκπαιδευμένων επαγγελματιών στον τομέα της δικαιοσύνης παρέμεινε σε αξιοσημείωτα υψηλό επίπεδο, με περισσότερους από 182 000 επαγγελματίες του τομέα της δικαιοσύνης να λαμβάνουν κατάρτιση σχετικά με το δίκαιο της ΕΕ. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές στο επίπεδο συμμετοχής στην κατάρτιση μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των διαφόρων επαγγελμάτων του τομέα της δικαιοσύνης.

Με βάση τα διδάγματα που αντλήθηκαν και τις νέες εξελίξεις μετά την έγκριση της στρατηγικής για την ευρωπαϊκή δικαστική κατάρτιση 2011-2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει σε εφαρμογή ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για την κατάρτιση των δικαστικών, με στόχο τη στήριξη ακόμη περισσότερων συστημάτων απονομής δικαιοσύνης και επαγγελματιών του τομέα της δικαιοσύνης, ώστε να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις του 21ου αιώνα και στις συνεχείς εξελίξεις του δικαίου της ΕΕ:

Η νέα στρατηγική, στο επίκεντρο της δέσμης μέτρων για την κατάρτιση, θέτει νέους φιλόδοξους στόχους κατάρτισης και νέες προτεραιότητες:

 • Η νέα στρατηγική θέτει νέους επιχειρησιακούς στόχους προσαρμοσμένους στις ανάγκες των διαφόρων επαγγελμάτων του τομέα της δικαιοσύνης.
 • Επικεντρώνεται σε ένα ευρύτερο κοινό-στόχο και σε ένα νέο γεωγραφικό πεδίο για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων σύμφωνα με τις ανάγκες των επαγγελματιών του τομέα της δικαιοσύνης.
 • Η δικαστική κατάρτιση θα πρέπει να προωθεί ακόμη περισσότερο την κοινή κουλτούρα του κράτους δικαίου, να σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα, να αναβαθμίζει την ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης, να υπερβαίνει τη νομική εκπαίδευση και να στηρίζει την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι νέες προσφορές κατάρτισης διατίθενται γρήγορα για την κάλυψη νέων αναγκών κατάρτισης.
 • Προτεραιότητα αποτελεί η κατάρτιση δικαστών και εισαγγελέων, αλλά αφορά όλους τους επαγγελματίες του τομέα της δικαιοσύνης: δικαστικούς υπαλλήλους, δικηγόρους, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές, διαμεσολαβητές, νομικούς διερμηνείς και μεταφραστές, δικαστικούς πραγματογνώμονες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, σωφρονιστικό προσωπικό και επιμελητές κοινωνικής αρωγής. Ειδικότερα, η κατάρτιση των δικαστικών υπαλλήλων και των δικηγόρων υστερεί και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Το σωφρονιστικό προσωπικό και οι επιμελητές κοινωνικής αρωγής αποτελούν νέο κοινό-στόχο που δεν καλυπτόταν από την προηγούμενη στρατηγική.
 • Η στρατηγική επικεντρώνεται στους επαγγελματίες του τομέα της δικαιοσύνης της ΕΕ, αλλά στηρίζει επίσης τις προοπτικές προσχώρησης στην ΕΕ των Δυτικών Βαλκανίων και μη ευρωπαϊκών χωρών, ιδίως στην Αφρική και τη Λατινική Αμερική, για την ενίσχυση της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου.
 • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποστηρίξει υψηλής ποιότητας διασυνοριακά προγράμματα κατάρτισης σχετικά με το δίκαιο της ΕΕ χρησιμοποιώντας τα διάφορα διαθέσιμα κονδύλια της ΕΕ, όπως τα μελλοντικά προγράμματα για τη δικαιοσύνη και την ιθαγένεια, την ισότητα, τα δικαιώματα και τις αξίες.

Η επίτευξη του στόχου αυτού αποτελεί κοινή ευθύνη όλων των ενδιαφερομένων μερών. Τα κράτη μέλη, τα δικαστικά συμβούλια, οι εθνικοί και οι ευρωπαϊκοί φορείς δικαστικής κατάρτισης, καθώς και οι επαγγελματίες του τομέα της δικαιοσύνης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να είναι προσηλωμένοι στην ένταξη του δικαίου της ΕΕ και της εφαρμογής του στην κατάρτιση η οποία παρέχεται σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, καθώς και στην αύξηση του αριθμού των δράσεων κατάρτισης με θέμα το δίκαιο της ΕΕ και στην αύξηση του αριθμού των ατόμων που συμμετέχουν στις δράσεις αυτές.

