EU:n oikeusalan koulutuspolitiikka

Oikeusalan ammattilaisille tarjottava EU:n oikeutta koskeva koulutus on keskeinen väline EU:n oikeuden moitteettoman ja tehokkaan soveltamisen varmistamiseksi. Se edistää oikeusalan ammattilaisten keskinäistä luottamusta rajatylittäviin oikeudellisiin menettelyihin ja tukee EU:n arvojen ja periaatteiden, kuten oikeusvaltioperiaatteen, täytäntöönpanoa. Koulutuksen tavoitteena on antaa kaikille oikeusalan ammattilaisille (kuten tuomareille, syyttäjille, tuomioistuinhenkilöstölle, asianajajille, notaareille, ulosottomiehille, ehdonalaisen vapauden valvojille, vankilahenkilöstölle) mahdollisuus ymmärtää EU:n oikeuden merkitys päivittäisessä työssään, panna se kaikilta osin täytäntöön sekä varmistaa EU:n lainsäädännöstä johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien noudattaminen kansallisissa ja rajatylittävissä oikeudellisissa menettelyissä.

Näytä enemmänNäytä vähemmän

Eurooppalainen oikeusalan koulutus on erittäin tärkeää kaikille oikeusalan ammattilaisille, kuten tuomioistuinten henkilöstölle, lakimiehille, haaste- ja ulosottomiehille, notaareille ja sovittelijoille, ja erityisesti tuomareille ja syyttäjille.

Lissabonin sopimuksessa myönnettiin Euroopan unionille (EU) valtuudet tukea yksityis- ja rikosoikeudellista yhteistyötä ”tuomareiden ja oikeuslaitoksen henkilöstön koulutuksen” avulla. Siitä lähtien EU:n oikeutta koskeva oikeusalan koulutus on parantanut EU:n oikeuden moitteetonta ja yhdenmukaista soveltamista, vahvistanut keskinäistä luottamusta rajatylittäviin oikeudellisiin menettelyihin ja auttanut siten kehittämään EU:n oikeusaluetta.

Komissio hyväksyi vuonna 2011 tiedonannon ”Parannetaan luottamusta oikeuden saatavuuteen EU:ssa: Eurooppalaisen oikeusalan koulutuksen uusi ulottuvuus”. Sen kattama ajanjakso päättyi vuonna 2020. Tiedonannon tavoitteena oli antaa uusi ulottuvuus eurooppalaiselle oikeusalan koulutukselle ja tarjota koulutusta puolelle (800 000:lle) kaikista oikeusalan ammattilaisista EU:ssa vuoteen 2020 mennessä. Komission, jäsenvaltioiden, kansallisten ja EU:n koulutustarjoajien sekä yksittäisten oikeusalan ammattilaisten yhteisten pyrkimysten avulla tavoite saavutettiin jo vuonna 2017, kaksi vuotta suunniteltua aiemmin.

Vuonna 2019 komissio hyväksyi vuosia 2011–2020 koskevan eurooppalaisen oikeusalan koulutusstrategian arvioinnin. Arviointi osoitti, että strategialla on onnistuttu lisäämään koulutuksen määrää ja myös edistämään uusia toimintatyyppejä, kuten vaihto-ohjelmia. Se auttoi parantamaan useille oikeusalan ammattilaisten ryhmille, etenkin tuomareille ja syyttäjille, annettavaa EU:n oikeutta koskevaa koulutusta. Kyseinen strategia paransi myös Euroopan juridisen koulutusverkoston (EJTN) kaltaisten verkostojen valmiuksia sekä vahvisti EU:n tason verkostoja ja koulutuksentarjoajia.

Eurooppalaista oikeusalan koulutusta koskeva vuoden 2020 tilastokertomus osoittaa, että koulutettujen oikeusalan ammattilaisten määrä pysyi vuonna 2019 huomattavan korkealla tasolla. Yli 182 000 oikeusalan ammattilaista sai EU:n oikeutta koskevaa koulutusta. Koulutukseen osallistumisessa on kuitenkin edelleen eroja eri jäsenvaltioiden välillä ja eri oikeusalan ammattien parissa.

