ES tiesiskās apmācības politika

Tiesu sistēmas darbinieku apmācība par Savienības tiesībām ir būtisks rīks, ar ko nodrošina Savienības tiesību pareizu un iedarbīgu piemērošanu, pārrobežu tiesvedībās sekmē savstarpēju uzticēšanos starp tiesu iestāžu darbiniekiem un atbalsta ES vērtību un principu, piemēram, tiesiskuma īstenošanu. Tās mērķis ir dot iespēju visiem tiesu sistēmas darbiniekiem (tiesnešiem, prokuroriem, tiesu iestāžu darbiniekiem, advokātiem, notāriem, tiesu izpildītājiem, probācijas dienesta darbiniekiem, ieslodzījuma vietu darbiniekiem u.c.) aptvert Savienības tiesību lomu viņu ikdienas praksē, nodrošināt to pilnīgu īstenošanu un garantēt no Savienības tiesībām izrietošo tiesību un pienākumu ievērošanu valsts un pārrobežu tiesvedībā.

Rādīt vairākRādīt mazāk

Eiropas tiesiskā apmācība ir būtiska visiem praktizējošiem juristiem, piemēram, tiesu darbiniekiem, advokātiem, tiesu izpildītājiem, notāriem un mediatoriem, bet īpaši tiesnešiem un prokuroriem.

Ar Lisabonas līgumu Eiropas Savienībai (ES) tika piešķirtas pilnvaras veicināt tiesu iestāžu sadarbību civillietās un krimināllietās, nodrošinot “tiesnešu un tiesu iestāžu darbinieku mācības”. Kopš tā laika tiesiskā apmācība par Savienības tiesībām ir palīdzējusi uzlabot šo tiesību aktu pareizu un vienotu piemērošanu un veidot savstarpēju uzticēšanos pārrobežu tiesvedībā, tādējādi palīdzot veidot ES tiesiskuma telpu.

Eiropas Komisija 2011. gadā publicēja paziņojumu “Uzticēšanās veidošana tiesiskumam ES mērogā: Eiropas tiesiskās apmācības jauna dimensija ”, kas beidzās 2020. gadā. Šā paziņojuma mērķis bija piešķirt jaunu dimensiju Eiropas tiesiskajai apmācībai un līdz 2020. gadam apmācīt pusi (800 000) no visiem tiesu sistēmas darbiniekiem ES. Pateicoties Komisijas, dalībvalstu, valstu un ES apmācības pakalpojumu sniedzēju, kā arī atsevišķu tiesu sistēmas darbinieku stingrai kopīgai apņēmībai šis mērķis tika sasniegts jau 2017. gadā, proti, divus gadus pirms termiņa.

2019. gadā Komisija pieņēma Eiropas 2011.–2020. gada tiesiskās apmācības stratēģijas novērtējumu. Tajā konstatēts, ka stratēģija palīdzēja palielināt apmācības pasākumu skaitu, kā arī sekmēja tādu jauna veida pasākumu īstenošanu kā, piemēram, apmaiņas programmas. Tā palīdzēja uzlabot vairāku tiesu sistēmas darbinieku kategoriju, jo īpaši tiesnešu un prokuroru, apmācību par Savienības tiesībām. Tā arī uzlaboja tādu tīklu veiktspēju kā, piemēram, Eiropas Tiesiskās apmācības tīkls (EJTN), un pastiprinājusi ES līmeņa tīklu un apmācības pakalpojumu sniedzēju darbību.

2020. gada statistikas ziņojums par Eiropas tiesisko apmācību liecina, ka 2019. gadā apmācītu tiesu sistēmas darbinieku skaits joprojām bija ievērojami augsts – vairāk nekā 182 000 tiesu sistēmas darbinieku, kas piedalījās mācībās par Savienības tiesībām. Tomēr attiecībā uz dalību apmācībā saglabājas atšķirības starp dalībvalstīm un dažādajām tiesu sistēmas profesijām.

