Politica de formare judiciară în UE

Formarea profesioniștilor din domeniul justiției cu privire la dreptul UE este un instrument esențial pentru asigurarea aplicării corecte și eficace a dreptului UE, pentru stimularea încrederii reciproce în rândul profesioniștilor din domeniul justiției în procedurile transfrontaliere și pentru sprijinirea punerii în aplicare a valorilor și principiilor UE, precum statul de drept. Scopul său este de a permite tuturor profesioniștilor din domeniul justiției (judecători, procurori, personal al instanțelor, avocați, notari, executori judecătorești, consilieri de probațiune, personal din penitenciare etc.) să vadă rolul legislației UE în activitatea lor cotidiană, să o aplice în întregime și să asigure respectarea drepturilor și obligațiilor care decurg din dreptul UE în cadrul procedurilor judiciare naționale și transfrontaliere.

Mai multMai puțin

Formarea judiciară europeană este esențială pentru toți practicienii din domeniul dreptului, cum ar fi personalul instanțelor, juriști, avocați, executori judecătorești, notari și mediatori, și în special pentru judecători și procurori.

Tratatul de la Lisabona a conferit Uniunii Europene (UE) competențele necesare pentru a sprijini cooperarea judiciară în materie civilă și penală prin „formarea profesională a magistraților și a personalului din justiție”. De atunci, formarea judiciară privind dreptul Uniunii a îmbunătățit aplicarea corectă și uniformă a dreptului UE și a consolidat încredea reciprocă în procedurile judiciare transfrontaliere, contribuind astfel la dezvoltarea spațiului de justiție al UE.

În 2011, Comisia Europeană a adoptat comunicarea intitulată „Instaurarea unui climat de încredere în justiție la nivelul UE – o nouă dimensiune a formării judiciare europene”, care a expirat în 2020. Obiectivul acestei comunicări era de a da o nouă dimensiune formării judiciare europene și de a forma jumătate (800 000) din toți profesioniștii din domeniul justiției din UE până în 2020. Datorită puternicului angajament comun al Comisiei, al statelor membre, al furnizorilor de formare de la nivel național și al UE, precum și al profesioniștilor din domeniul justiției, acest obiectiv a fost deja realizat în 2017, cu doi ani înainte de termen.

În 2019, Comisia a adoptat evaluarea strategiei europene în materie de formare judiciară 2011-2020. Aceasta a evidențiat faptul că strategia a contribuit la creșterea numărului de activități de formare și a promovat, de asemenea, noi tipuri de activități, precum programele de schimb. Strategia a contribuit la îmbunătățirea procesului de formare în domeniul dreptului UE pentru mai multe categorii de profesioniști din domeniul justiției, în special judecători și procurori. Aceasta a dezvoltat, de asemenea, capacitățile rețelelor, cum ar fi Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN), și a consolidat rețelele la nivel UE și furnizorii de servicii de formare.

Raportul statistic anual din 2020 privind formarea judiciară europeană arată că, în 2019, numărul profesioniștilor formați în domeniul justiției a rămas la un nivel extrem de ridicat, peste 182 000 de profesioniști din domeniul justiției beneficiind de formare în domeniul dreptului UE. Cu toate acestea, există în continuare diferențe în ceea ce privește nivelul de participare la formare între statele membre și diferitele profesii din domeniul justiției.

Pe baza lecțiilor învățate și a noilor evoluții înregistrate de la adoptarea strategiei europene în materie de formare judiciară pentru perioada 2011-2020, Comisia Europeană a pus în aplicare un pachet cuprinzător de formare judiciară, menit să sprijine și mai multe sisteme de justiție și profesioniști din domeniul justiției, astfel încât aceștia să poată face față provocărilor secolului XXI și evoluțiilor constante ale dreptului UE:

Noua strategie, aflată în centrul pachetului de formare, stabilește noi obiective ambițioase în materie de formare și noi priorități:

