Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Sítě a struktury vzdělávání v EU

Evropská síť pro justiční vzdělávání (EJTN) usiluje o excelenci justičního vzdělávání v Evropě a představuje hlavního propagátora a současně platformu pro vzdělávání a výměnu znalostí v evropské justici. Zastupuje zájmy více než 120 000 evropských soudců, státních zástupců a soudních školitelů z celé Evropy v různých oblastech vzdělávání, například v občanském, trestním a obchodním právu EU nebo v jazykových a společenských otázkách. Vizí EJTN je napomáhat prosazování společné právní a justiční evropské kultury. Jejím mandátem je pomáhat budovat evropský justiční prostor a prosazovat znalost právních systémů Evropské unie a posilovat tak porozumění, důvěru a spolupráci mezi soudci a státními zástupci v rámci členských států EU. Síť EJTN také identifikuje potřeby vzdělávání a rozvíjí normy pro oblast vzdělávání a studijní plány, koordinuje výměny a programy v rámci justičního vzdělávání, šíří znalosti týkající se vzdělávání a know-how a podporuje spolupráci mezi institucemi zabývajícími se v EU justičním vzděláváním.

Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

V roce 2015 došlo k dalšímu rozšíření sítě, díky čemuž síť EJTN prostřednictvím 1815 výměn a 84 seminářů přispěla ke vzdělávání 5032 soudců a státních zástupců ze všech členských států EU. Uvedený výkon představuje ve srovnání s údaji za předchozí rok nárůst nabídky vyjádřený v počtu dnů vzdělávání o 14,38 %. Tento úspěch doplňuje další rozšíření portfolia činností sítě EJTN.

Nedávný vývoj sítě EJTN otevřel nové možnosti pro další rozvoj, tedy nejen posilování základního činnosti, ale též vytváření nových partnerství, zejména na základě podepsání memoranda o porozumění s několika evropskými justičními sítěmi a sdruženími, k němuž došlo v červnu 2014.

Úspěchy dosažené Evropskou sítí pro justiční vzdělávání byly nakonec oceněny i v Závěrech Rady „Odborná příprava právníků: nezbytný nástroj pro konsolidaci acquis EU“ (2014/C 443/04), kde se uvádí, že na úrovni EU představuje EJTN prostřednictvím svých členů nejlepší místo pro koordinaci vnitrostátních vzdělávacích akcí a pro rozvoj nabídky přeshraničního odborného vzdělávání pro soudce a státní zástupce.

2016: směrem k budoucnosti

Hlavní výstupy sítě EJTN lze vyjádřit takto:

 • další posílení sítě, s odkazem na cíle stanovené ve sdělení EK z roku 2011 a agendě EU v oblasti spravedlnosti do roku 2020, zvýšením počtu vzdělávacích aktivit, rozšířením působnosti vzdělávání – doplněním nových oblastí práva, jakož i vzdělávání soudců a státních zástupců mimo oblast práva, a nakonec zvýšením jejich kvality na základě jejich podrobení rozsáhlému postupu hodnocení a spoluprací s četnými partnery při vývoji vzdělávacích aktivit;
 • lepší koordinace vnitrostátních vzdělávacích institucí, členů a pozorovatelů a poskytování lepší asistence těmto subjektům s cílem usnadnit a posílit jejich nabídku vzdělávání významným rozvojem katalogu EJTN a katalogu+, stejně jako pořádáním síťových platforem a vzdělávacích akcí;
 • lepší výkony v rámci stávajících finančních a metodických prostředků a poskytování znalostí a know-how prostřednictvím sítí EJTN nabídkou aktivit věnovaných identifikaci a šíření osvědčených vzdělávacích postupů a metodiky vzdělávání.

