Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Sítě a struktury vzdělávání v EU

Cílem ERA je podporovat porozumění a osvědčené postupy v oblasti práva EU poskytováním vzdělávání a fóra pro diskusi a výměnu právníkům z celé Evropy.

Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Cílové skupiny

ERA spolupracuje se všemi praktiky z oblasti práva:

 • soudci
 • státními zástupci
 • právníky vykonávajícími soukromou praxi
 • notáři
 • podnikovými právníky a právníky v obchodní sféře
 • exekuční a donucovací orgány
 • právníky ve státní správě

Druhy nabízených vzdělávacích aktivit

Jak vysvětluje sdělení Evropské komise k justičnímu vzdělávání ze září 2011, ERA „disponuje rozsáhlými zkušenostmi v organizaci seminářů věnovaných právu Unie pro multikulturní publikum“. Nabízí konference a kurzy na různých úrovních ve svém středisku v Trevíru (nedaleko justiční metropole EU Lucemburku), v Bruselu i v celé Evropě:

 • Výroční konference a fóra, na nichž se probírá a diskutuje nejnovější vývoj
 • Semináře zaměřené na konkrétní otázky pro praktiky, kteří je podrobně prozkoumávají
 • Základní vzdělávací kurzy jako úvod do některé konkrétní oblasti práva EU
 • Informační schůzky v Bruselu, na nichž se analyzuje aktuální vývoj v právu EU
 • Kurzy právnického jazyka

ERA dále poskytuje:

 • E-learningové kurzy a zdroje
 • E-prezentace předních odborníků na právo EU
 • Čtvrtletní právní časopis s názvem ERA Forum

Vzdělávací programy ERA zahrnují všechny oblasti práva EU:

 • evropské veřejné právo, např. institucionální právo, základní práva, azyl a imigrace, environmentální právo, zdanění
 • evropské soukromé právo, např. ochrana spotřebitele, pracovní a sociální právo, mezinárodní právo soukromé, justiční spolupráce v občanských věcech
 • evropské obchodní právo, např. právo hospodářské soutěže, veřejné zakázky, právo duševního vlastnictví, korporativní právo, finanční služby
 • evropské trestní právo, např. justiční spolupráce v trestních věcech, policejní spolupráce

Aktivity v roce 2015

V roce 2015 ERA pořádala 157 vzdělávacích akcí, kterých se účastnilo 6903 právníků z 54 zemí. Dále nabídla 7 e-learningových kurzů a zhruba 60 e-prezentací.

Profesní struktura účastníků byla následující:

 • soudci: 27%
 • státní zástupci: 5%
 • právníci vykonávající soukromou praxi: 24%
 • podnikový právníci: 5%
 • exekuční a donucovací orgány 1%
 • úředníci EU: 7%
 • ministerští úředníci: 6%
 • jiní státní úředníci: 9%
 • akademici: 5%
 • nadace/zástupci neziskových organizací: 4%
 • ostatní: 6%

Mezinárodní partnerství a dohody

ERA jako zakládající člen Evropské sítě pro justiční vzdělávání (EJTN) byla v roce 2013 opětovně zvolena do řídícího výboru EJTN na období 2014-2017. Na stejné období byla ERA zvolena svolavatelem programových pracovních skupin EJTN a členem pracovní skupiny pro technologie. Udržuje rovněž těsné vztahy s jednotlivými národními institucemi justičního vzdělávání a s několika z nich uzavřela rámcové dohody o společném pořádání vzdělávacích akcí pro soudce a státní zástupce.

ERA také pravidelně spolupracuje na jednotlivých projektech s Radou evropských advokátních komor (CCBE), Radou notářství Evropské unie (CNUE), Evropskou asociací podnikových právníků (ECLA) a s dalšími organizacemi právníků na evropské i národní úrovni.

ERA je jako veřejně prospěšná nadace členem Evropského nadačního centra.

Historie

ERA byla založena v roce 1992 z iniciativy Evropského parlamentu. Mezi zakladatele patřilo Lucemburské velkovévodství, spolková země Porýní-Falc, město Trevír a sdružení Přátelé ERA. V uplynulých letech do nadace vstoupilo mimo jiné 25 z 27 členských států.

Kontaktní údaje

Akademie evropského práva (ERA)
Metzer Allee D-54295 Trevír - Německo
Tel.: +49 651 93737-0
Bruselská pobočka
Avenue d'Auderghem 36 - B-1040 Brusel - Belgie

E-mail: info@era.int

Počet zaměstnanců: 74

Právní postavení: ERA je nezisková veřejná nadace.

Další odkaz

Internetové stránky ERA

Poslední aktualizace: 12/02/2020

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.