Vuosien 2011–2020 eurooppalaisen oikeusalan koulutusstrategian hyväksymisen jälkeen saadut opit ja uusi kehitys olivat perustana Euroopan komission käyttöön ottamalle oikeusalan koulutuspaketille. Sillä pyritään tukemaan entistä enemmän oikeusjärjestelmiä ja oikeusalan ammattilaisia, jotta voidaan vastata 2000-luvun haasteisiin ja EU:n oikeuden jatkuvaan kehitykseen. Pakettiin kuuluvat

Koulutuspaketissa on keskeisellä sijalla uusi strategia, jossa asetetaan uusia, kunnianhimoisia koulutustavoitteita ja uusia painopisteitä:

 • Uudessa strategiassa asetetaan eri oikeusalan ammattilaisten tarpeisiin räätälöityjä uusia toimintatavoitteita.
 • Strategian kohdeyleisöä ja maantieteellistä soveltamisalaa on laajennettu, jotta voidaan vastata uusiin haasteisiin oikeusalan ammattilaisten tarpeiden mukaisesti.
 • Oikeusalan koulutuksessa olisi pyrittävä nykyistä enemmän luomaan yhteistä oikeusvaltiokulttuuria, vaalittava perusoikeuksia ja edistettävä oikeuslaitoksen digitalisaatiota. Siihen olisi sisällyttävä muutakin kuin oikeustieteellistä koulutusta ja sen olisi tuettava ammatillisen osaamisen kehittämistä. Samalla olisi varmistettava, että uudella koulutustarjonnalla pystytään vastaamaan uusiin koulutustarpeisiin pikaisesti.
 • Etusijalla on tuomareiden ja syyttäjien koulutus, mutta strategia kattaa kaikki oikeusalan ammattilaiset: tuomioistuimen henkilöstön, asianajajat, notaarit, ulosottomiehet, sovittelijat, oikeustulkit ja -kääntäjät, tuomioistuimen asiantuntijat sekä tietyissä tilanteissa vankiloiden henkilöstön ja ehdonalaisen vapauden valvojat. Erityisesti tuomioistuinten henkilöstön ja asianajajien koulutus on jäänyt kehityksessä jälkeen, ja puutteet olisi korjattava. Vankiloiden henkilöstö ja ehdonalaisen vapauden valvojat ovat uusi kohderyhmä, jota ei huomioitu edellisessä strategiassa.
 • Strategian painopiste on EU:n oikeusalan ammattilaisissa. Sillä kuitenkin tuetaan myös Länsi-Balkanin maita, joilla on mahdollisuus EU-jäsenyyteen, ja Euroopan ulkopuolisia maita – erityisesti Afrikan ja Latinalaisen Amerikan maita – demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen vahvistamisessa.
 • Euroopan komissio tukee laadukkaita, valtioiden rajat ylittäviä, EU:n oikeuteen liittyviä koulutushankkeita EU:n eri rahoitusjärjestelmien kautta, esimerkiksi tulevista oikeusalan sekä kansalaisten, tasa-arvon, perusoikeuksien ja arvojen ohjelmista.

Kaikki sidosryhmät ovat yhteisesti vastuussa näiden tavoitteiden toteuttamisesta. Jäsenvaltioiden, tuomarineuvostojen, kansallisten ja EU:n tason oikeusalan oppilaitosten sekä alan ammattilaisten on sitouduttava sisällyttämään EU:n lainsäädäntö ja sen täytäntöönpano kansallis- ja paikallistasolla annettavaan koulutukseen sekä lisäämään alan koulutustapahtumien ja niiden osallistujien määrää.

Toimien toteuttaminen

Komissio pitää entiseen tapaan oikeusalan koulutusta tärkeänä saavutettujen tulosten jatkuvuuden varmistamiseksi ja uusiin haasteisiin vastaamiseksi oikeusalan ammattilaisten tarpeiden perusteella. Eurooppalainen oikeusalan koulutus on keskeinen teema ja EU:n oikeuspolitiikan välineiden asianmukaisen täytäntöönpanon varmistava väline. Se pitäisi sisällyttää useimpiin EU:n rajatylittävää yhteistyötä koskeviin aloitteisiin sekä oikeusvaltiota koskeviin aloitteisiin.

Tarkempia tietoja EU:n rahoitustuesta eurooppalaisille oikeusalan koulutushankkeille on saatavissa oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosaston, kilpailun pääosaston, muuttoliike- ja sisäasioiden pääosaston ja Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) verkkosivuilla.