Tyto výstupy přispívají k plnění strategických cílů stanovených pro období 2014–2020:

 • pokračovat v posilování vzájemné důvěry mezi soudci a státními zástupci z různých evropských právních systémů;
 • zvyšovat úroveň znalostí práva EU v evropské justici;
 • zajistit vysoké normy jakosti evropského justičního vzdělávání a podporovat náročné normy jakosti pro vnitrostátní justiční vzdělávání;
 • podporovat raný vývoj evropského profilu soudce a státního zástupce;
 • usilovat o rozšiřování propojovací funkce EJTN;
 • usilovat o účinnější vnější spolupráci;
 • v zájmu zachování nezávislosti soudnictví v maximální možné míře posilovat prvořadost úlohy EJTN ve všech oblastech justičního vzdělávání na úrovni EU.

AKTIVITY EJTN

Výměny v oblasti justice

Díky proniknutí do cizího právního prostředí mohou výměny v oblasti justice přinášet výměnu osvědčených postupů, odborných znalostí a vědomostí a posílený pocit sounáležitosti ke společné justiční kultuře.

Výměnný program zaznamenává exponenciální růst již od svého vzniku v roce 2005. V roce 2015 síť EJTN hrdě oslavila 10 let výměnného programu pro justiční orgány. Počet příjemců i zúčastněných zemí, stejně jako druhů nabízených činností neustále roste: na začátku, v roce 2005, se do výměn zapojilo 169 soudců a státních zástupců z EU; v roce 2015 jich bylo již 1815.

V průběhu let bylo též vyvinuto širší spektrum výměnných příležitostí, aby bylo možné diverzifikovat navrhovaná vzdělávací opatření a naplnit různé potřeby soudů:

 • krátkodobé výměny u soudů členských států EU (1 až 2 týdny);
 • dlouhodobé vzdělávací pobyty (od 3 do 12 měsíců) u Soudního dvora Evropské unie, Evropského soudu pro lidská práva a u agentury EUROJUST;
 • specializované výměny: nedávná inovace spočívající ve výměnách soudců a státních zástupců specializovaných na různé oblasti práva, například na právo životního prostředí, uprchlické právo, pracovní právo či soutěžní právo;
 • odborné výměny a studijní návštěvy týkající se boje proti terorismu a radikalizaci: další nový typ výměny, který byl zaveden v roce 2015 v reakci na rostoucí potřeby a priority soudů EU;
 • dvoustranné výměny mezi soudy či státními zastupitelstvími členských států EU, které byly též zahájeny v roce 2015, kdy skupina právníků z jednoho soudu či státního zastupitelství navštíví společně soud či státní zastupitelství jiného členského státu EU s cílem rozvíjet zkušenosti, osvědčené postupy a spolupráci;
 • výměny pro soudní školitele zaměřující se na metodiku vzdělávání, včetně osvědčených postupů identifikovaných ve zprávě, kterou připravila síť EJTN v rámci pilotního projektu o evropském justičním vzdělávání, který navrhl v roce 2012 Evropský parlament a uskutečnila jej v letech 2013–2014 Evropská komise.

EJTN má v úmyslu dále rozvíjet svoji nabídku výměn pro soudní pracovníky z EU, od roku 2016 zavede výměny speciálně zaměřené na předsedy soudů a vedoucí státních zastupitelství členských států EU.

Program AIAKOS

Tento program nabízí dvoutýdenní výměny (jeden týden v zahraničí a jeden týden doma se zahraničními kolegy) pro smíšené skupiny vnitrostátních a zahraničních justičních čekatelů nebo nově jmenovaných soudců a státních zástupců s jinými evropskými školami pro počáteční vzdělávání, soudy a státními zastupitelstvími.

Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšit povědomí příjemců o evropské dimenzi jejich (budoucí) práce a podpořit vzájemné chápání různých evropských kultur a systémů soudnictví. V roce 2015 se do programu AIAKOS zapojilo 401 soudních čekatelů a budoucích státních zástupců z EU.

