Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Sítě a struktury vzdělávání v EU

Evropské centrum pro soudce a právníky je specializovanou pobočkou Evropského institutu veřejné správy (EIPA). Centrum se nachází v Lucemburku a věnuje se vzdělávání soudců, státních zástupců, advokátů provozujících soukromou praxi a právníků z veřejné správy v členských státech EU, kandidátských zemích a zemích s asociačními dohodami s EU, jakož i v zemích ESVO.

Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Typy vzdělávacích aktivit

Sdělení Evropské komise o justičním vzdělávání ze září 2011 označuje institut EIPA za jednoho z mála poskytovatelů odborného vzdělávání soudců a dalších zástupců právnických profesí na evropské úrovni. Většinu těchto vzdělávacích aktivit vytváří a realizuje Evropské centrum pro soudce a právníky Evropského institutu veřejné správy (EIPA ECJL).

Vedle všeobecně přístupného vzdělávání a konferencí poskytuje EIPA ECJL řadu vzdělávání na míru, které se zaměřuje na praktické problémy, konzultace a odborné vedení, jakož i srovnávací výzkum týkající se provádění práva EU a justičního vzdělávání v členských státech EU a zemích přidružených k Evropské unii (kandidátské země, země ESVO atd.). Tyto služby jsou poskytovány v rámci zakázek a grantů na akci přidělovaných orgány EU nebo prostřednictví bilaterálních kontaktů s vnitrostátní správou.

V rámci kategorie všeobecně přístupných aktivit nabízí centrum následující druhy aktivit:

 • workshopy věnované praktickým problémům, s různou dobou trvání,
 • programy celoživotního vzdělání pro dospělé, jako jsou magisterské programy a magisterské kurzy (jak prezenční, tak smíšené s e-learning programy), v nabídce jsou programy s dobou trvání jeden týden až dva roky,
 • individuálně vybrané e-learning výukové kurzy o přístupu k dokumentům, otázkách souvisejících s vnitřním trhem (např. volný pohyb osob, zadávání veřejných zakázek, atd.), právu životního prostředí a otázkách justiční spolupráce,
 • konference o posledním vývoji v různých oblastech práva, jako je unijní právo životního prostředí, unijní právo v oblasti finančních služeb, otázky justiční spolupráce, právo veřejné služby EU a nejnovější vývoj judikatury Soudního dvora.

V rámci kategorie smluvních aktivit se EIPA a její Evropské centrum pro soudce a právníky v Lucembursku v návaznosti na konzultace klientů (za účelem reagování na specifické potřeby) specializuje na následující druhy aktivit na míru:

 • pracovní semináře kombinující učení založené na řešení konkrétních problémů a odborné vedení
 • studijní pobyty, buď samostatné, nebo kombinované se vzdělávacími kurzy na vybraná témata
 • aktivity smíšeného vzdělávání (prezenční a e-learning) na míru
 • moduly počátečního vzdělávání pro soudce, státní zástupce a ostatní soudní pracovníky v různé délce trvání
 • příprava školitelů, včetně rozvoje vzdělávacích materiálů a manuálů

Vzdělávací aktivity EIPA ECJL tematicky pokrývají:

 • institucionální právo EU (a EHP)
 • evropské správní právo a základní práva
 • evropský regulační právní rámec, jako je např. právo v oblasti životního prostředí, ochrany spotřebitele, bezpečnosti potravin, pracovní právo a právo sociálního zabezpečení
 • všechny oblasti vnitřního trhu EU, včetně práva v oblasti finančních služeb, veřejných zakázek a hospodářské soutěže
 • evropskou a mezinárodní justiční spolupráci v rodinných, obchodních a jiných občanských věcech, jakož i justiční spolupráci a spolupráci v oblasti prosazování práva v trestních věcech
 • řízení a vedení sporu před soudy EU a ESVO

Centrum se rovněž specializuje na aktivity vzdělávání a odborného vedení, jejichž cílem je posílit nezávislost soudnictví a zlepšit správu a kvalitu justice pomocí identifikace a sdílení znalostí a praktických zkušeností v oblastech, jako je

 • zavedení řízení kvality v soudnictví
 • řízení justičních orgánů (soudy, úřady státního zastupitelství, instituce justičního vzdělávání)
 • analýza potřeb justičního vzdělávání a hodnocení kvality i výsledků justičního vzdělávání atd.
 • etika a boj proti korupci
 • vztahy s veřejností a postupy a dovednosti v oblasti komunikace
 • zavedení a používání nástrojů elektronické justice

Stávající aktivity:

EIPA realizuje 600 až 700 vzdělávacích aktivit, kterých se účastní 12 000 až 14 000 účastníků. Z toho Evropské centrum pro soudce a právníky EIPA realizuje v průměru 110 až 130 vzdělávacích aktivit ročně určených výše uvedeným cílovým skupinám.

