Izvorna jezična inačica ove stranice engleski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Politika europske pravosudne izobrazbe

Europska pravosudna izobrazba važna je za sve pravnosudne djelatnike, a prednost se daje sucima i tužiteljima kako bi stekli potrebne kompetencije za provedbu europskog zakonodavnog okvira. Povjerenje i razumijevanje među pravosudnim djelatnicima osiguravaju da se prava pojedinaca i poduzeća štite na jasan i dosljedan način.

Prikaži višePrikaži manje

Europska pravosudna izobrazba od ključne je važnosti za sve pravosudne djelatnike, kao što su sudsko osoblje, odvjetnici, pravnici, sudski izvršitelji, javni bilježnici i izmiritelji, a posebice suci i tužitelji.

Zajedničkim radom do bolje europske pravosudne izobrazbe

U kontekstu novih nadležnosti dodijeljenih Europskoj uniji Ugovorom iz Lisabona te kako bi se ostvarili prioriteti iz Stockholmskog programa u području europske pravosudne izobrazbe, Europska komisija objavila je Komunikaciju „Izgradnja povjerenja u pravosuđe diljem EU-a: nova dimenzija europske pravosudne izobrazbe” u rujnu 2011. Cilj je tom Komunikacijom dati novu dimenziju europskoj pravosudnoj izobrazbi te omogućiti još većem broju pravosudnih djelatnika pristup kvalitetnoj izobrazbi iz prava Europske unije.

Tri četvrtine ispitanih sudaca i tužitelja smatrali su da se tijekom godina povećao broj predmeta koji se tiču prava EU-a. Pokazalo se stoga potrebnim poboljšati i proširiti izobrazbu dostupnu na razini EU-a. Gotovo polovina ispitanih sudaca i tužitelja susreće se pitanjima prava EU-a barem jednom svaka tri mjeseca. Prema tome, 65 % sudaca i tužitelja smatra upoznatost s pravom EU-a i njegovom provedbom važnim za obavljanje svoje funkcije (rezultati ankete pojedinih sudaca, tužitelja i sudskog osoblja u državama članicama EU-a o njihovu iskustvu u pravosudnoj izobrazbi: studija Europskog parlamenta „ Pravosudna izobrazba u državama članicama EU-a”, 2011.).

Komisija je postavila cilj da do 2020. omogući sudjelovanje 700 000 pravosudnih djelatnika, polovine pravosudnih djelatnika u Europskoj uniji, u aktivnostima europske pravosudne izobrazbe služeći se dostupnim resursima na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini u skladu s ciljevima Stockholmskog programa.

Postizanje tog cilja zajednička je odgovornost svih dionika. Države članice, sudbena vijeća, nacionalna i europska tijela za pravosudnu izobrazbu te pravni stručnjaci na nacionalnoj i europskoj razini moraju se potruditi integrirati pravo EU-a i njegovu provedbu u nacionalne i lokalne programe izobrazbe te povećati broj aktivnosti izobrazbe u području prava EU-a kao i broj sudionika u takvim programima.

Poduzimanje mjera

Komisija poziva države članice i pravne stručnjake da osiguraju da pravosudni djelatnici tijekom svoje karijere sudjeluju u barem jednom programu izobrazbe u trajanju od tjedan dana o pravnoj stečevini i pravnim instrumentima EU-a.

Komisija se zalaže za povećanje financijskih sredstava za europsku pravosudnu izobrazbu radi podupiranja visokokvalitetnih projekata s većim europskim utjecajem. Svrha će projekata biti izobrazba pravosudnih djelatnika u području prava EU-a, uključujući razvojem e-učenja. U okviru novog višegodišnjeg financijskog okvira 2014. – 2020. europska je pravosudna izobrazba postala prioritet, a cilj je podržati izobrazbu više od 20 000 pravosudnih djelatnika godišnje do 2020.

Informacije o financijskoj potpori EU-a za projekte europske pravosudne izobrazbe mogu se pronaći na web-mjestima Glavne uprave za pravosuđe i potrošače, Glavne uprave za tržišno natjecanje, Glavne uprave za migracije i unutarnje poslove i Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF).