Studijní návštěvy

Dvoudenní až pětidenní studijní návštěvy u Soudního dvora Evropské unie, Evropského soudu pro lidská práva, agentury Eurojust a evropských orgánů a institucí v Bruselu umožňují soudcům, státním zástupcům a školitelům ze všech zemí Evropy seznámit se s fungováním těchto orgánů a institucí a vyměňovat znalosti, zkušenosti a osvědčené postupy.

V roce 2015 se do studijních návštěv v rámci sítě EJTN zapojilo téměř 400 soudců a státních zástupců.

Vzdělávací workshopy a semináře

Semináře v oblasti trestního soudnictví

Vzájemná důvěryhodnost a důvěra tvoří základ účinného uplatňování trestního soudnictví v oblasti Evropské unie. Justiční vzdělávání v oblasti trestního soudnictví zajišťuje hladkou přeshraniční spolupráci, uznávání rozsudků v trestních věcech, stejně jako vzájemnou důvěru právníků v systémy trestního soudnictví.

V této oblasti prosazuje EJTN inovační modely vzdělávání (učení praxí) prostřednictvím seminářů v oblasti trestního soudnictví s cílem posílit lepší porozumění současnému právnímu rámci EU v oblasti trestního soudnictví, aby mohli právníci mezi sebou vzájemně spolupracovat přes hranice.

Posílení spolupráce mezi různými evropskými orgány a EJTN je základem projektů, které EJTN v oblasti trestního soudnictví vyvíjí. Na seminářích EJTN patří Evropské justiční síti agentuře Eurojust úloha hlavních aktérů prosazujících justiční spolupráci v trestních věcech. Semináře, které pořádají společné vyšetřovací týmy a CEPOL ve spolupráci se sítí společných vyšetřovacích sítí, umožňují pracovníkům soudnictví a donucovacích orgánů zlepšovat přeshraniční spolupráci při složitých vyšetřováních. Kromě toho síť EJTN a Evropská síť pro vyšetřování a trestní stíhání genocidy, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů (Síť pro vyšetřování genocidy) společně realizovaly úspěšný vzdělávací program o základních mezinárodních zločinech a jejich dopadech v EU.

Semináře o procesních zárukách v trestních řízeních v EU (nová sada seminářů, které budou realizovány v roce 2016) mají nabídnout lepší porozumění a vytvoření přehledu o právech obhajoby v trestních věcech dle práva EU na základě sady směrnic navržených k posílení procesních záruk (tlumočení a překlad, informace a přístup k obhájci).

V roce 2015 se seminářů v oblasti trestního soudnictví zúčastnilo více než 400 účastníků.

Lingvistický projekt

EJTN věnuje zvláštní pozornost vývoji lingvistických projektů pro vzdělávání justice EU v právnické angličtině a v právnické francouzštině. Od roku 2011 se každoročně pořádá několik jazykových seminářů o soudní spolupráci ve věcech trestního/občanského práva v různých členských státech EU. Tyto kurzy si kladou za cíl rozvíjet právní i jazykové dovednosti účastníků prostřednictvím praktického a dynamického spojování právních informací s jazykovými cvičeními. Cílem je též vytvořit podmínky pro vytváření přímých kontaktů mezi právníky z různých členských států EU za účelem prosazování společné evropské právní kultury.

Lingvistický program EJTN nabídl v roce 2015 celou řadu vzdělávacích příležitostí pro evropské soudnictví: kromě jazykových kurzů o justiční spolupráci ve věcech trestního/občanského práva se jednalo i o jazykové vzdělávání v oblasti lidských práv a vzdělávací moduly e-learningu.

Kromě pořádání seminářů se lingvistický program zasloužil o zpracování aktualizované příručky, která se zabývá anglickými a francouzskými pojmy z oblasti trestního práva.

Jazyková příručka je k dispozici v elektronickém formátu zde.