Pamatojoties uz gūto pieredzi un jaunākajām norisēm kopš Eiropas Tiesiskās apmācības stratēģijas 2011.–2020. gadam pieņemšanas, Eiropas Komisija ir sākusi visaptverošu tiesiskās apmācības pasākumu kopuma īstenošanu, kura mērķis ir vēl vairāk atbalstīt tiesu sistēmas un tiesu sistēmas darbiniekus, sagatavojot tos 21. gadsimta izaicinājumiem un Savienības tiesību nepārtrauktajai attīstībai:

Jaunajā stratēģijā, kas ir apmācības pasākumu kopuma kodols, ir izvirzīti jauni vērienīgi apmācības mērķi un jaunas prioritātes.

 • Jaunajā stratēģijā ir noteikti jauni darbības mērķi, kas pielāgoti dažādu tiesu sistēmas profesiju vajadzībām.
 • Tā koncentrējas uz plašāku mērķauditoriju un jaunu ģeogrāfisko tvērumu, lai pievērstos jaunajiem izaicinājumiem atbilstoši tiesu sistēmas darbinieku vajadzībām.
 • Tiesiskajai apmācībai būtu vēl vairāk jāveicina vienota tiesiskuma kultūra, jānodrošina pamattiesību ievērošana, jāpaplašina tiesu sistēmu digitālā pārkārtošanās, jāaptver ne tikai juridiskā izglītība un jāatbalsta arī profesionālo prasmju pilnveidošana, vienlaikus nodrošinot, ka jaunajos apmācības piedāvājumos tiek ņemtas vērā jaunās mācību vajadzības.
 • Prioritāte ir tiesnešu un prokuroru apmācība, bet tas attiecas uz visiem tiesu sistēmas darbiniekiem: tiesu iestāžu darbiniekiem, advokātiem, notāriem, tiesu izpildītājiem, mediatoriem, juridiskajiem tulkiem un tulkotājiem, tiesu ekspertiem un dažos gadījumos ieslodzījuma vietu darbiniekiem un probācijas dienesta darbiniekiem. Jo īpaši atpaliek tiesu iestāžu darbinieku un advokātu apmācība, un šis jautājums būtu jārisina. Ieslodzījuma vietu darbinieki un probācijas dienesta darbinieki ir jauna mērķauditorija, kas nebija ietverta iepriekšējā stratēģijā.
 • Stratēģija ir vērsta uz ES tiesu sistēmas darbiniekiem, bet tā arī atbalsta Rietumbalkānu perspektīvas pievienoties ES un trešās valstis ārpus Eiropas, it īpaši Āfrikā un Latīņamerikā, demokrātijas, cilvēktiesību un tiesiskuma stiprināšanā.
 • Eiropas Komisija atbalstīs kvalitatīvus pārrobežu mācību projektus par Savienības tiesībām, izmantojot dažādus pieejamos ES fondus, piemēram, jaunās programmas “Tiesiskums un pilsonība”, "Vienlīdzība, tiesības un vērtības".

Šo jauno mērķu sasniegšana ir visu ieinteresēto personu kopēja atbildība. Dalībvalstīm, tiesnešu padomēm, valsts mēroga un Eiropas tiesiskās apmācības struktūrām, kā arī tiesu sistēmas darbiniekiem valsts un Eiropas mērogā ir jāapņemas iekļaut ES tiesības un to īstenošanas jautājumus valsts un vietējā mēroga apmācībā, kā arī palielināt ar Savienības tiesībām saistīto mācību pasākumu un šādu nodarbību dalībnieku skaitu.

Turpmākā rīcība

Komisija saglabās savu stingro apņemšanos attiecībā uz tiesisko apmācību, lai nodrošinātu turpmāku rezultātu gūšanu un pievērstos jaunajiem izaicinājumiem atbilstoši tiesu sistēmas darbinieku vajadzībām. Eiropas tiesiskā apmācība ir visaptverošs temats un rīks, kas nodrošina ES tieslietu politikas instrumentu pienācīgu īstenošanu. Tas būtu jāatspoguļo lielākajā daļā iniciatīvu ES pārrobežu sadarbības jomā, kā arī saistībā ar tiesiskuma iniciatīvām.

Informācija par ES finansiālo atbalstu Eiropas tiesiskās apmācības projektiem ir pieejama internetā – attiecīgi Komisijas Tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorāta, Konkurences ģenerāldirektorāta, Migrācijas un iekšlietu ģenerāldirektorāta un Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) vietnēs.

