Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Politika EÚ v oblasti odbornej justičnej prípravy

Európska odborná justičná príprava je dôležitá pre všetkých odborníkov v oblasti práva, pričom prednosť majú sudcovia a prokurátori, aby sa mohli stať zodpovednými pri vykonávaní európskeho legislatívneho rámca. Dôverou a porozumením medzi odborníkmi v oblasti práva sa zabezpečí jasné a dôsledné dodržiavanie práv jednotlivcov a spoločností.

Zobraziť viacZobraziť menej

Európska odborná justičná príprava je dôležitá pre všetkých odborníkov v oblasti práva, ako sú napríklad zamestnanci súdu, právnici, advokáti, súdni úradníci, notári a mediátori, a predovšetkým sudcovia a prokurátori.

Spoločne za zlepšenie európskej odbornej justičnej prípravy

Po tom, ako boli Európskej únii podľa Lisabonskej zmluvy zverené nové právomoci, a v odozve na priority Štokholmského programu v oblasti európskej odbornej justičnej prípravy Európska komisia v septembri 2011 uverejnila oznámenie „Budovanie dôvery v spravodlivosť v celej EÚ – Nový rozmer európskej odbornej justičnej prípravy“. Účelom tohto oznámenia je dať odbornej justičnej príprave v Európe nový rozmer a umožniť ešte väčšiemu počtu právnikov prístup ku kvalitnému vzdelávaniu v oblasti práva Európskej únie.

Tri štvrtiny sudcov a prokurátorov, ktorí poskytli odpoveď, sa domnievajú, že počet prípadov, na ktoré sa vzťahuje právo EÚ, sa v posledných rokoch zvýšil. Preto je potrebné zlepšiť a rozšíriť odbornú prípravu ponúkanú na úrovni EÚ. Takmer polovica sudcov a prokurátorov rieši otázky práva EÚ najmenej raz za tri mesiace. V dôsledku toho 65 % sudcov a prokurátorov považuje znalosť práva EÚ a jeho vykonávanie za relevantné pre svoje úlohy (ide o výsledok prieskumu jednotlivých sudcov, prokurátorov a súdnych pracovníkov v členských štátoch EÚ týkajúceho sa ich skúseností s justičným vzdelávaním: štúdia Európskeho parlamentu „ Odborná justičná príprava v členských štátoch EÚ“, 2011).

Komisia si stanovila cieľ do roku 2020 umožniť 700 000 právnikom (polovici z celkového počtu právnikov v Európskej únii) zúčastniť sa na aktivitách v oblasti európskej justičnej prípravy využívaním dostupných zdrojov na miestnej, vnútroštátnej a európskej úrovni, a to v súlade s cieľmi Štokholmského programu.

Dosiahnutie tohto cieľa je spoločnou zodpovednosťou všetkých zainteresovaných strán. Členské štáty, súdne rady, vnútroštátne a európske orgány odbornej justičnej prípravy a právnické profesie na vnútroštátnej a európskej úrovni sa musia zaviazať, že budú integrovať právo EÚ a jeho vykonávanie do vzdelávacích aktivít na vnútroštátnej a miestnej úrovni, zvyšovať počet aktivít odbornej prípravy v oblasti práva EÚ a počet ich účastníkov.

Prijatie opatrení

Komisia vyzýva členské štáty a predstaviteľov právnickej profesie, aby pre právnikov počas ich kariéry zabezpečili možnosť zúčastniť sa aspoň na týždňovej odbornej príprave v oblasti acquis a právnych nástrojov EÚ.

Komisia sa zaviazala zvýšiť dostupné finančné zdroje pre celú európsku odbornú justičnú prípravu s cieľom podporiť projekty vysokej kvality s väčším európskym vplyvom. Účelom projektov bude odborná príprava právnikov v oblasti práva EÚ vrátane vývoja elektronického vzdelávania. V rámci nového viacročného finančného rámca 2014 – 2020 sa z európskej odbornej justičnej prípravy stala priorita s cieľom podporiť odbornú prípravu viac ako 20 000 právnikov ročne do roku 2020.

Informácie o finančnej podpore EÚ týkajúcej sa projektov európskej odbornej justičnej prípravy je možné nájsť na webových sídlach Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť a spotrebiteľov, Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž, Generálneho riaditeľstva pre migráciu a vnútorné záležitosti a Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF).