Ανάληψη δράσης

Η Επιτροπή θα διατηρήσει την ισχυρή δέσμευσή της για τη δικαστική κατάρτιση, προκειμένου να εξασφαλίσει τη συνέχιση των επιτευγμάτων και να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις σύμφωνα με τις ανάγκες των επαγγελματιών του τομέα της δικαιοσύνης. Η ευρωπαϊκή δικαστική κατάρτιση αποτελεί πρωταρχικό θέμα και εργαλείο που διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή των μέσων πολιτικής της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης. Θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στις περισσότερες πρωτοβουλίες στον τομέα της διασυνοριακής συνεργασίας της ΕΕ, καθώς και σε σχέση με τις πρωτοβουλίες για το κράτος δικαίου.

Πληροφορίες σχετικά με χρηματοδοτική στήριξη από την ΕΕ για προγράμματα ευρωπαϊκής δικαστικής κατάρτισης διατίθενται στους ιστοτόπους της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης και Καταναλωτών, της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

Συμπληρωματικά προς τη νέα στρατηγική, η Επιτροπή εγκαινίασε την ευρωπαϊκή πλατφόρμα κατάρτισης (EΠΚ). Η ΕΠΚ αποτελεί εργαλείο αναζήτησης που επιτρέπει στους επαγγελματίες του τομέα της δικαιοσύνης να βρίσκουν προγράμματα κατάρτισης σχετικά με το δίκαιο της ΕΕ που διοργανώνονται στην ΕΕ και εκπαιδευτικό υλικό για την κατάρτισή τους. Οι επαγγελματίες του τομέα της δικαιοσύνης θα μπορούν να αναζητούν εκεί προγράμματα κατάρτισης σχετικά με το δίκαιο της ΕΕ και να παραμένουν ενήμεροι για τις δραστηριότητες κατάρτισης που διεξάγονται σε διάφορες γλώσσες. Η ΕΠΚ δρομολογήθηκε ως 1η δοκιμαστική φάση το 2021 με τη συμμετοχή των τεσσάρων αναγνωρισμένων παρόχων δικαστικής κατάρτισης σε επίπεδο ΕΕ: του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κατάρτισης Δικαστικών (ΕΔΚΔ), της Ακαδημίας Ευρωπαϊκού Δικαίου (ERA), του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δημόσιας Διοίκησης (EIPA) και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου (EUI). Η Επιτροπή συμβάλλει στην πλατφόρμα με επικαιροποιημένο και έτοιμο προς χρήση εκπαιδευτικό υλικό ή εγχειρίδια που έχουν εκπονηθεί κυρίως χάρη σε χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ.

Αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης

Η Επιτροπή δημοσιεύει ετήσια έκθεση στα αγγλικά για την συμμετοχή των ασκούντων συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα στην κατάρτιση στο δίκαιο της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση:

Από το 2013 η Επιτροπή στηρίζει το AIAKOS, ένα πρόγραμμα ανταλλαγών διάρκειας δύο εβδομάδων για νέους δικαστές και εισαγγελείς υπό τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κατάρτισης Δικαστικών (ΕΔΚΔ). Ανέπτυξε συνοδευτικά μέτρα, προωθώντας τον υποστηρικτικό ρόλο της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και καταρτίζοντας πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές, για παράδειγμα σχετικά με τις μεθόδους κατάρτισης και αξιολόγησης.

Κατά την περίοδο 2013-2014 η Επιτροπή υλοποίησε πιλοτικό πρόγραμμα για την ευρωπαϊκή δικαστική κατάρτιση που προτάθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον εντοπισμό βέλτιστων πρακτικών στην κατάρτιση ασκούντων συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα σε θέματα δικαίου της ΕΕ. Τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα:

