Европейски мрежи и структури за обучение

Посветена на постигането на качествено европейско съдебно обучение, Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) е основната платформа и организатор на обучение и обмен на знания по въпросите на европейското правосъдие. Тя представлява интересите на над 120 000 европейски съдии, прокурори и съдебни обучители в цяла Европа в различни области на обучение, като например гражданското, наказателното и търговското право на ЕС, лингвистиката и обществените въпроси. Целта на ЕМСО е да помага за насърчаване на общата правна и съдебна европейска култура. Тя има за задача да помага за изграждането на европейско пространство на правосъдие и да насърчава познаването на правните системи на Европейския съюз, като по този начин повиши разбирането, доверието и сътрудничеството между съдии и прокурори в рамките на държавите — членки на ЕС. Освен това ЕМСО установява нуждите от обучение и разработва стандарти и програми за обучение, координира обмена и програмите за съдебно обучение, разпространява експертни становища и ноу-хау относно обучението и насърчава сътрудничеството между институциите на ЕС за съдебно обучение.

През 2015 г. мрежата продължи да се разраства, което ѝ позволи да обучи 5 032 съдии и прокурори от всички държави членки на ЕС посредством 1 815 обмена и 84 семинара. Това представлява увеличение от 14,38 % на броя на предложените дни за обучение в сравнение с цифрите за предходната година. Този успех беше допълнен с по-нататъшно разширяване на портфолиото от дейности на ЕМСО.

Неотдавнашното разрастване на ЕМСО откри нови възможности за по-нататъшно развитие, изразяващо се не само в засилване на основните дейности, но и в изграждане нови партньорства, по-специално чрез подписването през юни 2014 г. на меморандума за разбирателство с няколко европейски съдебни мрежи и асоциации.

Накрая постиженията на ЕМСО бяха похвалени в заключенията на Съвета „Обучение на практикуващи юристи: съществен инструмент за консолидиране на достиженията на правото на ЕС“ (2014/C 443/04), в които беше посочено, че на равнището на ЕС ЕМСО е най-добре позиционирана да координира, чрез своите членове, националните дейности по обучение и да разработи предлагането на трансгранично обучение за съдии и прокурори.

2016 г.: напред към бъдещето

Основните резултати на ЕМСО могат да бъдат представени, както следва:

 • допълнително укрепване на мрежата по отношение на набелязаните цели в съобщението на Комисията от 2011 и в програмата на ЕС в областта на правосъдието за 2020 г. чрез увеличаване на броя на дейностите за обучение, разширяване на обхвата на обученията - добавяне на обучения в нови области на правото, а така също и в области извън правото, за съдии и прокурори и не на последно място повишаване на тяхното качество чрез подлагането им на задълбочен процес на оценяване и поддържане на връзки с множество партньори при разработването на дейности за обучение;
 • подобряване на помощта, предлагана на националните институции за обучение, членове и наблюдатели, както и на координацията между тях с оглед на улесняване и подобряване на техните предложения за обучение посредством значително развитие на общия каталог и на каталог+ на ЕМСО, както и чрез организиране на платформи за създаване на контакти и на мероприятия за обучение;
 • постигане на по-голяма ефективност в рамките на съществуващите финансови и методологически средства и предоставяне на експертни познания и ноу-хау чрез мрежата за контакти на ЕМСО посредством предлагане на дейности, посветени на установяването и разпространяването на най-добри практики и методологии за обучение.

Тези резултати допринасят за постигането на набелязаните стратегически цели за периода 2014—2020 г.:

 • да продължи насърчаването на взаимното доверие между съдиите и прокурорите от различните европейски правни системи;
 • да се повиши нивото знания по правото на ЕС сред европейските магистрати;
 • да се осигурят високи стандарти за качество на европейското съдебно обучение и да се насърчават високи стандарти за качество на националното съдебно обучение.
 • да се насърчава ранното развитие на европейския профил на съдиите и прокурорите;
 • да се полагат усилия за подобряване на функцията на ЕМСО за изграждане на мрежи от контакти;
 • да се полагат усилия за повишаване на ефективността на външното сътрудничество;
 • в интерес на запазването на независимостта на съдебната власт да се засили, доколкото е възможно, първостепенната роля на ЕМСО във всички области на съдебно обучение на равнище ЕС.