V roce 2015 byl překročen mezník 1000 soudců a státních zástupců vyškolených v lingvistických aktivitách od realizace prvního lingvistického semináře (který se konal v únoru 2011). V roce 2015 se do lingvistického programu v oblasti občanského práva, trestního práva a lidských práv zapojilo více než 300 evropských právníků z více než 20 členských států EU.

Projekt správního práva

Dílčí pracovní skupina pro správní právo je vyjádřením snahy sítě EJTN řešit potřeby vzdělávání všech pracovníků v soudnictví z celé Evropy; nabízí sadu vzdělávání v oblastech natolik rozmanitých, jako jsou veřejné zakázky EU, azylové právo, alternativní řešení sporů, lidská práva či přístup ke spravedlnosti, daňové právo a další. Na těchto vzdělávacích akcích se účastníci dozvídají více o svých protějšcích z celé Evropy, zatímco diskutují o hlavních právních otázkách s předními odborníky na příslušné oblasti. Evropský soud pro lidská práva navíc nabízí účastníkům příležitosti účastnit se řízení před velkým senátem a diskutovat o výstupech různých řízení se současnými i dřívějšími představiteli soudu. V roce 2015 zorganizovala dílčí pracovní skupina pro správní právo ve spolupráci s partnery z Evropské asociace soudců pro mediaci (GEMME), Asociace evropských soudců správních soudů (AEAJ) a Mezinárodní asociace soudců pro uprchlické právo (IARLJ) kvalitní vzdělávací akce o lidských právech, alternativním řešení sporů a azylovém právu. Projekt podpořili také současní i dřívější představitelé Evropské komise, Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora Evropské unie, stejně jako Rady Evropy a programu HELP, s cílem realizovat vzdělávání na základě vzájemných výměn a praktických cvičení. Kvůli zvýšení dosahu aktivit se dílčí pracovní skupina pro správní právo i nadále snaží každý rok alespoň dvě ze svých vzdělávacích akcí šířit prostřednictvím podcastu. V roce 2015 byla takto šířena formou podcastu vzdělávací akce o veřejných zakázkách a azylovém právu EU.

V roce 2015 se vzdělávacích akcí dílčí skupiny pro správní právo zúčastnilo více než 200 soudců, státních zástupců a soudních školitelů.

Projekt civilního soudnictví

Projekt civilního soudnictví se snaží o zlepšení soudní spolupráce ve věcech občanského práva a zaměřuje se na rozvoj právních systémů a justiční kultury zúčastněných zemí, stejně jako na hlavní aspekty práva EU. Hlavními tématy seminářů z oblasti občanského práva jsou rodinné právo, právo společností, evropské procesní právo a obchodní právo.

Projekt zaměřený na občanské právo nabízí dvoudenní vzdělávací akce zaměřené na soudce a státní zástupce z 27 členských států EU.

V oblasti seminářů zaměřených na občanské právo se budoucí akce zaměří na rozšíření oborové působnosti s cílem představit komplexnější nabídku pro vzdělávací potřeby pracovníků v soudnictví v EU. Dílčí skupina EJTN pro občanské právo bude také v roce 2016 šířit semináře formou podcastu a umožní všem odborníkům z EU, kteří mají zájem, volný přístup ke vzdělávacím programům. V rámci spolupráce s projektovými partnery EJTN a na základě neustálého hledání nových možností vzdělávání plánuje dílčí skupina pro občanské právo spolupracovat s Evropskou asociací soudců pro mediaci (GEMME) při realizaci úspěšně opakované vzdělávací akce o evropském občanskoprávním řízení ve věcech rodinného práva.

V roce 2015 se seminářů zaměřených na občanské právo zúčastnilo 239 soudců z EU.