 • Μελέτη για τις βέλτιστες πρακτικές σχετικά με την κατάρτιση δικαστών και εισαγγελέων, που ανατέθηκε στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατάρτισης Δικαστικών (ΕΔΚΔ):
  Η έκθεση είναι διαθέσιμη στα αγγλικά  PDF (1619 Kb) en. Η σύνοψη είναι διαθέσιμη στα αγγλικά  PDF (593 Kb) en και τα γαλλικά  PDF (589 Kb) fr.
  Τα ενημερωτικά δελτία σχετικά με τις ορθές πρακτικές κατάρτισης είναι διαθέσιμα στην ενότητα «ορθές πρακτικές» της διαδικτυακής πύλης. Θα βοηθήσουν τους εκπαιδευτές και τους παρόχους κατάρτισης όλων των ασκούντων συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα να βελτιώσουν τις πρακτικές τους σε θέματα όπως η αξιολόγηση των αναγκών κατάρτισης, η μεθοδολογία και η αξιολόγηση της κατάρτισης.
 • Μελέτη για την παρούσα κατάσταση της κατάρτισης των δικαστικών υπαλλήλων στο δίκαιο της ΕΕ και την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των παρόχων κατάρτισης δικαστικών υπαλλήλων σε επίπεδο ΕΕ, η οποία ανατέθηκε σε κοινοπραξία αποτελούμενη από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δικαστών και Δικηγόρων του EIPA, τη Justice Coopération Internationale (JCI, Γαλλία), το Centro de Estudios Juridicos (Ισπανία), το Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury (Πολωνία) και το Staatsministerium der Justiz und für Europa της Σαξονίας (Γερμανία):
  Η μελέτη είναι διαθέσιμη στα αγγλικά  PDF (1379 Kb) en. Η σύνοψη είναι διαθέσιμη στα αγγλικά  PDF (909 Kb) en και τα γαλλικά  PDF (893 Kb) fr. Οι συστάσεις της μελέτης για τη βελτίωση της κατάρτισης των δικαστικών υπαλλήλων είναι επίσης διαθέσιμες στα αγγλικά  PDF (938 Kb) en και τα γαλλικά  PDF (950 Kb) fr.
  Σύνοψη των κύριων καθηκόντων και ρόλων των δικαστικών υπαλλήλων της ΕΕ περιέχονται σε αυτόν τον πίνακα  PDF (383 Kb) en Η λεπτομερής περιγραφή των καθηκόντων των δικαστικών υπαλλήλων σε κάθε κράτος μέλος θα δημοσιευθεί σύντομα στις σελίδες της διαδικτυακής πύλης σχετικά με τα κράτη μέλη.
  Η περιγραφή των συστημάτων κατάρτισης των δικαστικών υπαλλήλων στα κράτη μέλη θα δημοσιευθεί στο τμήμα για την «Κατάρτιση ασκούντων συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα σε εθνικό επίπεδο» της διαδικτυακής πύλης.
 • Σχέδιο για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των δικαστικών φορέων που ενδιαφέρονται για την ευρωπαϊκή δικαστική κατάρτιση, το οποίο έχει ανατεθεί στο ΕΔΚΔ:
  Η έκθεση είναι διαθέσιμη στα αγγλικά  PDF (1499 Kb) en. Η σύνοψη είναι διαθέσιμη στα αγγλικά  PDF (631 Kb) en και τα γαλλικά  PDF (630 Kb) fr.
  Τα ενημερωτικά δελτία σχετικά με τον ρόλο των δικαστικών δικτύων σε επίπεδο ΕΕ στην κατάρτιση διατίθενται στο τμήμα «Ευρωπαϊκά δίκτυα και δομές κατάρτισης» της διαδικτυακής πύλης.

Πλαίσιο

Το 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη δικαστική κατάρτιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το 2008 εγκρίθηκε ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, σχετικά με την κατάρτιση των δικαστών, των εισαγγελέων και άλλων λειτουργών και υπαλλήλων του τομέα απονομής της δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το 2009 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσίευσε μελέτη σχετικά με την ενίσχυση της δικαστικής κατάρτισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση  PDF (553 Kb) fr, στα γαλλικά.

Η έναρξη ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας τον Δεκέμβριο του 2009 παρείχε νομική βάση για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που συνδέονται με την ευρωπαϊκή δικαστική κατάρτιση. Ειδικότερα, η «υποστήριξη της κατάρτισης των δικαστών και των άλλων λειτουργών και υπαλλήλων του τομέα απονομής της δικαιοσύνης» προβλέπεται στα άρθρα 81 και 82 ως ένα από τα αναγκαία μέτρα για την ενίσχυση της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές, εμπορικές και ποινικές υποθέσεις.

Τον Δεκέμβριο του 2009 το Συμβούλιο ενέκρινε το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης, το οποίο επικεντρώνεται στο θέμα της ευρωπαϊκής δικαστικής κατάρτισης για όλους τους ασκούντες συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα.