Uutta strategiaa täydentää komission perustama eurooppalainen koulutusfoorumi. Se on hakutyökalu, jonka avulla oikeusalan ammattilaiset voivat löytää EU:ssa järjestettäviä EU:n oikeutta koskevia kursseja ja koulutusaineistoa. Oikeusalan ammattilaiset voivat sen avulla hakea EU:n oikeutta koskevia kursseja ja pysyä ajan tasalla koulutuksesta, jota järjestetään eri kielillä. Eurooppalaisen koulutusfoorumin ensimmäinen testivaihe käynnistetään vuonna 2021. Siihen osallistuu neljä tunnustettua EU:n tason oikeusalan koulutuksen tarjoajaa: Euroopan juridinen koulutusverkosto (EJTN), Eurooppaoikeuden akatemia (ERA), Julkisen hallinnon Eurooppa-instituutti (EIPA) ja yliopistollinen Eurooppa-instituutti (EUI). Komissio osallistuu foorumin toimintaan tarjoamalla ajantasaistettuja ja käyttövalmiita koulutusmateriaaleja ja käsikirjoja, joiden laatimiseen EU on antanut taloudellista tukea.

Nykytilanteen arviointi

Komissio julkaisee vuosittain englanninkielisen kertomuksen oikeusalan ammattilaisten osallistumisesta EU:n oikeutta koskevaan koulutukseen Euroopan unionissa:

Vuodesta 2013 alkaen komissio on myöntänyt rahoitusta AIAKOS-ohjelmalle, jossa järjestetään uusille tuomareille ja syyttäjille kaksi viikkoa kestäviä vaihtojaksoja Euroopan juridisen koulutusverkoston (EJTN) puitteissa. Samalla komissio on toteuttanut täydentäviä toimenpiteitä kehittämällä Euroopan oikeusportaalin tukitehtävää ja laatimalla käytännön ohjeita muun muassa koulutus- ja arviointimenetelmistä.

Vuosina 2013 ja 2014 komissio toteutti Euroopan parlamentin ehdotuksesta eurooppalaista oikeusalan koulutusta koskevan pilottihankkeen. Sen tarkoituksena oli löytää oikeusalan ammattilaisille suunnattuun EU:n oikeutta koskevaan koulutukseen liittyviä parhaita käytänteitä. Tulokset on julkaistu täällä:

 • Tutkimus parhaista käytänteistä tuomarien ja syyttäjien koulutuksessa. Toteutus: Euroopan juridinen koulutusverkosto (EJTN).
  Koko tutkimus on saatavana englanniksi  PDF (1619 Kb) en. Tiivistelmä on saatavana englanniksi  PDF (593 Kb) en ja ranskaksi  PDF (589 Kb) fr.
  Parhaita koulutuskäytänteitä koskevat tietosivut löytyvät portaalin hyviä käytänteitä koskevasta osiosta. Niiden avulla kaikkien oikeusalan ammattikuntien kouluttajat ja koulutuksen järjestäjät voivat kehittää muun muassa koulutustarpeiden kartoittamiseen, koulutusmenetelmiin ja arviointiin liittyviä käytänteitään.
 • Tutkimus tuomioistuinten henkilöstölle suunnatusta EU:n lainsäädäntöä koskevasta koulutuksesta ja koulutuksen järjestäjien yhteistyön edistämisestä EU:n tasolla. Toteutus: yhteenliittymä, jonka muodostavat Julkisen hallinnon Eurooppa-instituutin (EIPA) tuomarien ja oikeusalan ammattien eurooppalainen keskus, Justice Coopération Internationale (JCI, Ranska), oikeusalan tutkimuslaitos Centro de Estudios Juridicos (Espanja), tuomarien ja syyttäjien valtakunnallinen oppilaitos Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury (Puola) ja Saksin osavaltion oikeus- ja Eurooppa-asioiden ministeriö Staatsministerium der Justiz und für Europa (Saksa).
  Koko tutkimus on saatavana englanniksi  PDF (1379 Kb) en. Tiivistelmä on saatavana englanniksi  PDF (909 Kb) en ja ranskaksi  PDF (893 Kb) fr. Tutkimuksen yhteydessä annetut suositukset tuomioistuinten henkilöstön koulutuksen parantamiseksi ovat niin ikään saatavana englanniksi  PDF (938 Kb) en ja ranskaksi  PDF (950 Kb) fr.
  Tiivistelmä EU:n tuomioistuinten henkilöstön päätehtävistä on koottu tähän taulukkoon  PDF (383 Kb) en. Yksityiskohtainen kuvaus tuomioistuinten henkilöstön tehtävistä eri jäsenvaltioissa julkaistaan lähiaikoina tässä portaalissa jäsenvaltioiden omilla sivuilla.
  Kuvaus tuomioistuinten henkilöstön koulutusjärjestelmistä eri jäsenvaltioissa julkaistaan portaalin osiossa Oikeusalan ammattilaisten koulutus kansallisella tasolla.