Metody justičního vzdělávání

Aktivity v oblasti metod justičního vzdělávání (JTM) byly oficiálně zahájeny v roce 2015 a příležitosti vedoucí k vytvoření příslušné pracovní skupiny reagovaly na následující potřeby:

 • sdílení správné praxe v oblasti justičního vzdělávání mezi odborníky z oblasti práva v EU, současně s vytvářením nových přístupů k poskytování znalostí a vzdělávání;
 • potřeba spojovat justiční vzdělávání s kvalitou soudnictví.

JTM je možné považovat za hlavní princip pro všechny ostatní realizované aktivity EJTN, protože jeho cílem je navrhovat nejúčinnější a konkrétní metodiky vzdělávání, stejně jako posilovat šíření osvědčených postupů, což jsou zásadní požadavky na jakékoli justiční vzdělávací akce.

V roce 2015 byla práce pracovní skupiny pro metody justičního vzdělávání uspořádána podle tří témat a tří hlavních oblastí působnosti: hodnocení/posuzování, dovednosti a vedení.

S ohledem na nástroje byla aktualizována Příručka EJTN o metodice justičního vzdělávání v Evropě (dříve Příručka pro výcvik školitelů, která byla publikována v roce 2013) s cílem usnadnit k ní přístup a umožnit ji snadněji sdílet. Byly navíc připraveny hodnotící dotazníky a příručka o posuzování vzdělávání se záměrem podpořit výměnu osvědčených postupů mezi vnitrostátními vzdělávacími institucemi.

V prvním roce existence opatření JTM se do nich zapojilo 131 účastníků.

Soutěž Themis pro soudce z EU

Soutěž THEMIS, kterou pořádá EJTN, je otevřena pro soudní čekatele z celé Evropy. Jejím cílem je podpora výměny názorů a vývoj nových přístupů k tématům souvisejícím s mezinárodní spoluprací v občanskoprávních i trestních věcech, lidskými právy a etickými otázkami soudnictví. Hlavním cílem soutěže THEMIS je pořádat akce pro soudní čekatele z různých evropských zemí a umožnit jim tak sdílet společné hodnoty, vyměňovat si zkušenosti a diskutovat o nových perspektivách v oblastech společného zájmu.

Soutěž pořádá EJTN každoročně a je otevřena soudním čekatelům ze všech vzdělávacích institucí, které jsou členy sítě EJTN nebo mají status pozorovatele. Do soutěže se mohou registrovat týmy tří soudních čekatelů s doprovodem jednoho učitele/vedoucího. Samotná soutěž zahrnuje čtyři semifinále a jedno finále. Vítěz a druhý nejlepší tým z každého semifinále postupují do finále. Cenou pro vítězný tým je týdenní studijní návštěva u některé evropské soudní instituce, kterou pořádá a financuje EJTN. Témata semifinále a finále jsou odlišná. V roce 2015 se týkala mezinárodní spolupráce v trestních věcech, mezinárodní justiční spolupráce v občanských věcech (evropské rodinné právo), mezinárodní justiční spolupráce v občanských věcech (evropské občanskoprávní řízení), soudní etiky a pravidel pro výkon povolání, práva na spravedlivý proces (článek 47 listiny základních práv EU a článek 6 EÚLP).

V roce 2015 se soutěže THEMIS zúčastnilo 44 týmů, celkem 164 účastníků.

Katalog

Všeobecný katalog EJTN existuje již od roku 2003. Jde o katalog vzdělávacích aktivit organizovaných a vybíraných členy sítě EJTN a nabízených celé sféře justice v členských státech EU. V roce 2015 nabídlo do všeobecného katalogu EJTN 16 justičních institucí 216 seminářů. Mezi hlavní témata, která jsou ve všeobecném katalogu zahrnuta, patří odborná praxe, společenské otázky, jazykové otázky, dovednosti soudců, lidská práva, forenzní analýza, evropské mezinárodní právo, trestní právo, občanské právo a správní právo. Do programů ze všeobecného katalogu se v roce 2015 zapojilo celkem 1407 zahraničních účastníků.