Od 2013. Komisija podupire AIAKOS, dvotjedni program razmjene za nove suce i tužitelje kojim upravlja Europska mreža za pravosudnu izobrazbu (EJTN). Razvit će i dodatne mjere, promicanjem potporne uloge europskog portala e-pravosuđe te izradom praktičnih smjernica, npr. o metodologijama izobrazbe i postupcima ocjenjivanja.

Komisija potiče i javno-privatna partnerstva kao sredstvo razvoja inovativnih rješenja za izobrazbu. Javno-privatna partnerstva mogu posebice pridonijeti unapređenju europske pravosudne izobrazbe povećanjem broja dostupnih aktivnosti te broja sudionika.

Komisija je razvila module izobrazbe o provedbi posebnih europskih zakonodavnih instrumenata. Dostupni su besplatno, a predavači koji vode specijalizirane tečajeve mogu ih prilagoditi nacionalnim kontekstima i raznim ciljnim skupinama. Moguće ih je pronaći na portalu u odjeljku „materijali za izobrazbu”.

Procjena trenutačne situacije

Komisija objavljuje godišnje izvješće na engleskom jeziku o sudjelovanju pravosudnih djelatnika u programima izobrazbe o pravu EU-a u Europskoj uniji:

U razdoblju od 2013. do 2014. Komisija je provela pilot-projekt o europskoj pravosudnoj izobrazbi koji je predložio Europski parlament kako bi se utvrdila najbolja praksa u izobrazbi pravosudnih djelatnika o pravu EU-a. Rezultati su objavljeni u nastavku:

 • Studija o najboljim praksama u izobrazbi sudaca i tužitelja , dodijeljena Europskoj mreži za pravosudnu izobrazbu (EJTN):
  Izvješće je dostupno na engleskom PDF (1619 Kb) en. Sažetak je dostupan na engleskom PDF (593 Kb) en i francuskom PDF (589 Kb) fr.
  Informativni listići o dobrim praksama izobrazbe dostupni su na portalu u odjeljku „dobre prakse”. Zahvaljujući njima predavači i pružatelji usluga izobrazbe svih pravnih struka moći će lakše riješiti pitanja procjene potreba za izobrazbom te metodologije ili ocjenjivanja izobrazbe.
 • Studija o trenutačnom stanju izobrazbe sudskog osoblja o pravu EU-a i promicanju suradnje među pružateljima usluga izobrazbe sudskog osoblja na razini EU-a, dodijeljena konzorciju koji uključuje sljedeće članove: Europski centar EIPA-e za suce i odvjetnike, Justice Coopération Internationale (JCI, Francuska), Centro de Estudios Juridicos (Španjolska), Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury (Poljska) i Sächsisches Staatsministerium der Justiz und für Europa (Njemačka):
  Studija je dostupna na engleskom PDF (1379 Kb) en. Sažetak je dostupan na engleskom PDF (909 Kb) en i francuskom PDF (893 Kb) fr. Preporuke studije za poboljšanje izobrazbe sudskog osoblja također su dostupne na engleskom PDF (938 Kb) en i francuskom PDF (950 Kb) fr.
  Sažetak glavnih zadataka i uloga sudskog osoblja EU-a može se pronaći u ovoj tablici PDF (383 Kb) en. Detaljan opis zadataka sudskog osoblja u svakoj državi članici bit će uskoro objavljen na portalu na stranicama država članica.
  Opis sustava izobrazbe sudskog osoblja u državama članicama bit će objavljen na portalu u odjeljku „Izobrazba pravosudnih djelatnika na nacionalnoj razini”.

Kontekst

Godine 2006. Europska komisija predstavila je komunikaciju Europskom parlamentu i Vijeću o pravosudnoj izobrazbi u Europskoj uniji.

Godine 2008. donesena je Rezolucija Vijeća i predstavnika vlada država članica koji su se sastali unutar Vijeća o izobrazbi sudaca, tužitelja i sudskog osoblja u Europskoj uniji.

Godine 2009. Europski parlament objavio je studiju o jačanju pravosudne izobrazbe u Europskoj uniji PDF (553 Kb) fr na francuskom jeziku.

Stupanjem na snagu Ugovora iz Lisabona u prosincu 2009. osigurana je pravna osnova za aktivnosti povezane s europskom pravosudnom izobrazbom. U člancima 81. i 82. „potpora za osposobljavanje sudaca i sudskog osoblja” navedena je među mjerama potrebnima za jačanje pravosudne suradnje u građanskim, trgovačkim i kaznenim stvarima.

