Европейски мрежи и структури за обучение

С развитието на европейското законодателство, както и повишената мобилност на европейските граждани през изминалото десетилетие изпъкна необходимостта от постоянно обучение на практикуващите юристи на европейско ниво. Такова обучение се предоставя от няколко европейски структури, създадени с подкрепата на държавите членки, както и от няколко професионални организации, често подпомагани от европейски финансови средства.

Структури и мрежи за обучение на европейско ниво

Професионални организации, предоставящи обучения на европейско ниво

Съдебни мрежи на европейско равнище, сътрудничещи си с Европейската мрежа за съдебно обучение по отношение на европейското съдебно обучение

Структури и мрежи за обучение на европейско ниво

В зависимост от професията си и това, от което се нуждаят, практикуващите юристи могат да кандидатстват за обучение в една от структурите, представени по-долу. Освен това университетите и частни организации също предоставят много курсове за обучение.

За съдии и прокурори

Европейската мрежа за съдебно обучение — EJTN

Основана през 2000 г., EJTN развива стандарти за обучение и учебни програми, координира обмена на съдебните обучения и програми и насърчава сътрудничеството между националните структури за обучение на съдии и прокурори в ЕС. Генералният секретариат на EJTN се намира в Брюксел, Белгия. Преглед на дейността на EJTN може да намерите тук.

За всички практикуващи юристи

Академия за европейско право — ERA

ERA предлага конференции, семинари, курсове за професионално обучение и тематични дебати, разработени за всички практикуващи юристи, в различни области от правото на ЕС. ERA се намира в Трир, Германия. Преглед на дейността на Академията може да намерите тук

Европейски институт за публична администрация — Европейски център за съдии и адвокати (EIPA)

Една от областите на дейност на EIPA е провеждането на обучения относно правото на Европейския съюз. Тези дейности се адаптират специално към съдиите,практикуващите юристи, длъжностните лица на ЕС и на държавите членки и юристи от частния сектор. EIPA се намира в Маастрихт, Нидерландия; Люксембург; Барселона, Испания и Варшава, Полша. Преглед на дейността на EIPA може да намерите тук.

Професионални организации, предоставящи обучения на европейско ниво

Следните организации, представляващи практикуващите юристи на европейско равнище, организират ad hoc обучения.

Юристи, адвокати, които имат право да пледират във висшите съдилища (barristers), адвокати, които нямат право да пледират във висшите съдилища (solicitors)

Съвет на адвокатските колегии от Европейския съюз - CCBE

Нотариуси

Съвет на нотариусите в Европейския съюз - CNUE

Съдебни служители

Международен съюз на съдебните служители - UIHJ

Съдебни мрежи на европейско равнище, сътрудничещи си с Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) по отношение на европейското съдебно обучение

ЕМСО представлява всички национални органи за съдебно обучение в държавите членки и в това си качество е в най-добра позиция да координира и разработва нови форми на съдебно обучение. ЕМСО си сътрудничи с други съдебни мрежи на равнище ЕС, чиито цели и интереси, свързани с обучението, могат да бъдат намерени на следните страници:

 • Европейската мрежа на висшите съдебните съвети (ENCJ PDF (166 Kb) en)
 • Мрежата PDF (146 Kb) en на председателите на върховните съдилища в Европейския съюз
 • Асоциацията на държавните съвети и на върховните административни съдилища на Европейския съюз (ACA-Europe PDF (168 Kb) en)
 • Европейската съдебна мрежа (EJN PDF (159 Kb) en)
 • Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела (EJN-Civil PDF (149 Kb) en)
 • Асоциацията на европейските административни съдии (AEAJ PDF (152 Kb) en)
 • Асоциацията на европейските съдии по конкурентно право (AECLJ PDF (151 Kb) en)
 • Европейската асоциация на съдиите за медиация (GEMME PDF (148 Kb) en)
 • Европейската асоциация на съдиите в трудовите съдилища (EALCJ PDF (154 Kb) en)
 • Международната асоциация на съдиите по бежанско право (IARLJ PDF (156 Kb) en)
 • Форумът на съдиите от Европейския съюз за околната сред а (EUFJE PDF (153 Kb) en)
 • Европейската мрежа на прокурорите за околната среда (ENPE PDF (148 Kb) en)

Докладът на проекта за 2013-2014 г. за насърчаване на сътрудничеството между ЕМСО и гореспоменатите мрежи, може да бъде намерен тук.

Последна актуализация: 12/02/2020

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.