Katalog+ aktivit v oblasti odborné přípravy ve všech členských státech

Účelem tohoto projektu je poskytnout evropským soudcům příležitost účastnit se vzdělávacích kurzů pořádaných institucemi justičního vzdělávání, které jsou členy EJTN. V roce 2015 se do projektu zapojilo 17 justičních institucí, z nichž každá uspořádala seminář týkající se určité oblasti práva. Celkem 280 míst bylo nabídnuto zahraničním účastníkům. Jako měřítko úspěšnosti programu může posloužit 72% míra využití celkové nabídky míst vzdělávání, což znamená 206 zahraničních účastníků. Kromě toho se 1251 vnitrostátních účastníků zapojilo do seminářů z katalogu+, které nabízely příslušné vnitrostátní vzdělávací instituce. V roce 2015 bylo příjemci vzdělávání celkem 1457 soudců.

Semináře o boji proti terorismu

Semináře, které byly poprvé uvedeny v roce 2015, představují komplexní vzdělávací program o boji proti terorismu, radikalizaci a násilnému extremismu.

Síť EJTN rozšiřuje již více než desetiletí svoji nabídku, aby pomáhala řešit otázky, které evropské soudnictví řeší. Naléhavou potřebu společného a koordinovaného postupu a vzdělávacích programů zaměřených na základní příčiny násilného extremismu a prevenci radikalizace, stejně jako na spolupráci soudů a donucovacích orgánů v boji proti terorismu a výměnu osvědčených postupů vyšetřování, trestního stíhání, resocializace a opětovného začlenění pachatelů teroristických útoků, opakovaně zdůraznily mnohé projevy na nejvyšší úrovni a bohužel ji dokládají i nedávné události z různých míst Evropy. V této souvislosti Evropská komise svěřila síti EJTN, spolu s jejími členy a partnery, vývoj komplexního vzdělávacího programu o boji proti terorismu, radikalizaci a násilnému extremismu, který by měl být realizován od září 2015 do května 2016 a měl by být připraven na míru na základě potřeb příslušných zúčastněných subjektů a právníků z celé EU. Tento projekt poskytuje soudcům, státním zástupcům a dalším justičním odborníkům jedinečné fórum pro vzájemnou celoevropskou výměnu zkušeností a osvědčených postupů, pro diskusi o nejnovějším vývoji v oblasti práva a o výzvách v oblasti trestního stíhání a rozhodování případů zahrnujících zahraniční teroristické bojovníky a další pachatele činů násilného extremismu a pro řešení otázek radikalizace a mechanismů její prevence a detekce.

V prvním roce existence se seminářů o boji proti terorismu zúčastnila více než stovka soudců z EU.

Elektronické nástroje

EJTN investuje do vývoje různých elektronických nástrojů s cílem rozšířit dosah příležitostí justičního vzdělávání a poskytnout potřebné zdroje těm, kdo programy a obsah justičního vzdělávání spravují.

Potřeba šířit justiční vzdělávání a znalosti s širším dosahem nikdy neskončí. Existuje také potřeba zlepšit správní účinnost řízení justičních programů a jejich účastníků. Stejně důležité pak je, aby subjekty, které plánují či realizují justiční vzdělávací příležitosti, měly přístup k informacím a kontaktům, které jim umožní pracovat efektivně. Elektronické nástroje naplňují všechny tyto potřeby. EJTN nabízí mnoho druhů elektronických nástrojů. Mezi tyto nástroje patří různé internetové platformy, internetový systém pro přihlašování do programů, e-learning a smíšené vzdělávací kurzy, podcasty a webové semináře či sbírka virtuálních zdrojů. Příklady:

 • síťová platforma, která představuje základní virtuální prostor pro spolupráci osob pracujících na projektech EJTN. Obsahuje také několik základních nástrojů jako databázi znalostí a představuje platformu pro výměnu informací o výzvách EK;
 • EJTN vede 4 kurzy e-learningu, které jsou volně dostupné všem zájemcům;
 • podcasty a webové semináře.