Papildus jaunajai stratēģijai Komisija ir izveidojusi Eiropas apmācības platformu (ETP). ETP ir meklēšanas rīks, kas tiesu sistēmas darbiniekiem dod iespēju atrast mācību kursus par Savienības tiesībām, kuri tiek organizēti ES, un mācību materiālus pašmācībai. Tiesu sistēmu darbinieki platformā varēs meklēt mācību kursus par Savienības tiesībām un sekot aktuālajiem mācību pasākumiem, kas notiks dažādās valodās. ETP sāk kā pirmo izmēģinājuma posmu 2021. gadā, piedaloties četriem atzītajiem ES līmeņa tiesiskās apmācības pakalpojumu sniedzējiem: Eiropas Tiesiskās apmācības tīkls (EJTN), Eiropas tiesību akadēmija (ERA), Eiropas Publiskās pārvaldes institūts (EIPA) un Eiropas Universitātes institūts (EUI). Komisija sniedz ieguldījumu platformā, izstrādājot aktualizētus lietošanai gatavus mācību materiālus vai rokasgrāmatas, jo īpaši pateicoties ES finansiālajam atbalstam.

Pašreizējās situācijas novērtējums

Komisija ik gadu publicē ziņojumu angļu valodā par Eiropas Savienībā praktizējošu juristu dalību mācībās par Savienības tiesībām:

Kopš 2013. gada Komisija ir atbalstījusi AIAKOSdivas nedēļas ilgu apmaiņas programmu jaunajiem tiesnešiem un prokuroriem, kuru vada Eiropas Tiesiskās apmācības tīkls (EJTN). Tā izstrādāja papildu pasākumus, veicinot Eiropas e-tiesiskuma portāla atbalstošo nozīmi un izstrādājot praktiskas pamatnostādnes, piem., par apmācības metodiku un novērtēšanas procesu.

Komisija 2013. un 2014. gadā īstenoja pilotprojektu par Eiropas tiesisko apmācību, ko bija ierosinājis Eiropas Parlaments, lai apzinātu paraugpraksi attiecībā uz praktizējošu juristu mācībām par Savienības tiesībām. Rezultāti ir publicēti šeit:

 • Pētījums Study on best practices in training of judges and prosecutors (pētījums par tiesnešu un prokuroru apmācības paraugpraksi), kura sagatavošana uzticēta Eiropas Tiesiskās apmācības tīklam (EJTN):
  Ziņojums ir pieejams angļu valodā  PDF (1619 Kb) en. Kopsavilkums ir pieejams angļu valodā  PDF (593 Kb) en un franču valodā  PDF (589 Kb) fr.
  Faktu lapas par apmācības paraugpraksi ir pieejamas portāla sadaļā “paraugprakse”. Ar to palīdzību pasniedzēji un apmācības pakalpojumu sniedzēji no jebkuras juridiskās profesijas varēs uzlabot savu praksi tādos jautājumos kā apmācības vajadzību apzināšana, apmācības metodika un novērtēšana.
 • Pētījums par aktuālo stāvokli tiesu iestāžu darbinieku apmācībā par Savienības tiesībām un tiesu iestāžu darbiniekiem paredzēto apmācības pakalpojumu sniedzēju sadarbības veicināšanu ES mērogā, kura sagatavošana uzticēta konsorcijam, kurā ietilpst EIPA Eiropas Tiesnešu un juristu centrs, Justice Coopération Internationale (JCI, Francija), Centro de Estudios Juridicos (Spānija), Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury (Polija) un Saksijas pavalsts Staatsministerium der Justiz und für Europa (Vācija):
  Pētījums ir pieejams angļu valodā  PDF (1379 Kb) en. Kopsavilkums ir pieejams angļu valodā  PDF (909 Kb) en un franču valodā  PDF (893 Kb) fr. Arī pētījuma ieteikumi par tiesu iestāžu darbinieku apmācības uzlabošanu ir pieejami angļu valodā  PDF (938 Kb) en un franču valodā  PDF (950 Kb) fr.
  ES tiesu iestāžu darbinieku galveno uzdevumu un funkciju kopsavilkums ir pieejams šajā tabulā  PDF (383 Kb) en. Detalizēts katras dalībvalsts tiesu iestāžu darbinieku uzdevumu apraksts drīzumā tiks publicēts portālā, attiecīgo dalībvalstu lapās.
  Dalībvalstīs pastāvošo tiesu iestāžu darbinieku apmācības sistēmu apraksts tiks publicēts portāla sadaļā “Juristu apmācība atsevišķās dalībvalstīs”.