ДЕЙСТВИЯ НА ЕМСО

Обмен на магистрати

Потапянето в средата на съдебната система на други държави, осъществявано в рамките на обмена на магистрати, може да доведе до обмен на най-добри практики, експертен опит и знания и до по-силно чувство за принадлежност към една обща съдебна култура.

От създаването си през 2005 г. програмата за обмен регистрира експоненциален растеж. През 2015 г. ЕМСО с гордост отбеляза десетата годишнина на програмата за обмен на между съдебните органи. Броят на бенефициерите, участващите държави и видовете предлагани дейности непрекъснато нараства: при стартирането на програмата през 2005 г. броят на съдиите и прокурорите от ЕС, които участваха в обмена, бе 169; през 2015 г. техният брой бе 1 815.

През годините бе разработван все по-широк спектър от възможности за обмен, за да се разнообразят предлаганите действия за обучение и за да се отговори на различните нужди на съдебните органи:

 • краткосрочен обмен в съдилищата на държавите — членки на ЕС (от 1 до 2 седмици);
 • дългосрочни стажове за обучение (от 3 до 12 месеца), в Съда на Европейския съюз, в Европейския съд по правата на човека и в Евроюст;
 • специализиран обмен: неотдавнашно нововъведение, изразяващо се в обмен между съдии и прокурори, които са специализирани в различни области на правото, като например екологичното право, бежанското право, трудовото право или конкурентното право.
 • професионален обмен и учебни посещения, посветени на борбата с тероризма и радикализацията: друг нов вид обмен, въведен от 2015 г. в отговор на растящите нужди и приоритети на съдебните органи в ЕС;
 • двустранен обмен между съдилища или прокуратури на държавите — членки на ЕС, който също започна през 2015 г. и в рамките на който група от юристи, работещи в същия съд/прокуратура, посещават заедно съда/прокуратурата на друга държава членка на ЕС с цел придобиване на опит, запознаване с най-добри практики и развиване на сътрудничество
 • обмен за съдебни обучители, съсредоточен върху методите за обучение, включително най-добрите практики, установени в доклада, изготвен от ЕМСО в рамките на пилотния проект за европейско съдебно обучение, предложен от Европейския парламент през 2012 г. и изпълнен от Европейската комисия в периода 2013—2014 г.

ЕМСО възнамерява да доразвие предложението си за обмен за обмен между съдебните органи в ЕС, като въведе през 2016 г. обмен, специално предназначени за председатели на съдилища и ръководители на прокуратури на държавите — членки на ЕС.

Програма AIAKOS

Тази програма предлага двуседмичен обмен (една седмица в чужбина и една седмица в родната страна с колеги от други държави) за смесени групи от национални и чуждестранни съдебни стажанти или новоназначени съдии и прокурори в други европейски училища за първоначално обучение, съдилища и прокуратури.

Главната цел на проекта е да се повиши осведомеността на бенефициерите за европейското измерение на (бъдещата) им работа и да се засили взаимното разбиране за различните европейски съдебни култури и системи. През 2015 г. 401 бъдещи съдии и прокурори от ЕС участваха в програмата AIAKOS.

Учебни посещения

Учебни посещения с продължителност от два до пет дни в Съда на Европейския съюз, Европейския съд по правата на човека, Евроюст и европейските институции в Брюксел дава възможност на съдии, прокурори и обучители от цяла Европа да се запознаят по-отблизо с функционирането на тези институции, както и да обменят експертен опит и най-добри практики.

През 2015 г. близо 400 съдии и прокурори участваха в посещения, организирани от ЕМСО.

Срещи и семинари за обучение

Семинари в областта на наказателното правосъдие

Взаимното доверие представлява основата за ефективното осъществяване на наказателното правосъдие в рамките на Европейския съюз. Съдебното обучение в областта на наказателното правосъдие гарантира безпроблемното трансгранично сътрудничество, признаването на съдебни решения по наказателни дела, както и взаимното доверие на практикуващите юристи по отношение на системите за наказателно правосъдие.

В тази сфера ЕМСО насърчава иновативни модели за обучение (учене от практиката) чрез семинари в областта на наказателното правосъдие, насочени към осигуряване на по-добро разбиране на настоящата правна рамка на ЕС в областта на наказателно правосъдие, което да позволи на практикуващите юристи да си сътрудничат през границите.