Partneři EJTN:

 • Evropská komise
 • Soudní dvůr Evropské unie
 • Evropský soud pro lidská práva
 • Rada Evropy
 • Cepol
 • Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu
 • Eurojust
 • Síť pro vyšetřování genocidy – evropská síť pro vyšetřování a trestní stíhání genocidy, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů
 • Společné vyšetřovací týmy
 • Evropská síť rad pro justici (ENCJ)
 • Sdružení státních rad a nejvyšších správních soudů Evropské unie (ACA-Europe)
 • Evropská justiční síť (EJN)
 • Mezinárodní asociace soudců pro uprchlické právo (IARLJ)
 • Sdružení soudců pro evropské právo v oblasti hospodářské soutěže (AECJL)
 • Evropská asociace soudců pro mediaci (GEMME)
 • Evropská asociace soudců pracovněprávních soudů (EALCJ)
 • Fórum soudců Evropské unie pro životní prostředí (EUFJE)
 • Evropská síť státních zástupců pro životní prostředí (ENPE)
 • Síť státních zástupců nebo ekvivalentních institucí při Nejvyšších soudech členských států Evropské unie (NADAL)
 • Asociace evropských soudců správních soudů (AEAJ)
 • Mezinárodní asociace pro evropskou spolupráci v soudnictví a vnitřních věcech (EUCOJUST)
 • Institut Maxe Plancka

Předchozí milníky

Evropská síť pro justiční vzdělávání, která byla založena v roce 2000, je neziskovou mezinárodní organizací.

 • 1999: neformální setkání některých vedoucích činitelů orgánů justičního odborného vzdělávání v EU.
 • 2000: vznik Evropské sítě pro justiční vzdělávání (charta z Bordeaux).
 • 2003: stává se belgickou neziskovou mezinárodní organizací a získává i právní subjektivitu.
 • 2004: podstupuje organizační reformu pro zajištění řádné finanční způsobilosti a vítá orgány odborné přípravy v oblasti soudnictví z nových členských států EU.
 • 2005: zřizuje stálý sekretariát v Bruselu.
 • 2006: Evropská komise jí udělila pravomoc k provádění prvních ročních výměnných programů v oblasti soudnictví.
 • 2008: oslavuje klíčové milníky v počtu uskutečněných výměn v oblasti soudnictví a dostupných katalogových nabídek odborného vzdělávání.
 • 2009: uznaná za hlavní zúčastněnou stranu podporující strategii EU e-justice.
 • 2010: spuštění první vlastních vzdělávacích programů EJTN.
 • 2012: překročení počtu 2400 účastníků různých vzdělávacích aktivit EJTN (včetně akcí z katalogu EJTN) je důkazem intenzivního růstu.
 • 2013: Evropská komise vyzdvihuje úspěchy sítě EJTN potvrzením její prvořadé úlohy v justičním vzdělávání přijetím nařízení (EU) č. 1382/2013, kterým byl síti EJTN přidělen provozní grant na období 2014–2020 v rámci nového programu EU v oblasti justice.
 • 2014: síť EJTN podepsala memorandum o porozumění s 12 evropskými sítěmi a sdruženími o budoucí spolupráci v oblasti justičního vzdělávání.
 • Rada Evropské unie uznala zásadní význam EJTN v oblasti evropského justičního vzdělávání.

Kontaktní údaje

Adresa: Rue du Commerce 123, B-1000 Brussels, Belgie

Právní forma: Mezinárodní neziskové sdružení (Association internationale sans but lucratif – aisbl) podle belgických právních předpisů

E-mail: ejtn@ejtn.eu;

Související odkaz

Internetové stránky Evropské sítě pro justiční vzdělávání (EJTN)

Poslední aktualizace: 12/02/2020

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.