Tämän sivun alkukielistä versiota englanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

EU:n oikeusalan koulutuspolitiikka

Eurooppalainen oikeusalan koulutus on tärkeää kaikille oikeusalan toimijoille, erityisesti tuomareille ja syyttäjille, jotta he voivat pätevästi vastata EU:n lainsäädännön täytäntöönpanosta. Luottamus ja ymmärrys oikeusalan toimijoiden välillä takaa, että yksilöiden ja yritysten oikeudet toteutuvat selkeästi ja yhdenmukaisesti.

Näytä enemmänNäytä vähemmän

Eurooppalainen oikeusalan koulutus on erittäin tärkeää kaikille oikeusalan ammattilaisille, kuten tuomioistuinten henkilöstölle, lakimiehille, haaste- ja ulosottomiehille, notaareille ja sovittelijoille, ja erityisesti tuomareille ja syyttäjille.

Yhteistyö Euroopan oikeusalan koulutuksen vahvistamiseksi

Lissabonin sopimuksen myötä EU sai uusia toimivaltuuksia, mikä mahdollisti Tukholman ohjelmassa määriteltyjen oikeusalan koulutuksen painopisteiden toteuttamisen. Euroopan komissio hyväksyi syyskuussa 2011 tiedonannon Parannetaan luottamusta oikeuden saatavuuteen EU:ssa: eurooppalaisen oikeusalan koulutuksen uusi ulottuvuus. Tiedonannon tavoitteena on laajentaa eurooppalaisen oikeusalan koulutuksen tarjontaa ja mahdollistaa siten yhä useampien oikeusalan ammattilaisten pääsy unionin oikeutta koskevaan laadukkaaseen koulutukseen.

EU:n tason koulutusta on syytä tehostaa ja laajentaa, koska erään kyselyn perusteella kolme neljästä tuomarista ja syyttäjästä katsoo, että sellaisten oikeustapausten määrä, joiden käsittelemisessä tarvitaan EU-lainsäädäntöä, on kasvanut jatkuvasti. Lähes puolet kyselyyn vastanneista tuomareista ja syyttäjistä käsittelee EU-lainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä vähintään kerran kolmessa kuukaudessa. Siksi 65 prosenttia tuomareista ja syyttäjistä pitää EU-lainsäädännön tuntemusta ja täytäntöönpanoa olennaisena työnsä kannalta (vuonna 2011 tehty Euroopan parlamentin kyselytutkimus ”Judicial training in the EU Member States”, jossa kartoitettiin EU:n jäsenvaltioissa toimivien tuomareiden, syyttäjien ja tuomioistuinten kirjaamohenkilöstön kokemuksia oikeusalan koulutuksesta).

Euroopan komission tavoitteena on tarjota 700 000:lle oikeusalan ammattilaiselle (eli puolelle alan edustajista EU:ssa) mahdollisuus osallistua eurooppalaiseen oikeusalan koulutukseen vuoteen 2020 mennessä. Tätä varten hyödynnetään kaikkia paikallisella, kansallisella ja EU:n tasolla käytettävissä olevia resursseja Tukholman ohjelman tavoitteiden mukaisesti.

Kaikki sidosryhmät ovat yhteisesti vastuussa tavoitteen toteuttamisesta. Jäsenvaltioiden, tuomarineuvostojen, kansallisten ja EU:n tason oikeusalan oppilaitosten sekä alan ammattilaisten on sitouduttava sisällyttämään EU:n lainsäädäntö ja sen täytäntöönpano kansallis- ja paikallistasolla annettavaan koulutukseen sekä lisäämään alan koulutustapahtumien ja niiden osallistujien määrää.

Toimien toteuttaminen

Komissio kehottaa jäsenvaltioita ja ammattikuntaa huolehtimaan siitä, että oikeusalan ammattilaiset saavat urallaan unionin säännöstöä ja oikeusvälineitä koskevaa koulutusta ainakin viikon ajan.

Komissio sitoutuu lisäämään rahoitusta eurooppalaista oikeusalan koulutusta varten, niin että voidaan tukea laadukkaita koulutushankkeita, joilla on entistä suurempi EU:n laajuinen vaikutus oikeusalan ammattilaisten koulutuksessa. Koulutuksessa voidaan hyödyntää myös verkko-opiskelua. Vuosia 2014–2020 koskevan uuden monivuotisen rahoituskehyksen mukaan eurooppalainen oikeusalan koulutus on ensisijainen painopistealue, jonka avulla on tarkoitus tukea vuosittain yli 20 000 oikeusalan ammattilaisen koulutusta vuoteen 2020 mennessä.

Tarkempia tietoja EU:n rahoitustuesta eurooppalaisille oikeusalan koulutushankkeille on saatavissa oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosaston, kilpailun pääosaston, muuttoliike- ja sisäasioiden pääosaston ja Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) verkkosivuilla.