Укрепването на сътрудничеството между различните европейски органи и ЕМСО предоставя здрава основа за разработването на проекти от страна на Европейската мрежа за съдебно обучение в областта на наказателното правосъдие. По време на семинарите, организирани от ЕМСО, ЕМСО и Евроюст имат съществена роля за насърчаването на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси. Общите семинари на съвместните екипи за разследване (СЕР) и Европейския полицейски колеж (CEPOL),

организирани в сътрудничеството с мрежата на СЕР, дават възможност на съдебните и правоприлагащите органи да подобрят трансграничното сътрудничество при сложни разследвания. Освен това ЕМСО и Европейската мрежа за разследване и наказателно преследване на геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления (Мрежата по въпросите на геноцида), изпълниха съвместно успешна програма за обучение по въпросите, отнасящи се до основните международни престъпления, и тяхното въздействие в ЕС.

Семинарите, посветени на процесуалните гаранции в наказателните производства в ЕС (нов набор от семинари, които предстои да бъдат проведени през 2016 г.), имат за цел осигуряването на по-добро разбиране и на преглед на нормативната уредба на ЕС относно правото на защита в наказателния процес, включваща набор от директиви, насочени към засилване на процесуалните гаранции (устен и писмен превод, право на информация и достъп до адвокат).

През 2015 г. над 400 души участваха в семинари в областта на наказателното правосъдие.

Проект в областта на лингвистиката

ЕМСО отделя специално внимание на изготвянето на проекти в областта на лингвистиката, насочени към обучение на магистрати по юридически английски и юридически френски език. Всяка година от 2011 г. насам в различни държави — членки на ЕС се организират няколко семинара по юридически език в областта на съдебното сътрудничество по наказателноправни/гражданскоправни въпроси. Курсовете са насочени към развиване както правните, така и езиковите умения на участниците чрез комбиниране на правна информация и езикови упражнения по практичен и динамичен начин. Те са предназначени също така да създадат условия за установяване на преки контакти между практикуващите юристи от различните държави — членки на ЕС, с цел насърчаване на обща европейска правна култура.

Програмата на ЕМСО за 2015 г в областта на лингвистиката предложи богата гама от възможности за обучение на европейските магистрати: освен езиковото обучение в областта на съдебното сътрудничество по наказателноправни/гражданскоправни въпроси, тя включваше езиково обучение в областта на правата на човека и модули за електронно обучение.

В допълнение към семинарите, в рамките на програмата в областта на лингвистиката бе изготвен актуализиран наръчник относно лексиката във английския и френския език, свързана с наказателното право.

Езиковият наръчник е достъпен в електронен формат тук.

Рекордният брой от 1000 съдии и прокурори, участвали в езикови обучения, след организирането на първия езиков семинар (който се проведе през февруари 2011 г.) бе достигнат през 2015 г., в която повече от 300 европейски практикуващи юристи от повече от 20 държави — членки на ЕС, взеха участие в програмата на ЕМСО за лингвистика в областта на гражданското право, наказателното право и правата на човека.

Проект по административно право

Работната подгрупа по административно право на ЕМСО е израз на решимостта на ЕМСО да посрещне нуждите от обучение на всички юристи, работещи в съдебните системи в цяла Европа, като предлага набор от обучения на ЕС в най-различни области, като например обществените поръчки в ЕС, правото на убежище, алтернативното разрешаване на спорове (АРС), правата на човека и достъпа до правосъдие, данъчното право и още много други. По време на тези обучения участниците научават повече за своите колеги навсякъде в Европа, докато обсъждат ключови правни въпроси с водещи експерти в съответните области. Освен това Европейският съд по правата на човека предлага на участниците възможността да присъстват на заседание на голямата камара и да обсъдят резултатите от различни производства с настоящи и бивши служители на Съда. През 2015 г. работната подгрупа по административно право обедини усилията си с партньори — от Асоциацията на съдиите за медиация (GEMME), Асоциация на европейските административни съдии (AEAJ) и Международната асоциация на съдиите по бежанско право (IARLJ), за да организира с тях висококачествени обучения в областта на правата на човека, АРС и бежанското право. Проектът получи също така подкрепа от настоящи и бивши служители на Европейската комисия, Европейския съд по правата на човека и Съда на Европейския съюз, както и от програмата HELP на Съвета на Европа, за провеждане на обучения на основата на партньорски обмен и практически упражнения. С цел нейните дейности да достигнат до по-голяма аудитория, работната подгрупа по административно право остава ангажирана да разпространява ежегодно подкастове за поне две от своите обучения. През 2015 г. тя разпространи подкаст за обучение по правото в областта на обществените поръчки и подкаст за обучение по правото на ЕС в областта на убежището.