Taustaa

Vuonna 2006 komissio esitti Euroopan parlamentille ja neuvostolle tiedonannon oikeusalan koulutuksesta Euroopan unionissa.

Vuonna 2008 neuvosto ja neuvostossa kokoontuneet jäsenvaltioiden hallitusten edustajat hyväksyivät päätöslauselman tuomareiden, syyttäjien ja oikeuslaitoksen henkilöstön koulutuksesta Euroopan unionissa.

Vuonna 2009 Euroopan parlamentti julkaisi selvityksen oikeusalan koulutuksen vahvistamisesta EU:ssa  PDF (553 Kb) fr (ranskaksi).

Joulukuussa 2009 voimaan tullut Lissabonin sopimus sisältää oikeusperustan eurooppalaista oikeusalan koulutusta koskevien toimien kehittämiseksi. Tuomareiden ja oikeuslaitoksen henkilöstön koulutuksen tukeminen mainitaan 81 ja 82 artiklassa yhtenä välttämättömistä toimenpiteistä yhteistyön vahvistamiseksi siviili- ja kauppaoikeuden sekä rikosoikeuden alalla.

Neuvosto hyväksyi joulukuussa 2009 Tukholman ohjelman, jossa käsitellään perusteellisesti oikeusalan ammattilaisten koulutusta EU-asioissa.

Myös komissio nimesi eurooppalaisen oikeusalan koulutuksen painopistealueeksi Tukholman ohjelman toimintasuunnitelmassa ja katsauksessa EU:n kansalaisuuteen vuonna 2010. Lisäksi Euroopan parlamentti on johdonmukaisesti korostanut, että asianmukainen oikeusalan koulutus parantaa osaltaan merkittävästi sisämarkkinoiden toimintaa ja auttaa kansalaisia käyttämään oikeuksiaan.

Vuoden 2010 lopussa komissio käynnisti sidosryhmille tarkoitetun kuulemisen, johon osallistuivat muun muassa jäsenvaltiot, EU:n oikeusalan foorumin (Justice Forum) jäsenet sekä EU-tason koulutusverkostot ja -rakenteet ja niiden jäsenet. Tiivistelmä kuulemisen tuloksista on saatavana täällä  PDF (192 Kb) en.

Komissio hyväksyi 13. syyskuuta 2011 tiedonannon Parannetaan luottamusta oikeuden saatavuuteen EU:ssa: Eurooppalaisen oikeusalan koulutuksen uusi ulottuvuus.

Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto antoi 27. ja 28. lokakuuta 2011 pidetyssä kokouksessaan eurooppalaista oikeusalan koulutusta koskevat päätelmät (saatavana englanniksi). Niissä se kehotti toimittamaan komissiolle vuosittain tiedot tarjolla olevasta EU:n oikeutta koskevasta koulutuksesta ja siihen osallistuneiden oikeusalan ammattilaisten lukumäärästä. Lisäksi se pyysi komissiota harkitsemaan eurooppalaisen oikeusalan koulutusta käsittelevän vuosikertomuksen laatimista.

Euroopan parlamentti ehdotti vuonna 2012 eurooppalaista oikeusalan koulutusta koskevaa pilottihanketta, jonka tarkoituksena olisi

 • yksilöidä parhaita käytänteitä tuomarien, syyttäjien ja muiden oikeusalan ammattilaisten perehdyttämiseksi kansallisiin oikeusjärjestelmiin ja -perinteisiin sekä unionin oikeuteen
 • määritellä tehokkaimmat keinot antaa EU:n oikeutta ja kansallisia oikeusjärjestelmiä koskevaa koulutusta tuomareille, syyttäjille ja muille oikeusalan ammattilaisille paikallistasolla sekä edistää vuoropuhelua ja koordinointia EU:n tuomarien ja syyttäjien välillä
 • kannustaa eurooppalaisen oikeusalan koulutuksen järjestäjiä jakamaan ideoita parhaista käytänteistä ja levittämään niitä kaikkialla EU:ssa
 • parantaa yhteistyötä EJTN:n ja kansallisten oikeusalan koulutuslaitosten välillä. Toimintaan osallistuisivat koulutuksen tarjoajat, kuten Eurooppaoikeuden akatemia ERA, ja Euroopan tason ammattijärjestöt, kuten Euroopan tuomarineuvostojen verkosto, Euroopan unionin korkeimpien oikeuksien presidenttien verkosto, Euroopan unionin korkeimpien hallinto-oikeuksien yhdistys ja Euroopan korkeimpien oikeuksien syyttäjien verkosto.