Konteksts

Eiropas Komisija 2006. gadā iepazīstināja ar paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par tiesisko apmācību Eiropas Savienībā.

Savukārt 2008. gadā tika pieņemta Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju rezolūcija par tiesnešu, prokuroru un tiesu iestāžu darbinieku apmācību Eiropas Savienībā.

Eiropas Parlaments 2009. gadā publicēja pētījumu par tiesiskās apmācības stiprināšanu Eiropas Savienībā  PDF (553 Kb) fr franču valodā.

Līdz ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā 2009. gada decembrī tika radīts Eiropas tiesiskās apmācības pasākumu tiesiskais pamats. Līguma 81. un 82. pantā to pasākumu vidū, kas ir nepieciešami, lai stiprinātu tiesu iestāžu sadarbību civillietās, komerclietās un krimināllietās, ir minēts arī “atbalsts tiesnešu un tiesu iestāžu darbinieku mācībām”.

Padome 2009. gada decembrī pieņēma Stokholmas programmu, kurā galvenā uzmanība ir pievērsta jautājumam par Eiropas tiesisko apmācību visu juridisko profesiju pārstāvjiem.

Komisija Stokholmas programmas rīcības plānā un 2010. gada ziņojumā par ES pilsonību kā vienu no prioritātēm norādīja Eiropas tiesisko apmācību. Arī Eiropas Parlaments ir konsekventi uzsvēris, ka pienācīga tiesiskā apmācība ievērojami veicina iekšējā tirgus darbības uzlabošanos un palielina pilsoņu iespējas vienkāršāk īstenot savas tiesības.

Komisija 2010. gada beigās sāka apspriešanos ar ieinteresētajām personām, tostarp dalībvalstīm, Tiesiskuma foruma dalībniekiem, Eiropas apmācības tīkliem un struktūrām un to dalībniekiem. Kopsavilkums par apspriešanās konstatējumiem ir pieejams šeit  PDF (192 Kb) en.

Eiropas Komisija 2011. gada 13. septembrī vienojās par paziņojumu “Uzticēšanās veidošana tiesiskumam ES mērogā: Eiropas tiesiskās apmācības jauna dimensija”.

Tieslietu un iekšlietu padomes 2011. gada 27. un 28. oktobra secinājumos par Eiropas tiesisko apmācību (pieejami angļu valodā) tika pausts atbalsts ikgadējai informācijas apmaiņai ar Komisiju par pieejamo apmācību Savienības tiesībās un apmācīto praktizējošo juristu skaitu, un Komisijai tika lūgts apsvērt iespējas ik gadu sagatavot ziņojumu par Eiropas tiesisko apmācību.

Eiropas Parlaments 2012. gadā ierosināja pilotprojektu par Eiropas tiesisko apmācību, kura nolūks ir palīdzēt:

 • apzināt paraugpraksi attiecībā uz tiesnešu, prokuroru un tiesu sistēmas darbinieku apmācību par valstu tiesību sistēmām un tiesību tradīcijām, kā arī par Savienības tiesībām;
 • apzināt veidus kā vietēja mērogā tiesnešiem, prokuroriem un tiesu sistēmas darbiniekiem visiedarbīgāk nodrošināt apmācību par Savienības tiesībām un dalībvalstu tiesību sistēmām un kā veicināt ES tiesnešu un prokuroru dialogu un koordināciju;
 • atbalstīt ES tiesiskās apmācības pakalpojumu sniedzēju apmaiņu ar idejām par paraugpraksi un to izplatīšanu visā ES un
 • uzlabot sadarbību starp EJTN un dalībvalstu tiesiskās apmācības institūcijām. Tajā tiks iesaistīti apmācības pakalpojumu sniedzēji, piemēram, Eiropas Tiesību akadēmija un juridisko profesiju Eiropas mēroga organizācijas, piemēram, Eiropas Tiesu iestāžu padomju tīkls, Augstāko tiesu priekšsēdētāju tīkls, Augstāko administratīvo tiesu apvienība un ES Augstāko tiesu ģenerālprokuroru tīkls.