Počet vzdělávacích aktivit (včetně počátečního vzdělávání a studijních pobytů) v roce 2015 celkem: 131

 • aktivity pro soudce, státní zástupce a advokáty se soukromou praxí: 28
 • aktivity pro další právnické profese včetně ostatních zaměstnanců soudů: 3
 • aktivity pro právníky a ostatní zaměstnance ve veřejné správě: 100

Počet účastníků v roce 2015 celkem: 2 423

 • aktivity pro soudce, státní zástupce a advokáty se soukromou praxí: 375
 • aktivity pro další právnické profese včetně ostatních zaměstnanců soudů: 26
 • aktivity pro právníky působící ve veřejné správě: 2022

Průměrný počet dnů na účastníka v roce 2015 celkem: 2

 • aktivity pro soudce, státní zástupce a advokáty se soukromou praxí: 2
 • aktivity pro další právnické profese včetně ostatních zaměstnanců soudů: 4
 • aktivity pro právníky působící ve veřejné správě: 2

Výše uvedené statistiky zahrnují počáteční vzdělávání, průběžné vzdělávání, odborné vedení a studijní pobyty a účastníky z EU i mimo EU, ale nezahrnují počty týkající se magisterského programu centra. Tyto údaje navíc zahrnují všeobecně přístupné aktivity i aktivity financované částečně (např. prostřednictvím grantů na akci GŘ pro spravedlnost) a plně prostřednictvím zakázek, které byly EIPA přiděleny za strany EU a vnitrostáních orgánů.  Nezahrnují však soudce, státní zástupce a advokáty vzdělávané v rámci projektu Euromed Justice III, který EIPA vede.

Mezinárodní partnerství a dohody

EIPA je součástí Evropské sítě veřejné správy (EUPAN).

EIPA ECJL uzavřelo dvoustranné dohody o spolupráci s národními institucemi justičního vzdělávání v řadě členských států a kandidátských zemí EU.

V uplynulých letech institut EIPA spolupracoval a bude i nadále spolupracovat na bázi jednotlivých projektů s vnitrostátními institucemi justičního vzdělávání z celé Evropy, jakož i s celoevropskými asociacemi různých právnických profesí, např. Radou notářství Evropské unie (CNUE), Evropskou komorou soudních exekutorů (CEHJ) a Radou evropských advokátních komor a sdružení právníků (CCBE).

Historie

Institut EIPA byl založen v roce 1981 jako autonomní nezisková nadace poskytující cílené vzdělávání v otázkách evropské integrace pro potřeby vnitrostátních orgánů (včetně justice) členských států Evropské unie a evropských orgánů. Dnes je členem EIPA 22 členských států a Norsko.

V roce 1992 zřídil institut EIPA svou první pobočku, Evropské centrum pro soudce a právníky, v Lucemburku, které se specializuje na vzdělávání soudců, státních zástupců a právníků ve veřejné správě i právníků provozujících soukromou praxi v oblasti výkladu a uplatňování komunitárního práva – nyní práva EU.

V roce 2012 přijalo Evropské centrum pro soudce a právníky cílenější tematický přístup ke svým hlavním cílovým skupinám. Speciálně pro představitele justice (včetně ostatních zaměstnanců soudů) a dalších právnických profesí se budou aktivity centra zaměřovat na poskytování praktických vzdělávacích programů na míru a také na konzultace a odborné vedení, jejichž cílem je šířit nejen znalosti, ale i praktické know-how a osvědčené postupy a také přispět k prohlubování důvěry přes hranice.

Kontaktní údaje

EIPA Luxembourg – European Centre for Judges and Lawyers

2, circuit de la Foire Internationale, 1347 Lucemburk, LUCEMBURSKO

E-mail: info-lux@eipa.eu

Počet zaměstnanců: 15

Právní forma: Nezisková nadace

Související odkaz

Internetové stránky EIPA

Poslední aktualizace: 12/02/2020

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.