Στο σχέδιο δράσης του προγράμματος της Στοκχόλμης και στην έκθεση του 2010 για την ιθαγένεια της Ένωσης, η Επιτροπή ανέφερε ότι η ευρωπαϊκή δικαστική κατάρτιση αποτελεί προτεραιότητα. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα υπογραμμίσει ότι η κατάλληλη δικαστική κατάρτιση συνιστά σημαντική συμβολή προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να καταστεί ευχερέστερο για τους πολίτες να ασκούν τα δικαιώματά τους.

Στα τέλη του 2010 η Επιτροπή ξεκίνησε διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, στην οποία συμμετείχαν μεταξύ άλλων τα κράτη μέλη, μέλη του Φόρουμ για τη Δικαιοσύνη, καθώς και τα ευρωπαϊκά δίκτυα και οι δομές κατάρτισης και τα μέλη τους. Για τη σύνοψη των πορισμάτων της διαβούλευσης κάντε κλικ εδώ  PDF (192 Kb) en.

Στις 13 Σεπτεμβρίου 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την ανακοίνωση με τίτλο «Εμπιστοσύνη στην πανευρωπαϊκή δικαιοσύνη — μια νέα διάσταση στην ευρωπαϊκή δικαστική κατάρτιση».

Στα συμπεράσματά του της 27ης και 28ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την ευρωπαϊκή δικαστική κατάρτιση (διαθέσιμα στα αγγλικά), το Συμβούλιο «Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις» ενθάρρυνε την ετήσια ανταλλαγή πληροφοριών με την Επιτροπή σχετικά με τη διαθέσιμη κατάρτιση στο δίκαιο της ΕΕ και τον αριθμό των ασκούντων συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα που καταρτίζονται, και ζήτησε από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να υποβάλλει ετησίως έκθεση σχετικά με την ευρωπαϊκή δικαστική κατάρτιση.

Το 2012 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε ένα πιλοτικό πρόγραμμα σχετικά με την ευρωπαϊκή δικαστική κατάρτιση, προκειμένου να συμβάλει:

 • στον εντοπισμό βέλτιστων πρακτικών για την κατάρτιση δικαστών, εισαγγελέων και επαγγελματιών του τομέα της δικαιοσύνης στα εθνικά νομικά συστήματα και τις εθνικές νομικές παραδόσεις, καθώς και στο δίκαιο της Ένωσης,
 • στον προσδιορισμό των πλέον αποτελεσματικών τρόπων παροχής κατάρτισης στο δίκαιο της ΕΕ και στα εθνικά νομικά συστήματα για τους δικαστές, τους εισαγγελείς και τους επαγγελματίες του τομέα της δικαιοσύνης σε τοπικό επίπεδο και προώθησης του διαλόγου και του συντονισμού μεταξύ δικαστών και εισαγγελέων της Ένωσης,
 • στην ενθάρρυνση των παρόχων δικαστικής κατάρτισης της ΕΕ να ανταλλάξουν ιδέες σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές και να τις διαδώσουν σε ολόκληρη την ΕΕ, και
 • στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ του ΕΔΚΔ και των εθνικών φορέων δικαστικής κατάρτισης. Στο εν λόγω πρόγραμμα θα συμμετάσχουν πάροχοι κατάρτισης όπως η Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου, και οι επαγγελματικές οργανώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δικαστικών Συμβουλίων, το Δίκτυο των Προέδρων των Ανωτάτων Δικαστηρίων της ΕΕ, η Ένωση των Συμβουλίων Επικρατείας και των Ανωτάτων Διοικητικών Δικαστηρίων της ΕΕ και το Δίκτυο των Προέδρων των Ανωτάτων Δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τον Νοέμβριο του 2013 η αντιπρόεδρος, κα Reding, εκφώνησε λόγο στα αγγλικά στο εργαστήριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο «Νομική κατάρτιση: ουσιώδες εργαλείο για την ευρωπαϊκή δικαστική αριστεία».