През 2015 г. повече от 200 съдии, прокурори и съдебни обучители участваха в дейностите за обучение, организирани от работната подгрупа по административно право.

Проект за гражданско правосъдие

Проектът CiLaw има за цел да подобри съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси и е съсредоточен върху развитието на правните системи и съдебната култура в участващите държави, както и върху основните аспекти на правото на ЕС. Основните теми на семинарите по гражданско право са семейното право, дружественото право, европейското процесуално право и търговското право.

В рамките на проекта CiLaw се предлагат двудневни обучения, предназначени за съдии и прокурори в 27-те държави — членки на ЕС.

Що се отнася до обхвата на семинарите по гражданско право, бъдещите действия ще бъдат насочени към разширяване на техния спектър от области, така че да си осигури по-пълно предлагане, съответстващо на нуждите от обучение на работещите в сферата на правосъдието в ЕС. Работната подгрупа на ЕМСО по гражданско право ще разпространява и през 2016 г. подкастове за семинари, с което ще предостави на всички заинтересовани специалисти от ЕС свободен достъп до програмите за обучение. В рамките на сътрудничеството с партньорите по проекти на ЕМСО и като търси винаги нови предизвикателства в областта на обучението, работната група по гражданско право планира да си сътрудничи с Европейската асоциация на съдиите за медиация (GEMME) при провеждането на мероприятието за обучение, което се повтаря с успех, посветено на европейския граждански процес в областта на семейното право.

През 2015 г. 239 магистрати от ЕС участваха в семинари по гражданското право.

Методи за съдебно обучение

Дейностите, посветени на методите за съдебно обучение, бяха официално открити през 2015 г., а съответната работна група бе създадена в отговор на следните потребности:

 • обмен на добри практики между работещите в сферата на правосъдието в ЕС успоредно с въвеждането на нови подходи към предаването на знания и провеждането на обучение,
 • необходимостта от свързването на съдебното обучение с качеството на правосъдието.

Работната група по методите за съдебно обучение може да се разглежда като обединяващо звено за всички други осъществявани действия на ЕМСО, тъй като нейната цел е да предлага най-ефикасните и конкретни методологии за обучение, както и да засилва разпространението на най-добри практики, а тези два елемента представляват съществени изисквания за всяко действие в областта на съдебното обучение.

През 2015 г. дейността на работната група по методите за съдебно обучение беше организирана около три актуални теми и три основни области на действие: оценка/оценяване, майсторство и лидерство.

Поставяйки ясен акцент върху средствата, работната група актуализира Наръчника на Европейската мрежа за съдебно обучение по методология на съдебното обучение в Европа (известен преди като „Наръчник за обучение на обучители“ – публикуван през 2013 г.), за да улесни неговото разпространение и да го направи по-достъпен. Освен това бяха изготвени въпросници за оценка и наръчник относно оценяването на обучението, за да се подпомогне обмена на най-добри практики между националните институции за обучение.

През първата година от съществуването на дейностите, посветени на методите за обучение, в тях участваха 131 души.

Състезание Themis за европейските магистрати

Състезанието THEMIS на ЕМСО е открито за всички кандидати за младши магистрати от цяла Европа и има за цел насърчаването на обмена на виждания и разработването на нови подходи по теми, свързани с международното сътрудничество в областта на гражданското и наказателното право, правата на човека и съдебната деонтология. Основната цел на състезанието е да бъдат събрани бъдещи магистрати от различни европейски страни, за да им се даде възможност да споделят общи ценности, да обменят нов опит и да обсъдят новите перспективи в области от общ интерес.

Това състезание се организира ежегодно от ЕМСО и в него могат да участват кандидати за младши магистрати от всички институции за обучение, които са членове или наблюдатели в ЕМСО. Екипи от по трима кандидати за магистрати, придружени от един учител/наставник, могат да се запишат за участие в състезанието, което включва четири полуфинални кръга и голям финал. Победилият екип и класиралият се на второ място екип на всеки от полуфиналите отиват на големия финал. Наградата за екипа, който победи на големия финал, е едноседмично учебно посещение, организирано и финансирано от ЕМСО, във всяка европейска съдебна институция. Темите на полуфиналите и на големия финал са различни; през 2015 г. те се отнасяха до международното сътрудничество по наказателноправни въпроси, международното съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси (европейско семейно право), международно съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси (европейски граждански процес), съдебната етика и професионалното поведение, правото на справедлив съдебен процес (член 47 от Хартата на основните права на ЕС и член 6 от ЕКПЧ).