Od roku 2013 Komisia podporuje AIAKOS, dvojtýždňový výmenný program pre nových sudcov a prokurátorov, ktorý riadi Európska sieť odbornej justičnej prípravy (EJTN). Komisia zároveň vypracuje doplnkové opatrenia prostredníctvom propagácie podpornej úlohy Európskeho portálu elektronickej justície a prípravy praktických usmernení, napríklad v súvislosti s metodikou odbornej prípravy a procesmi hodnotenia.

Komisia podporuje aj verejno-súkromné partnerstvá ako spôsob vývoja inovatívnych riešení v oblasti odbornej prípravy. Tieto partnerstvá môžu konkrétne prispieť k rozšíreniu európskej odbornej justičnej prípravy, pokiaľ ide o počet ponúkaných aktivít a počet účastníkov, ktorí ju môžu využiť.

Komisia vyvinula vzdelávacie moduly týkajúce sa vykonávania osobitných európskych legislatívnych nástrojov. Sú k dispozícii bezplatne a školitelia, ktorí vedú špecializované kurzy odbornej prípravy, ich môžu prispôsobiť vnútroštátnym súvislostiam a rôznym cieľovým skupinám. Nachádzajú sa v sekcii portálu „školiace materiály“.

Posúdenie súčasnej situácie

Komisia uverejňuje v angličtine výročnú správu o účasti právnikov na odbornej príprave v oblasti práva EÚ v Európskej únii:

V rokoch 2013 – 2014 Komisia uskutočnila pilotný projekt európskej odbornej justičnej prípravy, ktorý navrhol Európsky parlament, s cieľom zistiť, aké sú najlepšie postupy odbornej prípravy právnikov v oblasti práva EÚ. Výsledky sú uverejnené v týchto správach:

 • Štúdia o najlepších postupoch odbornej prípravy sudcov a prokurátorov, ktorej vypracovaním bola poverená Európska sieť odbornej justičnej prípravy (EJTN):
  Správa je dostupná v angličtine PDF (1619 Kb) en. Zhrnutie je dostupné v angličtine PDF (593 Kb) ena francúzštine PDF (589 Kb) fr.
  Informačné prehľady osvedčených postupov odbornej prípravy sú dostupné v sekcii portálu „osvedčené postupy“. Školiteľom a poskytovateľom odbornej prípravy pre všetky právnické profesie pomôžu zlepšiť ich postupy napríklad v oblasti posúdenia potrieb odbornej prípravy, metodiky, či hodnotenia odbornej prípravy.
 • Štúdia o stave odbornej prípravy súdnych úradníkov v oblasti práva EÚ a podpore spolupráce medzi poskytovateľmi odbornej prípravy pre súdnych úradníkov na úrovni EÚ, ktorej vypracovaním bolo poverené konzorcium Európskeho centra pre sudcov a právnikov EIPA, Justice Coopération Internationale (JCI, Francúzsko), Centro de Estudios Juridicos (Španielsko), Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury (Poľsko) a saské Staatsministerium der Justiz und für Europa (Nemecko):
  Štúdia je dostupná v angličtine PDF (1379 Kb) en. Zhrnutie je dostupné v angličtine PDF (909 Kb) ena francúzštine PDF (893 Kb) fr. Odporúčania štúdie na zlepšenie odbornej prípravy súdnych úradníkov sú tiež dostupné v angličtine PDF (938 Kb) en a vo francúzštine PDF (950 Kb) fr.
  Zhrnutie hlavných úloh a funkcií súdnych úradníkov v EÚ sa nachádza v tejto tabuľke PDF (383 Kb) en. Podrobný opis úloh súdnych úradníkov v každom členskom štáte bude čoskoro uverejnený na stránkach portálu venovaných jednotlivým členským štátom.
  Opis systémov odbornej prípravy súdnych úradníkov v členských štátoch bude uverejnený v sekcii portálu „Odborná príprava právnikov na vnútroštátnej úrovni“.

Súvislosti

V roku 2006 Európska komisia predložila Európskemu parlamentu a Rade oznámenie o justičnom vzdelávaní v Európskej únii.

V roku 2008 bolo prijaté uznesenie Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli v rámci Rady, o vzdelávaní sudcov, prokurátorov a justičných pracovníkov v Európskej únii.

V roku 2009 Európsky parlament uverejnil štúdiu o posilňovaní odbornej justičnej prípravy v Európskej únii PDF (553 Kb) fr vo francúzštine.

V decembri 2009 nadobudla platnosť Lisabonská zmluva, ktorá poskytuje právny rámec pre činnosti v oblasti európskej odbornej justičnej prípravy. V článkoch 81 a 82 sa „podpora vzdelávania sudcov a justičných pracovníkov“ uvádza medzi opatreniami nevyhnutnými na posilnenie justičnej spolupráce v občianskych, obchodných a trestných veciach.