Komission varapuheenjohtaja Viviane Reding piti marraskuussa 2013 Euroopan parlamentin järjestämässä työpajassa puheen oikeusalan koulutuksen merkityksestä: Legal training: an essential tool for European judicial excellence.

Euroopan juridinen koulutusverkosto (EJTN) hyväksyi kesäkuussa 2016 yhdeksän oikeusalan koulutusta koskevaa periaatetta. Niiden avulla oikeuslaitoksen henkilöstö voi täyttää koulutustarpeensa ja koulutuksen järjestäjät voivat suunnitella ja toteuttaa tuomareille ja syyttäjille tarkoitettua koulutusta. Periaatteissa käsitellään muun muassa oikeutta osallistua oikeusalan koulutukseen työaikana, vastuuta tarvittavien resurssien järjestämisestä, pakollista perehdyttämiskoulutusta uran alussa, modernien koulutusmenetelmien käyttöä sekä tekniikan ja oikeusalan ulkopuolisten aiheiden huomioimista koulutussisällöissä. Periaatteet ja niitä koskeva taustaselvitys ovat saatavana englanniksi ja ranskaksi.

Vuonna 2019 komissio hyväksyi vuosia 2011–2020 koskevan eurooppalaisen oikeusalan koulutusstrategian arvioinnin. Kyseinen arviointi, oikeusasioiden pääosaston vuoden 2019 vuosikertomus sekä tilastot ja luvut oikeusalan ammattilaisten osallistumisesta EU:n oikeutta koskevaan koulutukseen osoittavat, että tavoitteet saavutettiin kokonaisuudessaan tehokkaasti. Arvioinnista käyvät ilmi seuraavat seikat:

 • Vuoden 2011 tiedonannon päätavoite eli se, että puolet (800 000) kaikista EU:n oikeusalan ammattilaisista osallistuisi EU:n oikeusalan koulutukseen vuosina 2011–2020, saavutettiin jo vuonna 2017, kaksi vuotta suunniteltua aiemmin.
 • Vuosien mittaan lähes kaikissa oikeusalan ammattilaisten kohderyhmissä saavutettiin vuosittainen tavoite, eli koulutusta tarjottiin viidelle prosentille kunkin alan ammattilaisista.
 • Kyseisellä strategialla on onnistuttu lisäämään koulutuksen määrää. Lisäksi se on edistänyt uusia toimintatyyppejä, kuten vaihto-ohjelmia.
 • Tavoite 1 200 oikeusalan ammattilaisen vaihdosta vuodessa ylittyi, ja koulutustoiminnan määrä kasvoi jatkuvasti.
 • AIAKOS-ohjelman onnistuminen on merkittävä edistysaskel kohti tavoitetta, jonka mukaan kaikkien uusien tuomareiden ja syyttäjien olisi osallistuttava kansallisten oikeusalan koulutuslaitosten järjestämään vaihtoon.
 • Strategia johti siihen, että oikeusalan ammattilaisten koulutukseen EU:n ohjelmista osoitetut varat lähes kaksinkertaistuivat.
 • Kyseinen strategia on myös parantanut Euroopan juridisen koulutusverkoston (EJTN) kaltaisten verkostojen valmiuksia sekä vahvistanut EU:n tason verkostoja ja koulutuksentarjoajia, kuten Eurooppaoikeuden akatemiaa (ERA) ja Julkisen hallinnon Eurooppa-instituuttia (EIPA-Luxemburg).

Muita tutkimuksia

Oikeusalan koulutuksen vahvistaminen Euroopan unionissa  PDF (1694 Kb) fr, 2009 (ranskaksi)

Oikeusalan koulutus EU:n jäsenvaltioissa, 2011 (englanniksi)

Euroopan parlamentin työpaja oikeusalan ammattilaisten koulutuksesta: ”The training of legal practitioners: teaching EU law and judgecraft”: Session I – Learning and Accessing EU Law: Some Best Practices ja Session II – Improving Mutual Trust, 2013 (englanniksi)

Päivitetty viimeksi: 19/02/2024

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.