Vuodesta 2013 alkaen komissio on myöntänyt rahoitusta AIAKOS-ohjelmalle, jonka avulla järjestetään uusille tuomareille ja syyttäjille kaksi viikkoa kestäviä vaihtojaksoja Euroopan juridisen koulutusverkoston (EJTN) puitteissa. Samalla komissio toteuttaa täydentäviä toimenpiteitä kehittämällä Euroopan oikeusportaalin tukitehtävää ja laatimalla käytännön ohjeita muun muassa koulutus- ja arviointimenetelmistä.

Komissio myös kannustaa julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia kehittämään innovatiivisia koulutusratkaisuja koulutustapahtumien ja niiden osallistujamäärien lisäämiseksi.

Komissiossa on laadittu eräiden EU:n säädösten soveltamista koskevia koulutusmoduuleja. Kouluttajat voivat käyttää niitä erikoiskursseilla maksutta, ja niitä voidaan mukauttaa kansallisten olojen ja kohderyhmän tarpeiden mukaan. Moduulit ovat saatavilla portaalin osiossa Oppimateriaalit.

Nykytilanteen arviointi

Komissio julkaisee vuosittain englanninkielisen kertomuksen oikeusalan ammattilaisten osallistumisesta eurooppalaiseen oikeusalan koulutukseen Euroopan unionissa:

Vuosina 2013–2014 komissio toteutti Euroopan parlamentin ehdotuksesta eurooppalaista oikeusalan koulutusta koskevan pilottihankkeen, jonka tarkoituksena oli löytää oikeusalan ammattilaisille suunnattuun EU:n lainsäädäntöä koskevaan koulutukseen liittyviä parhaita käytänteitä. Tulokset on julkaistu täällä:

 • Tutkimus parhaista käytänteistä tuomarien ja syyttäjien koulutuksessa. Toteutus: Euroopan juridinen koulutusverkosto (EJTN).
  Koko tutkimus on saatavana englanniksi PDF (1619 Kb) en. Tiivistelmä on saatavana englanniksi PDF (593 Kb) en ja ranskaksi PDF (589 Kb) fr.
  Parhaita koulutuskäytänteitä koskevat tietosivut ovat saatavilla portaalin hyviä käytänteitä koskevassa osiossa. Niiden avulla kaikkien oikeusalan ammattikuntien kouluttajat ja koulutuksen järjestäjät voivat kehittää mm. koulutustarpeiden arviointiin, koulutusmenetelmiin ja arviointiin liittyviä käytänteitään.
 • Tutkimus tuomioistuinten henkilöstölle suunnatusta EU:n lainsäädäntöä koskevasta koulutuksesta ja koulutuksen järjestäjien yhteistyön edistämisestä EU:n tasolla. Toteutus: yhteenliittymä, jonka muodostavat julkisen hallinnon Eurooppa-instituutin (EIPA) tuomarien ja oikeusalan ammattien eurooppalainen keskus, Justice Coopération Internationale (JCI, Ranska), oikeusalan tutkimuslaitos Centro de Estudios Juridicos (Espanja), tuomarien ja syyttäjien valtakunnallinen oppilaitos Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury (Puola) ja Saksin osavaltion oikeus- ja Eurooppa-asioiden ministeriö Staatsministerium der Justiz und für Europa (Saksa).
  Koko tutkimus on saatavana englanniksi PDF (1379 Kb) en. Tiivistelmä on saatavana englanniksi PDF (909 Kb) en ja ranskaksi PDF (893 Kb) fr. Tutkimuksen yhteydessä annetut suositukset tuomioistuinten henkilöstön koulutuksen parantamiseksi ovat niin ikään saatavana englanniksi PDF (938 Kb) en ja ranskaksi PDF (950 Kb) fr.
  Tiivistelmä EU:n tuomioistuinten henkilöstön päätehtävistä on koottu tähän taulukkoon PDF (383 Kb) en. Yksityiskohtainen kuvaus tuomioistuinten henkilöstön tehtävistä eri jäsenvaltioissa julkaistaan lähiaikoina tässä portaalissa jäsenvaltioiden omilla sivuilla.
  Kuvaus tuomioistuinten henkilöstön koulutusjärjestelmistä eri jäsenvaltioissa julkaistaan portaalin osiossa Oikeusalan ammattilaisten koulutus EU-maissa.

Taustaa

Vuonna 2006 komissio esitti Euroopan parlamentille ja neuvostolle tiedonannon oikeusalan koulutuksesta Euroopan unionissa.

Vuonna 2008 neuvosto ja neuvostossa kokoontuneet jäsenvaltioiden hallitusten edustajat hyväksyivät päätöslauselman tuomareiden, syyttäjien ja oikeuslaitoksen henkilöstön koulutuksesta Euroopan unionissa.

Vuonna 2009 Euroopan parlamentti julkaisi selvityksen oikeusalan koulutuksen vahvistamisesta EU:ssa PDF (553 Kb) fr (ranskaksi).

Joulukuussa 2009 voimaan tullut Lissabonin sopimus sisältää oikeusperustan eurooppalaista oikeusalan koulutusta koskevien toimien kehittämiseksi. Tuomareiden ja oikeuslaitoksen henkilöstön koulutuksen tukeminen mainitaan 81 ja 82 artiklassa yhtenä välttämättömistä toimenpiteistä yhteistyön vahvistamiseksi siviili- ja kauppaoikeuden sekä rikosoikeuden alalla.