Τον Ιούνιο του 2016 το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατάρτισης Δικαστικών (ΕΔΚΔ) ενέκρινε εννέα αρχές δικαστικής κατάρτισης, τόσο ως βάση για τη διαχείριση των αναγκών κατάρτισης του δικαστικού σώματος όσο και ως πλαίσιο για τον σχεδιασμό και την παροχή κατάρτισης δικαστών και εισαγγελέων από τους παρόχους κατάρτισης. Οι αρχές καλύπτουν θέματα όπως το δικαίωμα στη δικαστική κατάρτιση κατά τη διάρκεια του χρόνου εργασίας, η ευθύνη για την παροχή των αναγκαίων πόρων, η υποχρεωτική αρχική κατάρτιση στην αρχή της σταδιοδρομίας, η χρήση σύγχρονων μεθόδων κατάρτισης και η συμπερίληψη τεχνικών και μη νομικών ζητημάτων μεταξύ των θεμάτων κατάρτισης. Το κείμενο των αρχών και των γενικών πληροφοριών διατίθεται εδώ στα αγγλικά και στα γαλλικά.

Το 2019 η Επιτροπή ενέκρινε την αξιολόγηση της στρατηγικής για την ευρωπαϊκή δικαστική κατάρτιση 2011-2020. Η αξιολόγηση και η έκδοση του 2019 των ετήσιων εκθέσεων της ΓΔ JUST, με στατιστικά στοιχεία και αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τη συμμετοχή των επαγγελματιών του τομέα της δικαιοσύνης στην κατάρτιση σχετικά με το δίκαιο της ΕΕ, δείχνουν ότι οι στόχοι επιτεύχθηκαν συνολικά με αποτελεσματικό τρόπο. Από την αξιολόγηση προκύπτει ότι:

 • Ο κύριος στόχος της ανακοίνωσης του 2011, σύμφωνα με τον οποίο το ήμισυ (800.000) όλων των επαγγελματιών του τομέα της δικαιοσύνης της ΕΕ έπρεπε να παρακολουθήσουν κατάρτιση σχετικά με το δίκαιο της ΕΕ μεταξύ του 2011 και του 2020, επιτεύχθηκε ήδη το 2017, δύο έτη νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα.
 • Με την πάροδο των ετών, σχεδόν όλες οι στοχευόμενες κατηγορίες επαγγελματιών του τομέα της δικαιοσύνης πέτυχαν τον ετήσιο στόχο του 5 % των καταρτισμένων επαγγελματιών ανά επάγγελμα.
 • Η στρατηγική δεν έχει συμβάλει μόνο στην αύξηση του αριθμού των δραστηριοτήτων κατάρτισης, αλλά έχει επίσης προωθήσει νέους τύπους δραστηριοτήτων, όπως τα προγράμματα ανταλλαγών.
 • Ο στόχος των 1.200 ανταλλαγών δικαστικών ανά έτος υπερκαλύφθηκε και ο αριθμός των δραστηριοτήτων κατάρτισης αυξανόταν συνεχώς.
 • Η επιτυχία του προγράμματος AIAKOS αποτελεί σημαντική πρόοδο προς την κατεύθυνση του στόχου της συμμετοχής όλων των νεοδιορισθέντων δικαστών και εισαγγελέων σε ανταλλαγές που διοργανώνονται από εθνικούς φορείς κατάρτισης δικαστικών.
 • Η στρατηγική είχε ως αποτέλεσμα να διπλασιαστούν σχεδόν τα συνολικά κονδύλια που διατίθενται για την κατάρτιση των επαγγελματιών του τομέα της δικαιοσύνης μέσω προγραμμάτων της ΕΕ.
 • Και έχει συμβάλει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων δικτύων όπως το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατάρτισης Δικαστικών (ΕΔΚΔ) και στην ενίσχυση των δικτύων και των παρόχων κατάρτισης σε επίπεδο ΕΕ, όπως η Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου (ERA) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (EIPA-Λουξεμβούργο).

Σχετικές μελέτες

Ενίσχυση της δικαστικής συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση  PDF (1694 Kb) fr, 2009, στα γαλλικά

Δικαστική κατάρτιση στα κράτη μέλη της ΕΕ, 2011, στα αγγλικά

Εργαστήριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα «Η κατάρτιση των ασκούντων συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα: διδασκαλία του δικαίου της ΕΕ και λειτούργημα του δικαστή»: Συνεδρία I — Εκμάθηση του δικαίου της ΕΕ και πρόσβαση σε αυτό: Ορισμένες βέλτιστες πρακτικές και Συνεδρία II — Βελτίωση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης (στα αγγλικά), 2013

Τελευταία επικαιροποίηση: 19/02/2024

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.