V decembri 2009 Rada prijala Štokholmský program, ktorý je zameraný na otázky európskej odbornej justičnej prípravy pre všetkých právnikov.

V akčnom pláne na implementáciu Štokholmského programu a v správe o občianstve EÚ za rok 2010 Komisia označila európsku odbornú justičnú prípravu za prioritu. Aj Európsky parlament neustále zdôrazňuje, že náležitá odborná justičná príprava výrazne prispieva k zlepšeniu fungovania vnútorného trhu a umožňuje občanom ľahšie uplatniť ich práva.

Komisia koncom roka 2010 otvorila konzultácie so zainteresovanými stranami vrátane členských štátov, členov Justičného fóra a európskych sietí a štruktúr odbornej prípravy a ich členov. Zhrnutie zistení konzultácií sa nachádza tu PDF (192 Kb) en.

Európska komisia 13. septembra 2011 schválila oznámenie „Budovanie dôvery v spravodlivosť v celej EÚ – Nový rozmer európskej odbornej justičnej prípravy“.

Vo svojich záveroch o európskej odbornej justičnej príprave z 27. a 28. októbra 2011 (dostupné v angličtine) Rada pre spravodlivosť a vnútorné veci podporila každoročnú výmenu informácií s Komisiou o dostupnej odbornej príprave v oblasti práva EÚ a počte vyškolených právnikov, a požiadala Komisiu, aby zvážila predkladanie výročných správ o európskej odbornej justičnej príprave.

V roku 2012 Európsky parlament navrhol pilotný projekt európskej odbornej justičnej prípravy s cieľom prispieť k:

 • určeniu najlepších postupov odbornej prípravy sudcov, prokurátorov a justičných pracovníkov v oblasti vnútroštátny právnych systémov a tradícií, ako aj v oblasti práva Únie,
 • určeniu najúčinnejších spôsobov poskytovania odbornej prípravy v oblasti práva EÚ a vnútroštátnych právnych systémov pre sudcov, prokurátorov a justičných pracovníkov na miestnej úrovni a spôsobov presadzovania dialógu a koordinácie medzi sudcami a prokurátormi v EÚ,
 • podpore poskytovateľov justičnej odbornej prípravy EÚ pri výmene nápadov týkajúcich sa najlepšej praxe a ich šírení v celej EÚ, a
 • zlepšeniu spolupráce medzi Európskou sieťou odbornej justičnej prípravy a vnútroštátnymi inštitúciami pre odbornú justičnú prípravu. Táto spolupráca zahŕňa poskytovateľov odbornej prípravy, ako je Akadémia európskeho práva, a odborné organizácie na európskej úrovni, ako sú Európska sieť rád pre súdnictvo, Sieť predsedov najvyšších súdov, Združenie štátnych rád a najvyšších správnych súdov a sieť generálnych prokurátorov najvyšších súdov v EÚ.

V novembri 2013 podpredsedníčka Redingová na seminári Európskeho parlamentu vystúpila s prejavom v angličtine s názvom „Právna odborná príprava: základný nástroj európskej justičnej excelentnosti“.

V júni 2016 Európska sieť odbornej justičnej prípravy (EJTN) prijala deväť zásad odbornej justičnej prípravy ako základy riadenia potrieb odbornej prípravy pre súdnictvo a zároveň ako rámec pre poskytovateľov odbornej prípravy na účel plánovania a vykonávania odbornej prípravy sudcov a prokurátorov. V zásadách sa riešia otázky, ako je právo na odbornú justičnú prípravu počas pracovného času, zodpovednosť za poskytnutie potrebných zdrojov, povinná úvodná odborná príprava na začiatku kariéry, používanie moderných metód odbornej prípravy a zaradenie postupov a nelegislatívnych otázok medzi témy odbornej prípravy. Znenie zásad a súvisiace informácie sa nachádzajú tu v angličtine a vo francúzštine.

Súvisiace štúdie

Posilnenie justičnej spolupráce v Európskej únii PDF (1694 Kb) fr, 2009, vo francúzštine.

Odborná justičná príprava v členských štátoch EÚ, 2011, v angličtine.

Seminár Európskeho parlamentu na tému „Odborná príprava právnikov: vyučovanie práva EÚ a odborných zručností sudcov“: Časť I – Vzdelávanie v oblasti práva EÚ a prístup k nemu: niektoré najlepšie postupy a Časť II – Zlepšenie vzájomnej dôvery (v angličtine), 2013

Posledná aktualizácia: 01/02/2020

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.