 • Noua strategie stabilește noi obiective operaționale adaptate nevoilor diferitelor profesii din domeniul justiției.
 • Aceasta se axează pe un public-țintă mai larg și pe un nou domeniu geografic de aplicare pentru a aborda noile provocări în conformitate cu nevoile profesioniștilor din domeniul justiției.
 • Formarea judiciară ar trebui să promoveze și mai mult cultura comună a statului de drept, să apere drepturile fundamentale, să extindă digitalizarea justiției și să meargă dincolo de educația juridică și să sprijine dezvoltarea competențelor profesionale, asigurând, în același timp, punerea la dispoziție rapidă a unor noi oferte de formare ca răspuns la noile nevoi de formare.
 • Prioritatea este formarea judecătorilor și a procurorilor, dar sunt vizați toți profesioniștii din domeniul justiției: personalul instanțelor, avocații, notarii, executorii judecătorești, mediatorii, interpreții și traducătorii din domeniul juridic, experții judiciari și, în anumite situații, personalul penitenciarelor și consilierii de probațiune. În special, formarea personalului instanțelor și a avocaților este deficitară și ar trebui abordată. Personalul penitenciarelor și consilierii de probațiune reprezintă un nou public-țintă care nu a fost vizat de strategia anterioară.
 • Strategia se axează pe profesioniștii din domeniul justiției din UE, dar sprijină, de asemenea, perspectivele statelor din Balcanii de Vest de a deveni membre ale UE, precum și țările din afara Europei, în special din Africa și America Latină, în ceea ce privește consolidarea democrației, a drepturilor omului și a statului de drept.
 • Comisia Europeană va sprijini proiecte de formare transfrontalieră de înaltă calitate privind dreptul UE, utilizând diferitele fonduri UE disponibile, precum viitoarele programe „Justiție și cetățenie”, „Egalitate, drepturi și valori”.

Realizarea acestui obiectiv reprezintă responsabilitatea comună a tuturor părților interesate. Statele membre, consiliile magistraturii, organismele naționale și europene de formare judiciară, precum și profesioniștii din domeniul justiției de la nivel național și european trebuie să se angajeze să integreze dreptul UE și punerea în aplicare a acestuia în cadrul formărilor la nivel național și local și să crească numărul activităților de formare în materia dreptului UE, precum și numărul participanților la astfel de sesiuni.

Luarea de măsuri

Comisia își va menține angajamentul ferm față de formarea judiciară pentru a asigura continuarea realizărilor și pentru a aborda noile provocări în conformitate cu nevoile profesioniștilor din domeniul justiției. Formarea judiciară europeană este un subiect și un instrument global care asigură punerea în aplicare corespunzătoare a instrumentelor politicii UE în domeniul justiției. Aceasta ar trebui să se reflecte în majoritatea inițiativelor din domeniul cooperării transfrontaliere a UE, precum și în legătură cu inițiativele privind statul de drept.

Informațiile suplimentare cu privire la sprijinul financiar acordat de UE pentru proiectele de formare judiciară europeană sunt disponibile pe site-ul Direcției Generale Justiție și Consumatori, al Direcției Generale Concurență, al Direcției Generale Migrație și Afaceri Interne și al Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF).

În completarea noii strategii, Comisia a lansat Platforma europeană de formare (ETP). ETP este un instrument de căutare care permite profesioniștilor din domeniul justiției să găsească cursuri de formare privind dreptul UE organizate în UE și materiale de formare pentru a se instrui. Profesioniștii din domeniul justiției vor putea căuta în cadrul acesteia cursuri de formare privind dreptul UE și vor putea fi informați cu privire la activitățile de formare organizate în diferite limbi. ETP este lansată ca o primă fază de testare în 2021, cu participarea a patru furnizori recunoscuți de formare judiciară la nivelul UE: Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN), Academia de Drept European (ERA), Institutul European de Administrație Publică (EIPA) și Institutul Universitar European (IUE). Comisia contribuie la platformă cu materiale de formare sau manuale actualizate și gata de utilizare, elaborate în special grație sprijinului financiar al UE.

Evaluarea situației actuale

Comisia publică anual un raport în limba engleză privind participarea practicienilor din domeniul dreptului la sesiuni de formare în materia dreptului UE în Uniunea Europeană:

Începând din 2013, Comisia sprijină AIAKOS, un program de schimb de două săptămâni pentru noii judecători și procurori, gestionat de Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN). De asemenea, Comisia a elaborat măsuri complementare prin promovarea rolului de sprijin al portalului european e-justiție și prin redactarea unor orientări cu caracter practic privind, de exemplu, metodologiile de formare și procesele de evaluare.