Komisijas priekšsēdētāja vietniece Redinga 2013. gada novembrī teica runu angļu valodā Eiropas Parlamenta darbseminārā “Legal training: an essential tool for European judicial excellence”. (“Tiesiskā apmācība: būtisks instruments Eiropas tiesu iestāžu izcilības sasniegšanai”).

Eiropas Tiesiskās apmācības tīkls (EJTN) 2016. gada jūnijā pieņēma deviņus tiesiskās apmācības principus, kurus var izmantot gan tiesu iestādes – kā pamatu savu apmācības vajadzību pārvaldībai, gan apmācības pakalpojumu sniedzēji – kā ietvaru tiesnešiem un prokuroriem paredzēto mācību plānošanai un sniegšanai. Šie principi attiecas uz tādiem jautājumiem kā tiesības uz tiesisko apmācību darba laikā, atbildība par nepieciešamo resursu nodrošināšanu, obligātā sākotnējā apmācība karjeras sākumā, modernu apmācības metožu izmantošana, kā arī paņēmienu un nejuridisku jautājumu iekļaušana mācību tematu sarakstā. Principu izklāstu un papildinformāciju var atrast šeit angļu valodā un franču valodā.

2019. gadā Komisija pieņēma Eiropas 2011.–2020. gada tiesiskās apmācības stratēģijas novērtējumu. Novērtējums un Tieslietu ģenerāldirektorāta 2019. gada ziņojums, kurā iekļauta statistikas rādītāji par tiesu sistēmas darbinieku dalību apmācībā par Savienības tiesībām liecina, ka kopumā mērķi tika sasniegti efektīvi. Novērtējums liecina, ka:

 • 2011. gada paziņojuma galvenais mērķis – ka laikposmā no 2011. gada līdz 2020. gadam pusei (800 000) no visiem ES tiesu sistēmas darbinieku būtu jāpiedalās apmācībā par Savienības tiesībām tika sasniegts jau 2017. gadā, proti, divus gadus pirms termiņa.
 • Minētajā laikposmā gandrīz visās tiesu sistēmas darbinieku mērķgrupās tika sasniegts 5 % slieksnis attiecība uz apmācamajiem darbiniekiem katrā profesijā.
 • Stratēģija ne tikai palīdzēja palielināt apmācības pasākumu skaitu, bet arī sekmēja tādu jauna veida pasākumu īstenošanu kā, piemēram, apmaiņas programmas.
 • Tika pārsniegts mērķis – veikt 1200 tiesu sistēmas darbinieku apmaiņu –, un nepārtraukti palielinājās mācību pasākumu skaits.
 • Programmas AÏAKOS panākumi liecina par ievērojamu progresu ceļā uz mērķi: proti, visiem jaunieceltajiem tiesnešiem un prokuroriem būtu jāpiedalās valstu tiesiskās apmācības iestāžu organizētā apmaiņā.
 • Stratēģijas rezultātā tika gandrīz divkāršots kopējais finansējums, kas no ES programmām paredzēts tiesu sistēmas darbinieku apmācībai.
 • Tāpat tā palīdzēja uzlaboja tādu tīklu veiktspēju kā, piemēram, Eiropas Tiesiskās apmācības tīkls (EJTN), un pastiprināt ES līmeņa tīklu un apmācības pakalpojumu sniedzēju, piemēram, Eiropas tiesību akadēmijas (ERA) un Eiropas Publiskās pārvaldes institūta (EIPA - Luksemburga) darbību.

Saistītie pētījumi

“Tiesu iestāžu sadarbības stiprināšana Eiropas Savienībā”  PDF (1694 Kb) fr, 2009. gads (franču valodā)

“Judicial training in the EU Member States” (“Tiesiskā apmācība ES dalībvalstīs”), 2011. gads (angļu valodā)

Eiropas Parlamenta darbseminārs “The training of legal practitioners: teaching EU law and judgecraft” (“Praktizējošo juristu apmācība: Savienības tiesību un tiesneša aroda prasmju pasniegšana”): I nodarbība – Learning and Accessing EU Law: Some Best Practices (“Savienības tiesību apgūšana un piekļuve tām: paraugprakses piemēri”) un II nodarbība – Improving Mutual Trust (“Savstarpējās uzticēšanās vairošana”) 2013. gads (angļu valodā)

Lapa atjaunināta: 19/02/2024

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.