През 2015 г. 44 екипа участваха в състезанието THEMIS, а общият брой на участниците бе 164.

Каталог

Общият каталог ЕМСО съществува от 2003 г. Това е каталог на дейности за обучение, организирани и подбрани от членовете на ЕМСО и предлагани на всички магистрати на държавите — членки на ЕС. През 2015 г. 16 съдебни институции предложиха 216 семинара за общия каталог на ЕМСО. Основните теми, обхванати от общия каталог, се отнасяха до следните области: професионални практики, обществени проблеми, лингвистика, съдебни умения, права на човека, криминалистика, европейско международно право, наказателно право, гражданско право и административно право. Общият брой на чуждестранните участници в обученията за 2015 г. по общия каталог беше 1 407.

Каталог+ на дейности за обучения във всички държави членки

Целта на този проект е да се даде възможност на европейски магистрати да участват в курс за обучение, организиран от институциите за съдебно обучение, които са членове на ЕМСО. През 2015 г. 17 съдебни институции участваха в проекта, като всяка от тях организира семинар на правна тема. Общо 280 места бяха предложени на чуждестранни участници. Показател за успеха на програмата беше фактът, че 72% от общия брой предложени места бяха заети, което представлява общо 206 чуждестранни участници. Освен това 1 251 национални участници взеха участие в семинари по каталог + , предлагани от техните съответни национални институции за обучение. През 2015 г. общо 1 457 магистрати преминаха обучения.

Семинари относно борбата с тероризма

Тези семинари бяха въведени през 2015 г. и са част от цялостна програма за обучение в областта на борбата с тероризма и радикализацията, водеща до насилнически екстремизъм.

ЕМСО се разраства в продължение на повече от десетилетие, за да отговори на предизвикателствата, пред които са изправени европейските магистрати. Неотложната необходимост от съвместни и координирани действия и програми за обучение, насочени към преодоляване първопричините за насилническия екстремизъм и към предотвратяване на радикализацията, както и към съдебно сътрудничество и сътрудничество в областта на правоприлагането в борбата срещу тероризма и към обмен на най-добри практики по отношение на разследването, наказателното преследване, реабилитацията и реинтеграцията на извършителите на терористични престъпления, беше многократно изтъквана в редица неотдавнашни изявления на високо равнище, и, за съжаление, подчертана вследствие на неотдавнашните събития в цяла Европа. В този контекст Европейската комисия възложи на ЕМСО и на нейните членове и партньори да разработят цялостна програма за обучение в областта на борбата с тероризма и радикализацията, водеща до насилнически екстремизъм, която да бъде въведена между септември 2015 г. и май 2016 г. и да бъде съобразена с потребностите на съответните заинтересовани страни и практикуващите юристи в целия ЕС. Този проект предоставя на съдии, прокурори и други специалисти в сектора на правосъдието уникален форум за обмен на опит и най-добри практики с техните колеги в цяла Европа, за обсъждане на последните правни промени и предизвикателствата в областта на наказателното преследване и разглеждането на дела срещу чуждестранни бойци терористи и други насилнически екстремисти и за намиране на разрешения на проблемите, свързани с радикализацията, както и на механизми за нейното предотвратяване и откриване.

По време на първата година от съществуването на проекта повече от сто магистрати от ЕС взеха участие в семинари относно борбата с тероризма.

Електронни инструменти

ЕМСО инвестира в разработването на различни електронни инструменти с цел разширяване на обхвата на възможностите за съдебно обучение, както и с цел предоставяне на необходимите средства на тези, които управляват програми за съдебно обучение и тяхното съдържание.