În perioada 2013-2014, Comisia a derulat proiectul-pilot privind formarea judiciară europeană propus de Parlamentul European pentru a identifica cele mai bune practici de formare a practicienilor din domeniul dreptului în materia dreptului UE. Rezultatele sunt publicate aici:

 • Studiul privind cele mai bune practici în materie de formare a judecătorilor și a procurorilor, atribuit Rețelei Europene de Formare Judiciară (EJTN):
  Raportul este disponibil în limba engleză  PDF (1619 Kb) en. Rezumatul este disponibil în limbile engleză  PDF (593 Kb) en și franceză  PDF (589 Kb) fr.
  Fișele informative privind bunele practici în materie de formare sunt disponibile în secțiunea cu același nume a portalului. Acestea vor ajuta formatorii și furnizorii de servicii de formare din cadrul tuturor profesiilor juridice să își îmbunătățească practicile în ceea ce privește evaluarea necesităților de formare, metodologia de formare sau evaluarea.
 • Studiul privind situația actuală a formării personalului instanțelor în materia dreptului UE și promovarea cooperării dintre furnizorii de servicii de formare a personalului instanțelor la nivelul UE, atribuit consorțiului Centrului European pentru Judecători și Avocați al EIPA format din Justice Coopération Internationale (JCI, Franța), Scottish Court Services (Serviciul pentru instanțe din Scoția, Regatul Unit), Centro de Estudios Juridicos (Centrul de studii judiciare, Spania), Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury (Școala națională de formare a judecătorilor și procurorilor, Polonia) și Staatsministerium der Justiz und für Europa (Ministerul Justiției și Afacerilor Europene din Saxonia, Germania):
  Studiul este disponibil în limba engleză  PDF (1379 Kb) en. Rezumatul este disponibil în limbile engleză  PDF (909 Kb) en și franceză  PDF (893 Kb) fr. Recomandările studiului în vederea îmbunătățirii formării personalului instanțelor sunt de asemenea disponibile în limbile engleză  PDF (938 Kb) en și franceză  PDF (950 Kb) fr.
  Un rezumat al principalelor sarcini și roluri ale personalului Curții de Justiție a UE poate fi găsit în acest tabel  PDF (383 Kb) en. Descrierea detaliată a sarcinilor personalului instanțelor din fiecare stat membru va fi publicată în curând pe paginile portalului dedicate statelor membre.
  Descrierea sistemelor de formare a personalului instanțelor din statele membre va fi publicată în secțiunea „Sistemele naționale de formare” a portalului.

Context

În 2006, Comisia Europeană a prezentat Parlamentului European și Consiliului o comunicare privind formarea judiciară în Uniunea Europeană.

În 2008, Consiliul și reprezentanții guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, au adoptat o rezoluție privind formarea judecătorilor, procurorilor și a personalului instanțelor în Uniunea Europeană.

În 2009, Parlamentul European a publicat un studiu privind consolidarea formării judiciare în Uniunea Europeană  PDF (553 Kb) fr, disponibil în limba franceză.

Intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona în decembrie 2009 a oferit temeiul juridic pentru activitățile de formare judiciară europeană. Articolele 81 și 82 enumeră „sprijinirea formării profesionale a magistraților și a personalului din justiție” printre măsurile necesare în vederea consolidării cooperării judiciare în materie civilă, comercială și penală.

În decembrie 2009, Consiliul a adoptat Programul de la Stockholm, care se concentrează pe formarea judiciară europeană pentru toate profesiile juridice.

În Planul de acțiune al Programului de la Stockholm și în Raportul privind cetățenia UE în 2010, Comisia a declarat prioritară formarea judiciară europeană. De asemenea, Parlamentul European a subliniat cu consecvență faptul că o formare judiciară adecvată contribuie în mod semnificativ la îmbunătățirea funcționării pieței interne și la facilitarea exercitării drepturilor de către cetățeni.

La sfârșitul anului 2010, Comisia a lansat o consultare în rândul părților interesate, incluzând statele membre, membrii Forumului privind justiția (Justice Forum), precum și Rețelele și structurile europene de formare și membrii acestora. Rezumatul rezultatelor consultării poate fi accesat aici  PDF (192 Kb) en.

La 13 septembrie 2011, Comisia Europeană a adoptat comunicarea intitulată „Instaurarea unui climat de încredere în justiție la nivelul UE – o nouă dimensiune a formării judiciare europene”.

În concluziile sale din 27 și din 28 octombrie 2011 privind formarea judiciară europeană (disponibile în limba engleză), Consiliul Justiție și Afaceri Interne a încurajat schimbul anual de informații cu Comisia cu privire la activitățile disponibile de formare în materia dreptului UE și la numărul practicienilor formați și a solicitat Comisiei să prezinte un raport anual privind formarea judiciară europeană.