Neuvosto hyväksyi joulukuussa 2009 Tukholman ohjelman, jossa käsitellään perusteellisesti oikeusalan ammattilaisten koulutusta EU-asioissa.

Komissio nimesi eurooppalaisen oikeusalan koulutuksen painopistealueeksi myös Tukholman ohjelman toimintasuunnitelmassa ja katsauksessa EU:n kansalaisuuteen vuonna 2010. Myös Euroopan parlamentti on johdonmukaisesti korostanut, että asianmukainen oikeusalan koulutus parantaa osaltaan merkittävästi sisämarkkinoiden toimintaa ja auttaa kansalaisia käyttämään oikeuksiaan.

Vuoden 2010 lopussa komissio käynnisti sidosryhmille tarkoitetun kuulemisen, johon osallistuivat mm. jäsenvaltiot, EU:n oikeusalan foorumin (Justice Forum) jäsenet sekä EU-tason koulutusverkostot ja -rakenteet ja niiden jäsenet. Tiivistelmä kuulemisen tuloksista on saatavana täällä PDF (192 Kb) en.

Komissio hyväksyi 13. syyskuuta 2011 tiedonannon Parannetaan luottamusta oikeuden saatavuuteen EU:ssa: Eurooppalaisen oikeusalan koulutuksen uusi ulottuvuus.

Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto antoi 27. ja 28. lokakuuta 2011 pidetyssä kokouksessaan eurooppalaista oikeusalan koulutusta koskevat päätelmät (saatavana englanniksi), joissa se kehotti toimittamaan komissiolle vuosittain tiedot saatavana olevasta EU:n lainsäädäntöä koskevasta koulutuksesta ja siihen osallistuneiden oikeusalan ammattilaisten lukumäärästä ja pyysi komissiota harkitsemaan eurooppalaisen oikeusalan koulutusta käsittelevän vuosikertomuksen laatimista.

Euroopan parlamentti ehdotti vuonna 2012 eurooppalaista oikeusalan koulutusta koskevaa pilottihanketta, jonka tarkoituksena olisi

 • yksilöidä parhaita käytänteitä tuomarien, syyttäjien ja muiden oikeusalan ammattilaisten perehdyttämiseksi kansallisiin oikeusjärjestelmiin ja -perinteisiin sekä unionin oikeuteen,
 • määritellä tehokkaimmat keinot antaa EU:n lainsäädäntöä ja kansallisia oikeusjärjestelmiä koskevaa koulutusta tuomareille, syyttäjille ja muille oikeusalan ammattilaisille paikallistasolla ja edistää vuoropuhelua ja koordinointia EU:n tuomarien ja syyttäjien välillä,
 • kannustaa eurooppalaisen oikeusalan koulutuksen järjestäjiä jakamaan ideoita parhaista käytänteistä ja levittämään niitä kaikkialla EU:ssa, ja
 • parantaa yhteistyötä EJTN:n ja kansallisten oikeusalan koulutuslaitosten välillä. Toimintaan osallistuisivat koulutuksen tarjoajat, kuten eurooppaoikeuden akatemia ERA, ja Euroopan tason ammattijärjestöt kuten Euroopan tuomarineuvostojen verkosto, Euroopan unionin korkeimpien oikeuksien presidenttien verkosto, Euroopan unionin korkeimpien hallinto-oikeuksien yhdistys ja Euroopan korkeimpien oikeuksien syyttäjien verkosto.

Komission varapuheenjohtaja Viviane Reding piti marraskuussa 2013 Euroopan parlamentin järjestämässä työpajassa puheen oikeusalan koulutuksen merkityksestä: Legal training: an essential tool for European judicial excellence.

Euroopan juridinen koulutusverkosto (EJTN) hyväksyi kesäkuussa 2016 yhdeksän oikeusalan koulutusta koskevaa periaatetta, joiden avulla oikeuslaitoksen henkilöstö voi hallinnoida koulutustarpeitaan ja koulutuksen järjestäjät suunnitella ja toteuttaa tuomareille ja syyttäjille tarkoitettua koulutusta. Periaatteissa käsitellään muun muassa oikeutta osallistua oikeusalan koulutukseen työaikana, vastuuta tarvittavien resurssien järjestämisestä, pakollista perehdyttämiskoulutusta uran alussa, modernien koulutusmenetelmien käyttöä sekä tekniikan ja oikeusalan ulkopuolisten aiheiden huomioimista koulutussisällöissä. Periaatteet ja niitä koskeva taustaselvitys on saatavana englanniksi ja ranskaksi.

Muita tutkimuksia

Oikeusalan koulutuksen vahvistaminen Euroopan unionissa PDF (1694 Kb) fr, 2009, ranskaksi

Oikeusalan koulutus EU:n jäsenvaltioissa 2011, englanniksi

Euroopan parlamentin työpaja ”The training of legal practitioners: teaching EU law and judgecraft” Session I – Learning and Accessing EU Law: Some Best Practices and Session II – Improving Mutual Trust (englanniksi), 2013

Päivitetty viimeksi: 01/02/2020

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.