Съществува постоянна необходимост от разпространяване на съдебно обучение и знания

в по-широк мащаб. Необходимо е също така да се подобри административната ефективност на управлението по отношение на програмите и участниците в тях. Също толкова важно е лицата,

които планират и създават възможности за съдебно обучение, да имат достъп до информация и контакти, за да работят ефективно. Електронните инструменти отговарят на всички тези нужди. ЕМСО предлага много видове електронни инструменти. Те включват различни онлайн платформи, онлайн система за записване за участие в програми, курсове за електронно обучение и смесено обучение, подкастове, уеб семинари и набор от виртуални ресурси. Примери:

 • платформа за работа в мрежа, която представлява важно виртуално пространство за сътрудничество между лицата, работещи по проекти на ЕМСО. Платформата включва също няколко важни инструмента, като например база данни за експертен опит и платформа за обмен на информация относно покани от Комисията за представяне на предложения за финансиране с безвъзмездни средства;
 • 4 курса за електронно обучение, предоставяно от ЕМСО, които са свободно достъпни за всички;
 • подкастове и уеб семинари.

Партньори на ЕМСО:

 • Европейска комисия
 • Съд на Европейския съюз
 • Европейски съд по правата на човека
 • Съвет на Европа
 • Европейски полицейски колеж (CEPOL)
 • Европейска служба за подкрепа в областта на убежището
 • Евроюст
 • Мрежата по въпросите на геноцида — Европейска мрежа за разследване и наказателно преследване на геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления
 • Съвместни екипи за разследване
 • Мрежа на висшите съдебни съвети (ENCJ)
 • Асоциацията на държавните съвети и върховните административни юрисдикции на Европейския съюз (ACA-Europe)
 • Европейска съдебна мрежа (ЕСМ)
 • Международната асоциация на съдиите по бежанско право (IARLJ)
 • Асоциацията на европейските съдии по конкурентно право (AECJL)
 • Европейска асоциация на съдиите за медиация (GEMME)
 • Европейска асоциация на съдиите в трудовите съдилища (EALCJ)
 • Форум на съдиите от Европейския съюз за околната сред (EUFJE)
 • Европейска мрежа на прокурорите за околната среда (ENPE)
 • Мрежа на прокурорите или еквивалентните институции на равнище върховни съдилища на държавите — членки на ЕС (NADAL)
 • Асоциация на европейските административни съдии (AEAJ)
 • Международна асоциация за европейско сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи (EUCOJUST)
 • Институт „Макс Планк“.

Минали постижения

Основана през 2000 г., ЕМСО е международна организация с нестопанска цел.

 • 1999 г.: Неформални срещи, проведени между някои от ръководителите на институциите за съдебно обучение в ЕС.
 • 2000 г.: Създаване на Европейската мрежа за съдебно обучение (Харта от Бордо).
 • 2003 г.: Става белгийска международна организация с нестопанска цел и придобива правен статут.
 • 2004 г.: Предприема организационна реформа, за да гарантира подходящ финансов капацитет и да приветства институциите за съдебно обучение от новите държави — членки на ЕС.
 • 2005 г.: Установяване на постоянен секретариат в Брюксел.
 • 2006 г.: Награда от Европейската комисия за изпълнението на първата годишна програма за обмен за съдебната власт.
 • 2008 г: Отбелязва ключови постижения в редица от приключените съдебни обмени и предлаганите възможности за обучение.
 • 2009 г: Призната за основен участник в бъдещата стратегия за електронно правосъдие на ЕС.
 • 2010 г: Стартиране на първите самостоятелни програми на ЕМСО за обучение
 • 2012 г: Знак за стабилен растеж, броят на участниците в различните обучения на ЕМСО надмина 2400 (с изключение на тези от каталога на ЕМСО).
 • 2013 г: Европейската комисия приветства постиженията на ЕМСО, като потвърждава нейната първостепенна роля в съдебното обучение ( съгласно Регламент (ЕС) 1382/2013 на ЕМСО се предоставят оперативни безвъзмездни средства за периода 2014—2020 г. по новата програма за правосъдие на ЕС).
 • 2014 г: ЕМСО подписа меморандум за разбирателство с 12 европейски мрежи и асоциации за бъдещо сътрудничество в областта на съдебното обучение.
 • Основополагащото значение на ЕМСО в сферата на европейското съдебно обучение бе признато от Съвета на Европейския съюз.

Данни за контакт

Адрес: Rue du Commerce 123, B-1000 Brussels, Belgium

Правен статут: Международно сдружение с нестопанска цел (aisbl), регистрирано съгласно белгийското право.

Електронна поща: ejtn@ejtn.eu;

Връзка по темата

Уебсайт на ЕМСО

Последна актуализация: 12/02/2020

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.