U prosincu 2009. Vijeće je donijelo Stockholmski program usmjeren na pitanje europske pravosudne izobrazbe za sve pravne stručnjake.

U akcijskom planu Stockholmskog programa i u izvješću o građanstvu EU-a za 2010. Komisija je proglasila europsku pravosudnu izobrazbu prioritetom. Europski parlament također je u više navrata isticao da odgovarajuća pravosudna izobrazba znatno pridonosi boljem funkcioniranju unutarnjeg tržišta te olakšava građanima ostvarivanje njihovih prava.

Krajem 2010. Komisija je pokrenula savjetovanje među dionicima, uključujući države članice, članove Foruma za pravosuđe te Europske mreže i strukture izobrazbe i njihove članove. Sažetak rezultata savjetovanja dostupan je ovdje PDF (192 Kb) en.

Dana 13. rujna 2011. Europska komisija donijela je Komunikaciju „Izgradnja povjerenja u pravosuđe diljem EU-a: nova dimenzija europske pravosudne izobrazbe”.

Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove u svojim je zaključcima od 27. i 28. listopada 2011. o europskoj pravosudnoj izobrazbi ( dostupnima na engleskom) potaknulo razmjenu informacija o dostupnoj izobrazbi o pravu EU-a i broju sudionika s Komisijom na godišnjoj osnovi te je zatražilo od Komisije da razmotri podnošenje godišnjeg izvješća o europskoj pravosudnoj izobrazbi.

Godine 2012. Europski parlament predložio je pilot-projekt o europskoj pravosudnoj izobrazbi usmjeren na:

 • utvrđivanje najboljih praksi u izobrazbi sudaca, tužitelja i pravosudnih stručnjaka o nacionalnim pravnim sustavima i tradicijama te o pravu Unije,
 • određivanje najučinkovitijih načina pružanja izobrazbe sucima, tužiteljima i pravosudnim stručnjacima na lokalnoj razini o pravu EU-a i o nacionalnim pravnim sustavima te promicanja dijaloga i suradnje između sudaca i tužitelja u EU-u,
 • poticanje pružatelja usluga pravosudne izobrazbe u EU-u na razmjenu ideja o najboljoj praksi i njihovo širenje diljem EU-a i
 • poboljšanje suradnje između EJTN-a i nacionalnih institucija za pravosudnu izobrazbu, u što će biti uključeni pružatelji usluga izobrazbe kao što je Europska pravna akademija te strukovne organizacije na europskoj razini kao što su Europska mreža sudbenih vijeća, Mreža predsjednika vrhovnih sudova, Udruženje državnih savjeta i visokih upravnih sudova i Mreža glavnih tužitelja vrhovnih sudova EU-a.

U studenome 2013. potpredsjednica Reding održala je govor na engleskom jeziku na radionici Europskog parlamenta na temu „ Pravna izobrazba: osnovno sredstvo za europsku pravosudnu izvrsnost”.

U lipnju 2016. Europska mreža za pravosudnu izobrazbu (EJTN) uvela je devet načela pravosudne izobrazbe koja sudstvo upotrebljava kao temelj za upravljanje svojim potrebama za izobrazbom, a pružatelji usluga izobrazbe kao okvir za planiranje i pružanje izobrazbe sucima i tužiteljima. Načela obuhvaćaju pitanja kao što su pravo na pravosudnu izobrazbu tijekom radnog vremena, odgovornost za pružanje potrebnih resursa, obvezna početna izobrazba na početku karijere, upotreba modernih metoda izobrazbe i uključivanje tehničkih pitanja i pitanja koja nisu pravne prirode u teme izobrazbe. Tekst načela i osnovne informacije dostupni su ovdje na engleskom i francuskom.

Povezane studije

Jačanje pravosudne suradnje u Europskoj uniji PDF (1694 Kb) fr, 2009., na francuskom

Pravosudna izobrazba u državama članicama EU-a, 2011., na engleskom

Radionica Europskog parlamenta na temu „izobrazba pravosudnih djelatnika: poučavanje o pravu EU-a i sudačkoj službi”: I. dio – Učenje o i pristup pravu EU-a: neki od najboljih primjera iz prakse i II. dio – Jačanje međusobnog povjerenja (na engleskom), 2013.

Posljednji put ažurirano: 01/02/2020

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.