În 2012, Parlamentul European a propus un proiect-pilot privind formarea judiciară europeană, cu scopul de a contribui la:

 • identificarea celor mai bune practici de formare a judecătorilor, a procurorilor și a profesioniștilor din domeniul judiciar în sistemele și tradițiile judiciare naționale, precum și în dreptul Uniunii,
 • identificarea celor mai eficiente modalități de a oferi cursuri de formare în dreptul Uniunii și în sistemele juridice naționale pentru judecători, procurori și profesioniștii din domeniul judiciar, la nivel local, precum și de a promova dialogul și coordonarea dintre judecătorii și procurorii din UE,
 • încurajarea furnizorilor de servicii de formare judiciară europeană de a face schimb de idei cu privire la cele mai bune practici și de a le comunica în întreaga UE și
 • îmbunătățirea cooperării dintre Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN) și instituțiile naționale de formare judiciară. Printre furnizorii de formare se numără Academia de Drept European și organizațiile profesionale de nivel european, precum Rețeaua europeană de Consilii ale Magistraturii, Rețeaua Președinților Curților Supreme de Justiție, Asociația Consiliilor de Stat și a Jurisdicțiilor Administrative Supreme și Rețeaua procurorilor generali ai Curților Supreme de Justiție ale UE.

În noiembrie 2013, doamna vicepreședinte Reding a ținut un discurs în limba engleză în cadrul atelierului Parlamentului European pe tema „Formarea juridică: un instrument esențial pentru excelența judiciară europeană”.

În luna iunie 2016, Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN) a adoptat nouă principii privind formarea judiciară, atât ca fundament pentru sistemul judiciar în activitatea de gestionare a nevoilor interne de formare, cât și ca un cadru pentru furnizorii de formare în activitatea de planificare și furnizare de instruire pentru judecători și procurori. Principiile abordează aspecte precum dreptul la formarea judiciară în cursul timpului de lucru, responsabilitatea pentru asigurarea resurselor necesare, formarea inițială obligatorie la începutul carierei, utilizarea metodelor moderne de instruire și includerea printre subiectele de formare a tehnicilor și a problemelor de bază nejuridice. Textul principiilor și informații de fond pot fi găsite aici în limbile engleză și franceză.

În 2019, Comisia a adoptat evaluarea strategiei europene în materie de formare judiciară 2011-2020. Evaluarea și ediția din 2019 a rapoartelor anuale ale DG JUST, conținând statistici și cifre privind participarea profesioniștilor din domeniul justiției la formarea privind dreptul UE, arată că obiectivele au fost atinse în general în mod eficient. Evaluarea arată că:

 • Obiectivul principal al comunicării din 2011, și anume ca jumătate (800 000) dintre toți profesioniștii din domeniul justiției din UE să participe la cursuri de formare privind dreptul UE în perioada 2011-2020, a fost deja atins în 2017, cu doi ani înainte de termen.
 • De-a lungul anilor, aproape toate categoriile de practicieni din domeniul justiției vizate au atins obiectivul anual de 5 % pentru fiecare profesie în parte.
 • Strategia a contribuit nu numai la creșterea numărului de activități de formare, ci a promovat, de asemenea, noi tipuri de activități, precum programele de schimb.
 • Obiectivul de 1 200 de schimburi judiciare pe an a fost depășit, iar numărul activităților de formare a crescut în mod constant.
 • Succesul programului AÏAKOS reprezintă un progres semnificativ în direcția obiectivului ca toți judecătorii și procurorii numiți recent să participe la un schimb organizat de instituțiile naționale de formare judiciară.
 • Strategia a condus la dublarea fondurilor totale puse la dispoziție pentru formarea profesioniștilor din domeniul justiției prin intermediul programelor UE.
 • Aceasta a contribuit, de asemenea, la consolidarea capacităților unor rețele precum Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN) și a consolidat rețelele și furnizorii de formare la nivelul UE, precum Academia de Drept European (ERA) și Institutul European de Administrație Publică (EIPA-Luxemburg).

Studii aferente

Consolidarea cooperării judiciare în Uniunea Europeană  PDF (1694 Kb) fr, 2009, în limba franceză

Formarea judiciară în statele membre ale UE, 2011, în limba engleză

Atelierul Parlamentului European pe tema „Formarea practicienilor din domeniul dreptului: predarea dreptului Uniunii și a competențelor judiciare”: Sesiunea I – studierea și accesarea dreptului Uniunii: exemple de bune practici și Sesiunea II – îmbunătățirea încrederii reciproce (în limba engleză), 2013

Ultima actualizare: 19/02/2024

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.